Výsledky PS 30.6.2020

Prijímacia komisia stanovila hranice bodov pre prijatie na doktorandské štúdium za všetky študijné programy nasledovne: 

denná forma                60 – 100

externá forma              42 – 70.

Výsledky PS DrŚ 30. 6. 2020.pdf (30. 6. 2020 14:25:23)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 7. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela