Ekonomická fakulta

Okruhy otázok z cudzieho jazyka

Cudzie jazyky: anglický, francúzsky, nemecký, španielsky, ruský

Na prijímacej skúške sa jazykové vedomosti overujú formou testu, ktorý je zostavený v rozsahu stredoškolského učiva.

Čas trvania testu : 40 minút

Testuje sa:
a) porozumenie  neznámeho textu a jednotlivých myšlienkových súvislostí v texte,
b) ovládanie všeobecnej slovnej zásoby, morfológie a syntaxe

Katedra odbornej jazykovej komunikácie EF UMB vydala Požiadavky na prijímacie skúšky zo všetkých hore uvedených jazykov. Bibliografické údaje týchto požiadaviek sú uvedené v odporúčanej literatúre z jednotlivých jazykov.

ANGLICKÝ JAZYK  

Písomný test zisťuje vedomosti na úrovni stredne pokročilých, ktorá sa vyžaduje ako základ pre efektívne zvládnutie ekonomicky zameranej angličtiny (Business English) počas štúdia na Ekonomickej fakulte UMB.

Test má3 časti:
1. krátky text s vynechanými miestami na doplnenie s cieľom zistiť gramaticko-lexikálne vedomosti,
2. dlhší text s úlohami na porozumenie obsahu,
3. súbor samostatných viet s rovnakou úlohou a cieľom ako v prvej časti.

V prvej časti študent preukáže porozumenie obsahu krátkeho textu, ale najmä pochopenie súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami a zároveň ovládanie slovnej zásoby a gramatickej stavby anglického jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu v texte vyberie tú, ktorá logicky, ale aj gramaticky zapadá do daného kontextu. 

Príklad:

Read the following article and answer the questions that follow. Circle the letter of thecorrect answer.

I am afraid I do not find it easy to get up in the morning. Last year I nearly lost my job ...1... I was late for work so often. I became very good at making ...2... to  explain why I was late. My

boss became more ...3... with me.

1. a/ so           b/ although     c/ because     d/ while

2. a/ excuses  b/ friends        c/ apologies   d/ ways

3. a/ sad         b/ annoyed      c/ pleased      d/ friendly

(Correct answers: 1c, 2a, 3b)

V druhej časti študent preukáže najmä pochopenie obsahu prečítaného textu, schopnosť vyhľadať detailnú alebo špecifickú informáciu, prípadne schopnosť interpretovať hlavnú myšlienku či jednotlivé myšlienky textu.

Zo štyroch ponúknutých možností na zodpovedanie konkrétnej otázky či úlohy týkajúcej sa prečítaného textu vyberie tú, ktorá najlepšie zodpovedá alebo vystihuje realitu textu. 

Príklad:

Read the following article and answer the question that follows. Cirlce the letter of the correct answer.

While they were sailing up the  west coast of Africa they ran out of food, and  had to land to collect  more supplies. This delayed them, and  it was only after  fifteen months that they  reached a country they knew - Morocco. From there they went on to Gibraltar and then sailed east to Egypt. When they eventually arrived home, they had been  away for over two years,  and had travelled 25,000 km.

1.      The whole journey took

            a/ nearly two years.           b/ more than 2 years.             c/ 3 years.             d/ 2 years.

(Correct answer: b)

V tretej časti študent na súbore samostatných viet  preukáže ovládanie gramatického systému a slovnej zásoby anglického jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu vo vete vyberie tú, ktorá gramaticky, lexikálne, ale aj logicky správne dopĺňa informáciu v danej vete.

Príklad:

Circle the letter of the words that best complete the sentence.

1.   „How long have you been waiting here?"

      „_________  two hours".

      a) Since                       b) Till                          c) For                              d) From

2.   Our company _________ computers since 1980.

      a) has had                    b) has                          c) is having                     d) have

3.   What ________ next Monday?

      a) have you done         b) do you do               c) are you doing             d) did you do

(Correct answers: 1c, 2a, 3c)

 

Aby  uchádzač  úspešne  absolvoval  test,  musí  vedieť prakticky použiť najmä tieto gramatické javy:

-         prehľad slovesných časov (s tvorením otázky a záporu),
-
        
súslednosť časov (nepriama reč, nepriama otázka),
-
        
trpný rod vo všetkých časoch,
-
        
stupňovanie prídavných mien,
-
        
stupňovanie prísloviek,
-
        
základné predložkové väzby,
-
        
podmienkové vety,
-
        
časové vety,
-
        
vzťažné vety,
-
        
želacie vety,
-
        
účelové vety,
-
        
odporovacie vety,
-
        
väzby s modálnymi slovesami,
-
        
slovosled anglickej vety,
-
        
vyjadrenie množstva, miery,
-
         členy a predložky.

Upozornenie:

Prehľad uvedených  zručností, schopností a vedomostí  slúži len na  základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o testovacích metódach, nevyčerpáva  však  celý  rozsah  úloh,  ktoré  sa  v testoch môžu vyskytnúť.

Odporúčaná literatúra:

1.  Chorvát, J., Spišiaková, M. a kol.  Požiadavky na prijímacie skúšky. ANGLIČTINA. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. 2005.

2. Murphy, R.: English Grammar In Use. Cambridge University Press. 1985.

3. stredoškolské učebnice anglického jazyka

4. Kollmannová - Bubeníková - Kopecká: Angličtina pre samoukov -  viaceré vydania v češtine aj v slovenčine

5. ďalšia bežne dostupná literatúra a časopisy na čítanie pre študentov stredných škôl

FRANCÚZSKY JAZYK  

Test má 3 časti:

1.      dlhší text s úlohami na porozumenie obsahu,
2.      krátky text s vynechanými miestami na doplnenie s cieľom zistiť gramaticko-lexikálne vedomosti,
3.
      súbor samostatných viet s rovnakou úlohou a cieľom ako v druhej časti.

1.  Dlhší text s úlohami na porozumenie obsahu

Na základe uvedených úloh sa overuje, či uchádzač správne porozumel textu. Treba označiť správnu výpoveď, teda z viacerých možností úlohy vybrať tú, ktorá zodpovedá obsahu textu.

Príklad:

Deux étudiants de Lyon discutent de mode.

A: La façon de s`habiller d`une fille euh, est-ce que c`est important pour toi?

B: Oui, très.

A: Très important?

B: Oui.

A: Dans les grandes occasions comme mariage, réunion de famille, est-ce que tu t`habilles mieux?

B: Je ne fais pas très attention à ce que je porte.

A: Quand tu fais les magasins, est-ce que tu trouves que les vêtements sont trop chers?

B: Moi, j`achète mes vêtements dans des boutiques bon marché où les vêtements coûtent trois fois moins cher que dans les grands magasins.

A: Il me semble que les gens qui sont en psychologie, sociologie, ou en langues sont plus excentriques. Moi, je suis en sciences. Dans mon université, les gens ne sont pas habillés de manière excentrique. Je ne vois jamais personne qui choque dans les couloirs. Tandis qu`en psychologie et en sociologie, on les remarque.

B: On les remarque.

A: Et toi, un étudiant en costume, ça pourrait te choquer?

B: Un étudiant en costume, ce n`est pas que ça choque, mais c`est bizarre.

A: C`est vrai.

B: Cela dit, dans certains milieux sociaux, on doit porter des vêtements plus classiques mais à la fac...

A: Ouais, c`est ça.

A: Mais à la fac, je veux dire, dans les universités, il n`y a pas d`obligation. Tu t`habilles comme tu veux.

B: Mais il y a des modes quand même, les gens qui font des sciences sont  généralement plus classiques que ceux qui font de la psycho ou des langues.

1. Pour un des étudiants, la façon de s`habiller d`une fille

a)      le laisse indifférent.

b)      le choque.

c)      a de l`importance.

2. Un des étudiants dit

a)      qu`il s`habille mieux pour les grandes occasions.

b)      qu`il s`habille pareil pour les grandes occasions.

3. Il achète ses vêtements

a)      dans les grands magasins.

b)      dans des boutiques bon marché.

c)      dans des boutiques à la mode.

4. Selon les deux étudiants,

a)      tous les étudiants s´habillent de la même façon.

b)      il y a différentes facons de s´habiller chez les étudiants.

