Úvod > Pracoviská > Katedra ekonómie >

ŠVA 2020

!OZNAM!

20. 03. 2020

Študentská vedecká aktivita (ŠVA) sa nebude konať. Študenti, ktorí sa prihlásili na ŠVA, môžu predložiť spracovanú tému vedúcemu/vedúcej práce a ten/tá po posúdení navrhne uznať predloženú prácu ako absolvovaný výberový predmet s príslušným počtom kreditov. 

Pevne veríme, že v nasledujúcom akademickom roku na sa na tomto podujatí spoločne stretneme.

 

Milí študenti,

aj v akademickom roku 2019/2020 máte možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých  prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity, ktorá má už niekoľko rokov podobu medzinárodnej vedeckej konferencie a získať atraktívne ceny, skúsenosti ako aj kredity. Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Sekcia Spoločenský vied sa každoročne vyznačuje mnohými účastnimi zo zahraničia, čo jej dodáva "silný" medzinárodný rozmer. Najväčší prínosom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov EF UMB ako aj iných vysokých škôl do samostatnej výskumnej činnosti, podnieniť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied, čo by malo byústiť do využitia v praxi. Veľkým prínosom je aj získanie nových kontaktov a rozvoj medziľudských vzťahov v rámci tohto tradičného podujatia.

Zoznam prác, ktoré vypísali členovia Katedry ekonómie je možné doplniť aj o návrhy vlastných tém, ktoré je však nevyhnutné prekonzultovať s potenciálnym školiteľom práce. Následne je potrebné mailom nahlásiť názov práce a meno spracovateľa/ov Ing. Jánovi Kollárovi, PhD. (jan.kollar@umb.sk). 

Kľúčové dátumy ako aj vypísané témy ŠVA členmi Katedry ekonómie sú uvedené nižšie. Viac informácií o ŠVA 2020 môžeš nájsť na stránkach EF UMB.

Členovia Katedry sa budú tešiť na Vašu iniciatívu ako aj budúcu spolupráci pri riešení vedecko-výskumných úloh.

 

Termín konania ŠVA: 16. apríl 2020

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 14. február 2020

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu /spolu s posudkom vedúceho práce/: 31. marec 2020 - práce odovzdávajte u Ing. Jána Kollára, PhD. 

Témy študentskej vedeckej aktivity 2020.pdf (19. 1. 2020 12:14:53)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KE | Aktualizoval: Kollár Ján