Odovzdávanie DP a IŠS

ODOVZDANIE DIPLOMOVÝCH PRÁC A INŽINIERSKA ŠTÁTNA SKÚŠKA

− Termín na odovzdanie diplomovej práce sa predlžuje:

• do 7. 5. 2020 pre študentov, ktorí sa chcú zúčastniť štátnej skúšky v 1. termíne (jún),

• do 10.7. 2020 pre študentov, ktorí sa chcú zúčastniť štátnej skúšky v 2. termíne (august),

• do 31.7.2020 pre študentov, ktorí sa zúčastnili prvého termínu štátnej skúšky a boli neúspešní.

 

Diplomová práca sa odovzdáva iba v elektronickej forme, a to nahratím záverečnej práce do AIS2.

Ďalšie dôležité informácie:

− k elektronickej verzii záverečnej práce sa Zadanie k diplomovej práci neprikladá,

− vedúci práce pošle študentovi e-mailom vyjadrenie, z ktorého bude jasné, že súhlasí s vložením finálnej verzie záverečne práce do AIS2 a v kópii e-mailu uvedie vedúceho katedry (alebo osobu ním poverenú). Tento e-mail nahrádza printovú verziu dokumentu „Súhlas s vložením ZP do AiS2“ – tento dokument teda netreba tlačiť;

− ak z dôvodov spôsobených súčasnou mimoriadnou situáciou študent nemohol spracovať tému podľa pôvodného zadania, vedúci práce (po odsúhlasení garantom študijného programu) môže modifikovať zadanie alebo aj názov témy,

− súčasťou odovzdania diplomovej práce je Licenčná zmluva. Študent si vytlačí licenčnú zmluvu, podpíše, oskenuje a pošle na katedru (zuzana.vilgova@umb.sk) pod názvom vo forme: Priezvisko_meno_LZ_DP_IMS

− študent sa na inžiniersku štátnu skúšku prihlasuje cez AIS2:

• do 14. 5. 2020, ak sa chce zúčastniť štátnej skúšky v 1. termíne (jún),

• do 10.7. 2020, ak sa chce zúčastniť štátnej skúšky v 2. termíne (august).

 

Prvý termín inžinierskej štátnej skúšky: od 8.6. do 17.6.2020,

druhý termín: od 17. 8. 2020 do 28.8.2020.

 

Inžinierska štátna skúška sa bude realizovať online formou cez aplikáciu Teams (v prípade, ak nebude možná prezenčná forma).

Vedúci záverečnej práce – ak má k dispozícii technické vybavenie - sa v dostatočnom predstihu skontaktuje so svojim diplomantom cez aplikáciu Teams, aby si spolu so študentom odskúšali obhajobu cez túto platformu.

http://www.ef.umb.sk/index.asp?uid=1830 http://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1830/obrazky/Harmonogram%20a%20usmernenie%20LS%20EF%20UMB_%2027032020.pdf

 

Inžinierske štátne záverečné skúšky


Vážené študentky, vážení študenti,
oznamujeme Vám, že v júnovom termíne sa budú inžinierske štátne záverečné skúšky (IŠS)
realizovať prezenčnou formou, teda s fyzickou účasťou študentov pred komisiou.
Na pracovisku IMS so sídlom v Poprade budú IŠS prebiehať v dňoch


                                               9. až 11. júna 2020 od 07.30 h.


Rozdelenie študentov do komisií bude zverejnené 28. 5. 2020.

 

Pokyny pre študentov


Vážené kolegyne, vážení kolegovia,
v snahe zabezpečiť plynulý priebeh IŠS Vás veľmi pekne prosíme o spoluprácu.
Prečítajte si všetky nižšie uvedené informácie.

Pred IŠS


Prezentácie záverečných prác pripravené v PowerPoint zasielajte mailom pani tajomníčke komisie
najneskôr deň pred konaním obhajoby do 14.00 h na maria.pomffyova@umb.sk. V predmete správy
uveďte: Prezentácia k DP. Názov súboru s prezentáciou: 2020 DP Priezvisko Meno
Súbory budú k dispozícii v PC v učebni, kde sa obhajoba koná. Nebude možné používať vlastné nosiče
ani nahrávať súbory tesne pred obhajobou.
Pre istotu si však svoj súbor s prezentáciu so sebou prineste, v prípade nepredvídaných technických problémov
bude vhodné mať ho k dispozícii.

Zahraničným študentom, ktorí sú v domovskej krajine a nemôžu sa zúčastniť prezenčnej formy ŠZS bude
umožnené realizovať obhajobu diplomovej práce dištančnou formou (viď postup pre scenár dištančná forma).
O tejto skutočnosti musia informovať prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na
maria.kanderova@umb.sk najneskôr do 27. 5. 2020 do 14.00 h.

Prekážka na strane študenta


V prípade, že študent má príznaky infekčného ochorenia, alebo má nariadenú karanténu, alebo
sú iné závažné dôvody, ktoré mu neumožňujú vykonať ŠZS prezenčnou formou, je povinný o
tejto skutočnosti informovať pani prodekanku pre pedagogickú činnosť mailom na
maria.kanderova@umb.sk a zároveň pani sekretárku IMS PP na zuzana.vilgova@umb.sk do
27. 5. 2020 do 14.00 h, alebo bezodkladne po zistení vyššie uvedených skutočností.
Sledujte oznamy pre Ing. štúdium na www stránke fakulty, aj oznamy IMS PP, najmä deň pred
konaním Vašej IŠS si skontrolujte poradie zaradených na IŠS.

V deň konania IŠS


V priestoroch pri vrátnici IMS Poprad budú určené osoby, ktoré budú usmerňovať študentov a
kontrolovať tieto požiadavky:
• študent je povinný dostaviť sa pred vchod IMS Poprad pol hodinu pred konaním obhajoby,
• študent sa pri vstupe do budovy preukáže ISIC kartou (v prípade externých študentov sa akceptuje
karta EXTERNISTA),
• pri vstupe do budovy mu bude odmeraná teplota,
• musí mať ochranné rúško, rukavice a vlastné pero,
• pri vstupe do budovy si musí dezinfikovať ruky,
• predloží podpísané čestné vyhlásenie, že za posledné dva týždne nemal príznaky vírusového
infekčného ochorenia a nemá v danom období nariadenú karanténu - tlačivo čestného vyhlásenia:
https://bit.ly/cestnevyhlasenie
• po celý čas prítomnosti v budove bude rešpektovať pokyny poverených zamestnancov,
• pred obhajobou a počas nej sa bude riadiť pokynmi tajomníčky komisie,
• v budove sa zdržiava iba po nevyhnutný čas,
• bezprostredne po ukončení obhajoby študent opustí budovu.
Priestory IMS budú počas konania IŠS priebežne dezinfikované.

V prípade náhlych nepredvídaných okolností, napr. neúčasti na IŠS kvôli chorobe, alebo v
inom nevyhnutnom prípade kontaktuje vždy včas tajomníčku komisie, sekretariát pracoviska
a kohokoľvek zo spolužiakov, ktorí sú zaradení na rovnaký deň (kontakty si vezmite so sebou
na cestu, môžu sa Vám zísť).

Ďakujeme Vám za spoluprácu, tešíme sa na osobné stretnutia.


Ing. Katarína Zimermanová, PhD.

06 PMS_IMS_PP 2020 IŠS rozdelenie.pdf (29. 5. 2020 11:10:11)
2020 IŠS jún org pokyny IMS.pdf (26. 5. 2020 9:35:58)


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana