Odovzdávanie BP a BŠS

Bakalárska záverečná práca a bakalárska štátna skúška

Bakalárska práca

 

Bakalárska práca sa odovzdáva iba v elektronickej forme, nahratím práce do AIS2 (postup zverejnený v systéme AIS2) v termíne do 26. 06. 2020. Pokiaľ niekto už má prácu spracovanú vo finálnej verzii, ešte ju do AIS nenahrávajte, nakoľko je možné, že so zmenou situácie sa ešte môžu podmienky odovzdávania meniť! V každom prípade vás budeme informovať.

Zadanie bakalárskej práce sa k elektronickej verzii neprikladá.

Formulár „Súhlas s vložením záverečnej práce do AIS2“ je nahradený súhlasným e-mailom vedúceho práce, v ktorom jednoznačne vedúci práce dáva súhlas s vložením práce do AIS2. Súhlasný e-mail zasiela vedúci práce študentovi a v kópii aj vedúcej katedry.

Licenčnú zmluvu, ktorá je súčasťou odovzdania práce, tlačí študent z AIS2. Vytlačenú licenčnú zmluvu študent podpíše, oskenuje a súbor označený Priezvisko_meno_LZ_BP_PP_IMS pošle na e-mailovú adresu: zuzana.vilgova@umb.sk

Bakalárska štátna skúška

 

Na bakalársku štátnu skúšku sa študent prihlasuje cez AIS2 do 10. 7. 2020.

!!! Vzhľadom na vzniknutú situáciu je v tomto akademickom roku stanovený iba jeden termín bakalárskej štátnej skúšky v období od 17.8. do 28.8.2020!!!

Ak to obmedzenia Ústredného krízového štábu umožnia, bakalárska štátna skúška prebehne prezenčnou formou v štandardnom režime.

Ak budú ostanú obmedzenia Ústredného krízového štábu súvisiace s prezenčnou formou ukončenia akademického roku v platnosti, bakalárska štátna skúška sa bude realizovať online formou cez aplikáciu Teams.

Vedúci záverečnej práce sa v dostatočnom predstihu skontaktuje so svojim bakalárom cez aplikáciu Teams, aby si spolu so študentom odskúšali obhajobu cez túto platformu.

 

http://www.ef.umb.sk/ef/UploadFolder/1830/obrazky/Harmonogram%20a%20usmernenie%20LS%20EF%20UMB_%2027032020.pdf


Za obsah zodpovedá: Vedúci IMS | Aktualizoval: Vilgová Zuzana