Okruhy otázok z matematiky

 

Ekonomická fakulta UMB v Banskej Bystrici

Požiadavky na prijímacie skúšky z predmetu MATEMATIKA

pre akademický rok 2017/2018

 

1. Základy výrokového počtu
Pojem výroku. Základné operácie s výrokmi - negácia, konjunkcia, disjunkcia, ostrá disjunkcia, implikácia, ekvivalencia. Všeobecný a existenčný kvantifikátor. Vyjadrenie výrokov pomocou symbolov výrokového počtu - formalizácia výrokov. Výrokové formuly a ich ekvivalentnosť.

2. Číselné množiny a algebraické výrazy
Pojem množiny. Základné operácie s množinami - prienik, zjednotenie, rozdiel, doplnok. Základné číselné množiny - množiny reálnych, prirodzených, celých, racionálnych a iracionálnych čísel. Úprava algebraických výrazov a mnohočlenov.

3. Funkcia jednej premennej
Pojem funkcie jednej premennej. Definičný obor a obor hodnôt funkcie. Graf funkcie. Základné typy funkcií - lineárna, lineárna lomená, kvadratická, exponenciálna, logaritmická. Vlastnosti funkcií - monotónnosť, ohraničenosť. Pojem inverznej funkcie.

4. Rovnice a nerovnice
Rovnice a nerovnice - lineárne, kvadratické, exponenciálne, logaritmické, iracionálne, s neznámou v absolútnej hodnote, s neznámou
v menovateli. Sústavy lineárnych rovníc a nerovníc.

5. Postupnosti
Pojem postupnosti. Aritmetická a geometrická postupnosť. Vlastnosti postupnosti - ohraničenosť, monotónnosť.

6. Kombinatorika
Kombinácie, variácie, permutácie - bez opakovania, s opakovaním.

7. Pravdepodobnosť a štatistika
Náhodný jav. Pravdepodobnosť náhodného javu. Základné vlastnosti pravdepodobnosti. Základy popisnej štatistiky - početnosť, aritmetický priemer, modus, medián.


Odporúčaná literatúra:

M. Kadlečková – R. Zimka: Požiadavky na prijímacie skúšky - MATEMATIKA. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB, 2006
P. Čermák, P. Červinková: Zmaturuj z matematiky 1, 2, Vydavateľstvo: Didaktis, 2006

 

Pri prijímacej skúške nebude dovolené používať tabuľky ani kalkulačky. 

 

 

V Banskej Bystrici, 20. 09. 2016


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 2. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia