Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Podmienky prijatia na druhý stupeň štúdia


Podmienky prijatia sú rovnaké pre všetky študijné programy druhého stupňa štúdia na fakulte.

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je absolvovanie minimálne prvého stupňa vysokoškolského štúdia.

Prihlášku na druhý stupeň štúdia si môže podať aj uchádzač, ktorý je v poslednom roku bakalárskeho štúdia a nemá zatiaľ ukončený prvý stupeň vysokoškolského vzdelania. Túto skutočnosť uchádzač uvedie v priloženom životopise aj v samotnej prihláške. Ostatné doklady o absolvovanom bakalárskom štúdiu predloží uchádzač podľa písomných pokynov, ktoré mu zašle študijné oddelenie fakulty spolu s potvrdením o prijatí prihlášky na štúdium. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie (v deň zasadnutia prijímacej komisie), môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň zápisu na štúdium.

Doklady o absolvovanom stredoškolskom štúdiu sa od uchádzača o druhý stupeň štúdia na fakulte nevyžadujú.

Ďalšou podmienkou je úspešné vykonanie prijímacej skúšky.

Prijímacia skúška pozostáva z písomného testu z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v príslušnom študijnom odbore na fakulte. Za test na prijímacej skúške môže uchádzač získať maximálne 100 bodov.

Pri študijných programoch marketingový manažment podniku v anglickom jazyku a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku uchádzač absolvuje písomný test z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v anglickom jazyku.

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia. Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.

V prípade, že počet uchádzačov, ktorí spĺňajú podmienky prijatia bez prijímacej skúšky, prevyšuje predpokladaný počet prijatých uchádzačov, má dekan fakulty právo rozhodnúť o prijatí na štúdium na základe priemerného prospechu v prvom stupni štúdia.

Uchádzači, ktorí vykonajú prijímaciu skúšku, budú na štúdium prijatí v poradí podľa celkového počtu bodov dosiahnutých v prijímacom konaní až do naplnenia plánovanej kapacity študijných programov.

Uchádzačom, ktorí splnili podmienky prijatia na fakultu, boli na štúdium prijatí, zapísali sa na štúdium a štúdium neukončili, môže dekan fakulty prijímaciu skúšku odpustiť.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 13. 9. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia