Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Podmienky prijatia na prvý stupeň štúdia

Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy prvého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Ďalšou podmienkou (určenou fakultou) pre uchádzačov o dennú formu štúdia je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška obsahuje písomné testy z jedného cudzieho jazyka a základov ekonómie. Cudzím jazykom môže byť anglický, nemecký alebo ruský. Za každý z písomných testov môže uchádzač získať maximálne 60 bodov, za priemerný prospech dosiahnutý na strednej škole maximálne 20 bodov. Všetky testy obsahujú otázky s výberom odpovede zo štyroch možností a sú elektronicky vyhodnocované.

Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka a základov ekonómie v anglickom jazyku).

Priemerný prospech na strednej škole sa vypočíta ako aritmetický priemer priemerných známok koncoročných vysvedčení za jednotlivé roky štúdia a priemernej známky maturitnej skúšky. Takto vypočítaný priemerný prospech sa do celkového hodnotenia uchádzača započíta podľa nasledujúcich pravidiel:

Priemerný prospech

Počet bodov

1,00 – 1,10

20

1,11 – 1,20

18

1,21 – 1,30

16

1,31 – 1,40

14

1,41 – 1,60

12

1,61 – 1,80

10

1,81 – 2,00

8

2,01 – 2,20

6

2,21 – 2,40

4

2,41 – 2,50

2

viac než 2,50

 

Celkové bodové hodnotenie uchádzača sa vypočíta ako súčet počtu bodov získaných za súčasti prijímacej skúšky a za priemerný prospech v stredoškolskom štúdiu. Minimálny počet bodov potrebný na úspešné vykonanie prijímacej skúšky a na prijatie na jednotlivé študijné programy určuje dekan.

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov v jednotlivých formách a miestach štúdia.

Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium, ale na zvolený študijný program nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu alebo iné miesto štú­dia zvoleného študijného programu alebo na iný študijný program.

Od povinnosti vykonať prijímaciu skúšku je oslobodený uchádzač o dennú formu štúdia:

  1. ktorý, absolvuje test Všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českú verziu Obecné studijní předpoklady (OSP). Na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorých percentil v teste všeobecných študijných predpokladov (VŠP) alebo jeho českej verzii Obecné studijní předpoklady (OSP) bude rovnaký alebo vyšší ako 40. Test možno absolvovať v rámci Národných porovnávacích skúšok (NPS), ktoré zabezpečuje spoločnosť Scio v priebehu akademického roka 2018/2019 v niekoľkých mestách na Slovensku aj v Čechách (presné termíny, ktoré fakulta akceptuje, budú zverejnené na internetovej stránke fakulty a na stránke spoločnosti SCIO). Test VŠP resp. OSP je možné absolvovať viackrát, uchádzačom sa započíta vždy najlepší dosiahnutý výsledok. Výsledok testu VŠP resp. OSP vykonaný v predchádzajúcich rokoch nie je možné uznať. Bližšie informácie o VŠP resp. OSP sú zverejnené na internetovej stránke spoločnosti SCIO www.scio.sk (www.scio.cz),
  2. ktorého študijný priemer z koncoročných vysvedčení za 1. – 3. ročník a polročného vysvedčenia za 4. ročník strednej školy resp. za 1. – 4. ročník a polročného vysvedčenia za 5. ročník strednej školy je rovný alebo nižší ako 1,5,
  3. účastník krajského kola súťaže Ekonomickej olympiády, ktorý sa umiestnil v hornom 50. percentile zo všetkých účastníkov krajského kola.


Uchádzači o externú formu štúdia budú prijatí bez prijímacej skúšky.

 

Uchádzačom, ktorí úspešné vykonali prijímaciu skúšku na fakultu, boli na štúdium prijatí, zapísali sa na štúdium a štúdium riadne neukončili (boli vylúčení zo štúdia), môže dekan fakulty prijímaciu skúšku odpustiť.


Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica, zastúpená doc. Ing. Petrom Krištofíkom, Ph.D., dekanom fakulty, ktorá spracúva osobné údaje prostredníctvom Informačného systému osobných údajov "Uchádzači o štúdium" oznamuje uchádzačom o štúdium, že v zmysle § 15 ods. 1 Zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a na základe Zmluvy o dielo a o poverení spracúvaním osobných údajov poskytne ich osobné údaje prostredníctvom zabezpečenej aplikácie v rozsahu: meno a priezvisko, rodné číslo (u cudzincov dátum narodenia), email, telefón, kontaktná adresa, číslo prihlášky uchádzača, prípadne odbor spoločnosti www.scio.cz, s. r. o., Pobrežní 34, 186 00 Praha 8, Česká republika, zastúpenej konateľom RNDr. Janem Krtičkou, za účelom priradenia výsledkov Národných porovnávacích skúšok k osobných údajom uchádzačov o štúdium. Osobné údaje budú spracovávané len počas doby nevyhnutnej na dosiahnutie vymedzeného účelu a následne zlikvidované.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia