POSTUP zrealizovania zápisu na štúdium

V nasledujúcom texte je zverejnené, čo všetko má uchádzač urobiť preto, aby bol na štúdium na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v akademickom roku 2020/2021 zapísaný.

UPOZORNENIE:
Zapísať na štúdium môžeme len uchádzača, ktorý doložil k prihláške na inžinierske štúdium overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu a jeho príloh (vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu), preukazujúcu splnenie základnej podmienky prijatia.
Preto ak ste ešte uvedené dokumenty k Vašej prihláške nepriložili, žiadame Vás, aby ste nám obratom zaslali poštou overené fotokópie uvedených dokumentov (overená fotokópia diplomu, vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu) na adresu:
Ekonomická fakulta UMB
Študijné oddelenie
Tajovského 10
975 90  Banská Bystrica.
Vyššie uvedené neplatí pre absolventov Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici – od týchto uchádzačov dokumenty o ukončení BC štúdia nepožadujeme.

 

1. Ak uchádzač POTVRDIL návratku na štúdium, vytvoril zápisný list a vybral a nahodil si predmety do systému AiS2, ktoré chce v nasledujúcom roku študovať

2. Ak uchádzač potvrdil návratku, avšak zápisný list si v systéme AiS NEVYTVORIL resp. NEVYBRAL si predmety, ktoré chce v nasledujúcom roku študovať

3. Ak uchádzač NEPOTVRDIL návratku, ale má záujem o štúdium na fakulte


 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 7. 9. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia