Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Okruhy otázok na bakalárske štúdium

Na tejto stránke sú zverejnené okruhy otázok na prijímacie skúšky pre jednotlivé študijné odbory bakalárskeho štúdia na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici. Prijímacia skúška na bakalárske štúdium pozostáva z testov:

1. zo základov EKONÓMIE                                      
2. z JEDNÉHO CUDZIEHO JAZYKA - ANGLICKÝ, NEMECKÝ, RUSKÝ

Pri študijnom programe ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku uchádzač absolvuje testy v anglickom jazyku (písomný test z anglického jazyka a základov ekonómie v anglickom jazyku):

1. EKONÓMIA (okruhy otázok v AJ)
2. ANGLICKÝ JAZYK


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia