Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Poplatky

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v 1.stupni vysokoškolského štúdia (§ 92 ods. 12 zákona):
 

Stupeň štúdia Písomná prihláška Elektronická prihláška*
1.stupeň štúdia                35 €                     32 €
(bakalárske štúdium)

* týka sa len e-prihlášky podanej cez e-prihlášku AiS2 UMB. EF UMB nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk). V prípade, že uchádzač vytvorí elektronickú prihlášku na portáli VŠ, je povinný prihlášku doručiť na EF UMB aj v tlačenej podobe spolu s prílohami a uhradiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške (35 EUR).


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

- je povinnou prílohou prihlášky

- uhraďte výhradne bezhotovostným prevodom (platba poštovou poukážkou sa neakceptuje z dôvodu nemožnosti identifikácie platiteľa v informačnom systéme univerzity):


FAKTURAČNÉ ÚDAJE:

1. Úhrada poplatku z krajín EÚ

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: ŠTÁTNA POKLADNICA, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
variabilný symbol: 1031
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR),
                          dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)

2. Úhrada poplatku cez sprostredkujúcu banku z tretích krajín

Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava
Číslo účtu / IBAN: SK 75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SUBASKBXXXX
variabilný symbol: 1031
špecifický symbol: rodné číslo uchádzača (uchádzači zo SR),
                         dátum narodenia v tvare DDMMRR (zahraniční uchádzači)
konštantný symbol: 0308
správa pre príjemcu: meno a priezvisko uchádzača
Upozornenie: všetky poplatky idú na vrub príkazcu (platiteľa)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 3. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia