POTVRDIL a VYBRAL si predmety

Uchádzač, ktorý potvrdil návratku na štúdium, vytvoril si zápisný list a vybral a nahodil si predmety do systému AiS, ktoré chce v akademickom roku 2020/2021 študovať:

VYTLAČÍ si zo systému AiS dokument „Protokol o študijnom pláne študenta v akademickom roku“. Tento dokument obsahuje zoznam predmetov, ktoré by chcel študent v akademickom roku 2020/2021  študovať.

Postup tlače:

Ak chce študent vo vybraných predmetoch zrealizovať úpravu, viditeľné to vyznačí na danom dokumente (môže predmet škrtnúť a namiesto neho si na dokument napíše iný predmet, pre ktorý sa rozhodol).


Uchádzač vytlačí dokument Protokol o študijnom pláne študenta v akademickom roku, podpíše ho, oskenuje a pošle mailom študijnej referentke pre daný študijný program:
Ekonomika a riadenie cestovného ruchu - denné štúdium - p. A. Uhliariková - mail alexandra.uhliarikova@umb.sk
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - denné štúdium - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk 
Marketingový manažment podniku - denné štúdium - p. Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk
Marketingový manažment podniku v anglickom jazyku - denné štúdium - p. J. Ďurdinová - mail jana.durdinova@umb.sk
Financie, bankovníctvo a investovanie - denné štúdium - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk
Ekonomika verejného sektora - denné štúdium - p. J. Matejková - mail jana.matejkova@umb.sk 
Podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade - denné a externé štúdium - p. Ing. L. Horvátová - mail lucia.horvatova@umb.sk
Ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - externé štúdium - p. A. Uhliariková - mail alexandra.uhliarikova@umb.sk
 
Na základe podpísaného protokolu príslušná študijná referentka ZREALIZUJE ZÁPIS uchádzača na AR 2020/2021, jeho zápisný list v systéme AiS POTVRDÍ (a zrealizuje príp. zmenu vo vybraných predmetoch).

V prípade, že sa uchádzačovi nepodarí vytlačiť Protokol o študijnom pláne príp. v predmetoch chce realizovať rozsiahlejšie úpravy, môže použiť tlačivo "POTVRDENIE zápisu na štúdium", ktoré vypíše, podpíše, oskenuje a zašle mailom príslušnej študijnej referentke. Toto tlačivo nahradí Potokol o študijnom pláne a študijná referentka zrealizuje zápis na štúdium.
Tlačivo Potvrdenie zápisu na štúdium


PODKLADY k výberu predmetov DENNÉ inžinierske štúdium:

Predmety v študijnom pláne sú rozdelené na:

Povinné predmety (blok A) - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety (blok B) - v rámci študijného plánu sú zverejnené bloky PVP. Študent musí počas celého štúdia absolvovať PVP v rozsahu 30 kreditov, pri PMS 24 kreditov.
ERCR - študent absolvuje počas štúdia všetky predmety stanovených dvoch blokov PVP.
EMMSP - študent sa rozhodne pre jeden z ponúkaných blokov PVP a z neho absolvuje počas štúdia všetky predmety. v AR 2020/2021 sa otvárajú obidva ponúkané bloky PVP
MMP a MMB - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať 6 predmetov z ponúkaných predmetov - otvorenie predmetov PVP pre MMP a MMB
FBI - študent absolvuje všetky predmety vybraného bloku PVP
EVS - študent absolvuje všetky predmety stanoveného bloku PVP
PMS - podľa záujmu uchádzačov sa v AR 2020/2021 otvára blok PVP "Udržateľný rozvoj manažérskych systémov". Študent absolvuje počas štúdia všetky predmety daného bloku
Výberové predmety (blok C) - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov.
OTVORENIE výberových predmetov - miesto štúdia Banská Bystrica
Ponuka výberových predmetov - miesto štúdia Poprad

Študijné plány:
ekonomika a riadenie cestovného ruchu - ERCR_D2n
ekonomika a manažment malých a stredných podnikov - EMMSP_D2n
marketingový manažment podniku - MMP_D2n
marketingový manažment podniku v anglickom jazyku - MMB_D2n
financie, bankovníctvo a investovanie - FBI_D2n
ekonomika verejného sektora - EVS_D2n
podnikové manažérske systémy (s miestom štúdia v Poprade) - PP_PMS_D2n

 

PODKLADY k výberu predmetov EXTERNÉ inžinierske štúdium:

Štandardná dĺžka inžinierskeho študijného programu v externej forme štúdia je tri akademické roky. Fakulta umožňuje študentovi ukončiť svoje štúdium aj za dva akademické roky. Podľa toho, či chce študent ukončiť svoje štúdium za dva roky alebo za tri roky štúdia, vyberá si, koľko, ktoré predmety a v akom rozsahu kreditov si zapisuje na AR 2020/2021.
Predmety v študijnom pláne sú rozdelené na:
Povinné predmety (blok A) - študent musí počas inžinierskeho štúdia absolvovať všetky predpísané povinné predmety príslušného študijného programu.
Povinne voliteľné predmety (blok B) - v rámci študijného plánu sú zverejnené bloky PVP. Študent musí počas celého štúdia absolvovať PVP v rozsahu 30 kreditov, pri PMS 24 kreditov.
EMMSP - študent má stanovený blok PVP "Manažment MSP - z neho absolvuje počas štúdia všetky predmety.
PMS - podľa záujmu uchádzačov sa v AR 2020/2021 otvára blok PVP "Udržateľný rozvoj manažérskych systémov". Študent absolvuje počas štúdia všetky predmety daného bloku
Výberové predmety (blok C) - počas inžinierskeho štúdia musí študent absolvovať výberové predmety v rozsahu 16 kreditov.

Zoznam predmetov pre prvý rok štúdia:
študijný program ekonomika a manažment malých a stredných podnikov s miestom štúdia v Banskej Bystrici
študijný program podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade.

Celé študijné plány:
študijný program ekonomika a manažment malých a stredných podnikov s miestom štúdia v Banskej Bystrici
študijný program podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 8. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia