Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2011 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšou podmienkou (určenou fakultou) pre uchádzačov o dennú formu štúdia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška obsahuje písomné testy z jedného cudzieho jazyka a základov ekonómie. Cudzím jazykom môže byť anglický, nemecký alebo ruský. Za každý z písomných testov môže uchádzač získať maximálne 60 bodov, za priemerný prospech dosiahnutý na strednej škole maximálne 20 bodov. Všetky testy obsahujú otázky s výberom odpovede zo štyroch možností a sú elektronicky vyhodnocované. Uchádzači o štúdium si môžu vyskúšať riešenie ukážkových testov pred prijímacou skúškou počas konzultačného dňa na fakulte.

Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka a základov ekonómie v anglickom jazyku).

Priemerný prospech na strednej škole sa vypočíta ako aritmetický priemer priemerných známok koncoročných vysvedčení za jednotlivé roky štúdia a priemernej známky maturitnej skúšky. Takto vypočítaný priemerný prospech sa do celkového hodnotenia uchádzača započíta podľa nasledujúcich pravidiel:

Priemerný prospech

Počet bodov

1,00 – 1,10

20

1,11 – 1,20

18

1,21 – 1,30

16

1,31 – 1,40

14

1,41 – 1,60

12

1,61 – 1,80

10

1,81 – 2,00

8

2,01 – 2,20

6

2,21 – 2,40

4

2,41 – 2,50

2

viac než 2,50

 

Celkové bodové hodnotenie uchádzača sa vypočíta ako súčet počtu bodov získaných za súčasti prijímacej skúšky a za priemerný prospech v stredoškolskom štúdiu. Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan.

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách a miestach štúdia.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač, ktorý absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) bude rovnaký alebo vyšší ako 35. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2017/2018 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách (termín 26. mája 2018 už nie je možné akceptovať). Test VŠP resp. OSP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Výsledok testu VŠP resp. OSP vykonaný v predchádzajúcich rokoch nie je možné uznať.

Uchádzači o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky.

 

V prípade, že počet uchádzačov prevyšuje plánovaný počet prijatých uchádzačov, má dekan fakulty právo rozhodnúť o prijatí na štúdium na základe priemerného prospechu na strednej škole.

Uchádzačom, ktorí úspešné vykonali prijímaciu skúšku na fakultu, boli na štúdium prijatí, zapísali sa na štúdium a štúdium riadne neukončili (boli vylúčení zo štúdia), môže dekan fakulty prijímaciu skúšku odpustiť.


Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, zastúpená doc. Ing. Petrom Krištofíkom, Ph.D., dekanom fakulty, ktorá spracúva osobné údaje prostredníctvom Informačného systému osobných údajov "Uchádzači o štúdium" oznamuje uchádzačom o štúdium, že v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Zmluvy o dielo a o poverení spracúvaním osobných údajov č. UMB BB: 12/2018/OPS-34 zo dňa 18. 4. 2018 poskytne ich osobné údaje prostredníctvom zabezpečenej aplikácie v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo (u cudzincov dátum narodenia), email, telefón, kontaktná adresa, číslo prihlášky uchádzača, prípadne odbor spoločnosti www.scio.cz, s. r. o., Pobrežní 34, 186 00 Praha 8, Česká republika, zastúpenej konateľom RNDr. Janem Krtičkou, za účelom priradenia výsledkov Národných porovnávacích skúšok k osobných údajom uchádzačov o štúdium. Osobné údaje budú spracovávané len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vymedzeného účelu a následne zlikvidované.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 4. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia