Úvod > Fakulta >

Aktuálne opatrenia COVID-19

Všeobecné  pravidlá pre študentov, zamestnancov, hostí a podnikateľské subjekty  v krátkodobom prenájme:

 • pri vstupe do priestorov fakulty a počas pobytu v nich (vo všetkých priestoroch)  majú všetky osoby povinnosť nosiť rúško,
 • dodržiavať dôslednú hygienu rúk,
 • dezinfikovať si ruky dezinfekčnými prostriedkami, ktoré sú k dispozícii na vrátniciach, chodbách, schodiskách a toaletách,
 • dodržiavať sociálny odstup,
 • na chodbách, v učebniach a v kanceláriách sa nezhromažďovať,
 • dodržiavať ďalšie nariadenia a odporúčania v rámci COVID-19 semaforu (zelená fáza, oranžová fáza, červená fáza).

V prípade, ak má študent alebo zamestnanec, resp. doktorand  podozrenie na ochorenie COVID-19, bol v kontakte s nakazenou osobou, bol kontaktovaný RÚVZ, prípadne sa vrátil z rizikovej krajiny alebo rizikovej oblasti (ich zoznam je pravidelne aktualizovaný na stránke http://www.uvzsr.sk/index.php) je povinný bezodkladne o tejto skutočnosti informovať Krízový štáb EF UMB:   

ZÁKAZ VSTUPU do priestorov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici

V prípade výskytu akútnych príznakov ochorenia u Vás alebo osôb žijúcich v spoločnej domácnosti a iných blízkych osôb ste povinní bezodkladne kontaktovať lekára všeobecnej starostlivosti (VLD) a postupovať v zmysle jeho odporúčaní a nevstupovať do priestorov vysokej školy do doby určenej príslušným lekárom.  

Zároveň ste povinní o tejto skutočnosti bezodkladne informovať Krízový štáb EF UMB podľa pokynov uvedených vyššie.

Medzi akútne príznaky ochorenia patrí zvýšená telesná teplota nad 37,5 °C alebo triaška, malátnosť, neprimeraná únava, začervenané, zapálené oči s výtokom, upchatý nos so sťaženým dýchaním nosom, hustý skalený, zafarbený (žltý, zelený) výtok z nosa (nádcha), bolesť uší, výtok z uší, oslabený sluch, suchý dusivý kašeľ, vlhký produktívny kašeľ, vracanie, riedka stolica niekoľkokrát denne, novovzniknuté začervenanie kože, vyrážky, chrasty a pod. na koži.

ZELENÁ FÁZA – opatrenia a pokyny:

 • na fakulte/univerzite nemáme osobu s podozrením na ochorenie ani s potvrdeným ochorením COVID-19,
 • všetci študenti a zamestnanci musia pri vstupe do priestorov fakulty dodržiavať zásadu R-O-R (Rúško-odstup-ruky/dezinfekcia),
 • všetci študenti a zamestnanci musia i v priestoroch fakulty používať rúško (pedagogickí zamestnanci môžu pri vyučovaní používať namiesto rúška ochranný štít),  
 • študenti a zamestnanci sú povinní udržiavať odstup, počas prestávok sa nesocializovať a po skončení vyučovania bezodkladne opustiť priestory fakulty,
 • pedagogický proces prebieha prezenčne (fyzická účasť študentov na vyučovaní); pre slovenských a zahraničných študentov, ktorí sa z vážnych dôvodov nemôžu osobne zúčastniť prezenčnej metódy na fakulte (sú občanmi  rizikovej krajiny, nemôžu vstúpiť na územie Slovenska, prípadne ešte pred nástupom na vyučovanie boli pozitívne testovaní na COVID-19 či boli v kontakte s pozitívne testovanou osobou), bude umožnená dištančná forma výučby (online prenos prednášok/seminárov/cvičení),
 • pri príznakoch ochorenia čo najskoršie opustenie priestorov fakulty a bezodkladné kontaktovanie svojho lekára a Krízového štábu EF UMB  podľa pokynov uvedených vyššie.

 

Dôležité dokumenty: 

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia [17.9.2020]

EFUMB_COVID-19_Organizácia a podmienky pedagogického procesu a prevádzky_platné od 11.9.2020  [11.9.2020]

Inštrukcie k ubytovaniu zahraničných študentov na UMB [28.8.2020]


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre rozvoj | Dátum aktualizácie: 18. 9. 2020 | Aktualizoval: Mešťan Michal, Ing.