5. Selon les deux étudiants, les gens qui font des sciences

a)      sont généralement  moins classiques que ceux  qui font de la psycho.

b)      sont généralement plus classiques.

Správne riešenie: 1c), 2b), 3b), 4b), 5b)

2.      Krátky text s vynechanými miestami na doplnenie s cieľom zistiť gramaticko-lexikálne vedomosti

V druhej časti študent preukáže porozumenie obsahu krátkeho textu, ale najmä pochopenie súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami a zároveň ovládanie slovnej zásoby a gramatickej stavby francúzskeho jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu v texte vyberie tú, ktorá logicky, ale aj gramaticky zapadá do daného kontextu. 

Príklad :

Auto - défense

Tout est calme en __1­­­__ nuit de mercredi à jeudi à Gargy. Charles, 70 ans et son épouse __2­­­__ depuis un bon moment. __3__ premier étage, leurs petits enfants __4­­­__ cinq et neuf ans dorment, eux aussi, à poings fermés. Soudain, les grands-parents entendent un bruit suspect. Manifestement quelqu`un est en train de faire jouer __5­­­__.

1.   a) la               b) cette          c) ---                   d) le

2.   a) se couchaient                  b) sont couchés  

      c) ont couché                      d) couché

3.   a) Au             b) Le             c) De                   d) Sur

4.   a) jeunes        b) âgés de     c) vieux               d) vieillis

5.   a) l`entrée      b) la serrure   c) la sortie           d) la soupe

Správne riešenie: 1.b), 2. b), 3.a), 4.b), 5.b)

3.   Lexikálne, syntaktické a morfologické javy sa overujú výberom z viacerých možností a dopĺňaním.

Príklad:

Choisissez la bonne réponse:

1. Catherine est....... au musée.

   a) aller   b) allée   c) allait   d) ira

2. Quelle bonne tarte: c`est toi qui l`as......?

   a) faite   b) fait    c) fera  d) faites

3. Il faut que je/j´..... faire mes courses.

   a) aille     b) vais   c) allais   d) suis allé

4. Si je/j´ .... riche, j`achèterais une voiture.

   a) serai    b) serais   c) étais   d) suis

5. Trouvez le contraire du mot souligné: Voici un vêtement clair qui vous va bien.

   a) foncé    b) peu clair   c) terne   d) arrogant

   Správne riešenie: l. b), 2. a), 3. a), 4. c), 5. a)

Na úspešné zvládnutie testu musí uchádzač vedieť:

- časovanie pravidelných a nepravidelných slovies

- použitie časov (prítomného, minulého a budúceho)

- použitie spôsobu "subjonctif"

- použitie členov (určitého, neurčitého, delivého)

- priama a nepriama reč

- použitie minulých časov passé composé a imparfait

- nahrádzanie podstatných mien osobnými i príslovkovými zámenami

- synonymá a antonymá

- konštrukcia podmienkových viet

- použitie predložiek

- rozkazovací spôsob

- zhoda príčastia minulého pomocných slovies "avoir, être"

- súslednosť časov

Upozornenie:

Prehľad uvedených  zručností, schopností a vedomostí  slúži len na  základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o testovacích metódach, nevyčerpáva  však  celý  rozsah  úloh,  ktoré  sa  v testoch môžu vyskytnúť.

Odporúčaná literatúra:

1. Mešková, Ľ.,  Halušková, A., Franková, L. Požiadavky na prijímacie skúšky. FRANCÚZŠTINA. Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. 2004.

2. Capelle, G., Gidon, N.  Espaces I, II  (Le Nouvel Espace I,II), Hachette FLE, Paris.

3. Courtillon, J., G.-D. de Salins: Libre Echange I, II. Les Editions Didier, Paris 1991.

4. Tajšlová , Bartoš,  Horažďovská: Francúzština  pre stredné školy 1.- 4. roč., SPN, Bratislava 1988.

5. Pravdová, M., Pravda, M.  Francúzština pre samoukov, SPN, Bratislava, 1987, 1995.   (vyhovuje   na  zopakovanie gramatiky)

NEMECKÝ JAZYK

Písomný test zisťuje zručnosti a jazykové vedomosti na úrovni absolventov stredných škôl, ktoré sú potrebné pre efektívne zvládnutie nemeckého odborného jazyka počas štúdia na Ekonomickej fakulte UMB.

 Písomný test pozostáva z troch častí:

1.   krátky text na porozumenie s doplňovaním vynechaných slov a konštrukcií

3.      čítanie dlhšieho textu s porozumením

4.      vety zamerané na gramatické javy

ad 1) V krátkom súvislom texte sú vynechané slová alebo frázy, ktoré treba doplniť. V ponuke pod textom treba označiť správny výraz, ktorý vo vete chýba. Cieľom úlohy je zistiť logické myslenie študenta v cudzom jazyku, či ovláda zákonitostí nemeckej vety,  slovnú zásobu a bežné gramatické javy.

Príklad:

Es war an einem Sonntag morgen. Die Familie saß __1__, und alle hatten etwas __2__.

Die Kinder berichteten aus der Schule, sie hatten gute Noten bekommen. Peter war Erste __3__. Die Eltern freuten sich, und der Vater sagte: __4__ gute Noten hat, bekommt von mir ein Euro. Die kleine Anna überlegte und dann __5__ sie: „Ich bin auch die Erste! Ich bin immer die erste aus der Schule, wenn es klingelt!"

1.  a) auf dem Tisch                                         c) am Tisch

     b) an den Tisch                                          d) vor den Tisch

2.  a) zu erzählen                                             c) zu bezahlen

     b) zu zahlen                                    d) zugesagt

3.  a) von der Mathematik                               c) in Mathematik

     b) aus der Mathematik                               d) aus Mathematik

4.  a) Wie                    b) Wo                         c) Wer                         d) Wann

5.  a) rief                      b) rufen                        c) rufst                         d) gerufen

Správne riešenie:

1. c), 2. a), 3. c), 4. c), 5. a)

ad 2) Druhá úloha je dlhší súvislý text, ktorý obsahuje v prvom rade známu lexiku obsiahnutú v stredoškolských učebniciach. Čítanie s porozumením sa zisťuje, či kandidát porozumel obsahu, hlavným myšlienkam, príp. detailným informáciám z textu. Správna odpoveď sa vyberá zo štyroch možností pod textom. 

Príklad:

Stadtluft  macht längst  nicht mehr  frei, dafür  ist sie viel zu schlecht geworden mit all  ihren Abgasen und Schmutzteilchen. Wer heute frei sein  will, vor allem frei durchatmen  will, der zieht aufs Land.  Dort ist das  Leben nicht nur  gesünder, sondern viel billiger. Wohnen  in der Stadt, zumal  in der City, ist  zu einem Luxus  geworden,  den  sich  nur  mehr  wenige leisten wollen und können. Vielleicht  sind aus diesem  Grund im Laufe  der Jahre die Wohnungen in der  Stadt immer weniger geworden, oder  sind sie so teuer, weil  sie so rar sind?  Sind die Häuser so  hoch, weil die Grundstücke so kostbar wurden, oder wuchsen die Gebäude wegen der Bodenpreise in die Höhe?

Úloha:

Was steht im Text? Kreuzen Sie an!

a)      Das Leben auf dem Land ist gesünder und billiger.

b)      In der Stadt sind Menschen frei.

c)      Nur wenige Leute wollen in einer Wohnung im Stadtzentrum wohnen.

d)      Man baute Hochhäuser, weil die Grundstücke knapp waren.

Správne riešenie:   a)

Ad 3) Úspešné absolvovanie testu predpokladá, že uchádzač/ka dobre ovládajú základy nemeckej gramatiky. Zvládnutie gramatiky a lexiky sa overuje vo vetách, kde je  vynechaný  gramatický tvar, gramatická konštrukcia, slovné spojenie alebo slovo. Vyberá sa jedna možnosť zo štyroch ponúkaných napr.:

1. _______  mir bitte mit diesem schweren Koffer!

a) Du hilfst                   b) Helfen                     c) Helfe                       d) Hilf

2. Er hat immer Angst ______ Prüfungen.

a) von                          b) vor                          c) mit                           d) aus

3. Mein Freund hat mir empfohlen einen Artikel in die Zeitung _______ .

a) schreiben                                                    c) geschrieben zu haben

b) zu schreiben                                    d) geschrieben

Správne riešenie:

1. d), 2 b), 3. b)

Upozornenie:

Prehľad uvedených  zručností a schopností slúži len na  základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o metódach  testu.

Aby  uchádzač/ka  úspešne  absolvoval/a  test,  musí  vedieť prakticky použiť najmä tieto gramatické javy:

-         slovesné časy ,

-         trpný rod,

-         infinitívy s zu a konštrukcie s inf. s zu

-         skloňovanie podstatných mien, prídavných mien, zámien, členov atď.

-         stupňovanie prídavných mien a prísloviek,

-         základné predložkové väzby,

-         tvorenie otázok a záporu,

-         slovosled v hlavných a vedľajších vetách.

Odporúčaná literatúra:

 1. Olejárová, M. a kol. Požiadavky na prijímacie skúšky. NEMČINA.  Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. 2004.

2. Učebnice používané na stredných školách

3. Höppnerová, V.  Moderná učebnica nemčiny. Bratislava, Jaspis 1992, (gramatická časť).

4. Prehľadná gramatika nemčiny. Skalica: Infoa 1995.

ŠPANIELSKY JAZYK                                

Písomný test v  cudzom  jazyku pozostáva z porozumenia neznámeho  písaného  textu.

Z neho budú vychádzať úlohy, zamerané na zistenie znalostí a schopností v španielskom  jazyku z hľadiska lexikálneho,  gramatického a praktického použitia týchto javov.

Na  základe  uvedených  úloh  sa  zisťuje,  či  uchádzač rýchlo a spoľahlivo pochopil španielsky text:

- dostane v úlohe niekoľko výpovedí a musí určiť tie, ktoré

  zodpovedajú obsahu textu.

Text si  uchádzač pozorne prečíta  a odpovedá  na  niekoľko otázok

tým spôsobom,  že zvolí správnu  jednoznačnú odpoveď z  viacerých

uvedených možností:

- podľa  textu  musí  vedieť  doplniť chýbajúce  slová,  slovné

  spojenia, údaje.

Na ukážku uvádzame konkrétne úlohy:

1. Lea con atención el siguiente texto:

  Aunque Eslovaquia no es muy  grande, la naturaleza le dio ricas

  llanuras,  altas  montañas,   grandes  bosques,  flores,  lagos

  y fuentes de salud.

  En  el  territorio  eslovaco  hay  zonas  naturales  que  están

  protegidas. Son  los parques naturales,  entre los que  podemos

  destacar: los Parques Nacionales  de Tatras Bajos, Tatras Altos

  y el llamado Paraíso Eslovaco.

  Además  de su  belleza natural,  románticos castillos, palacios

  e iglesias  decoran  el  paisaje  de  este  país.  Los primeros

  castillos se construyeron en el siglo X y las primeras iglesias

  datan de los siglos XIV y XV. Como castillos y palacios más re-

  presentativos de Eslovaquia,podemos destacar el Palacio de Smo-

  lenice y el de Bojnice. Se construyeron hacia el siglo XIV pero

  se han  reconstruido hacia mediados  de los aňos  50 de nuestro

  siglo. El castillo de Orava es de origen medieval,pero en 1800

  el fuego lo destruyó y en 1953 empezó de nuevo su renovación.

  Este castillo alberga el Museo de Orava.

2. Señale las unidades de  palabras que corresponden al contenido

   del texto:

   A. Eslovaquia destaca por

                        a) su paisaje montañoso

                        b) su paisaje uniforme

                        c) su paisaje en el que alternan las

                           montañas y las extensiones lisas

                        d) su paisaje seco

   B. Eslovaquia es un país rico en

                        a) arquitectura popular

                        b) arquitectura palaciega

                        c) arquitectura tanto  popular como palaciega.

                        d) arquitectura  moderna

Unidades de palabras correctas: A. c), B. c).

 

Praktické použitie lexikálnych a gramatických javov

 

   Vyznačené pasáže textu gramaticky modifikovať v španielskom

jazyku podľa stanoveného komunikatívneho cieľa.


   Napríklad:

    nájsť v podčiarknutých častiach (vetách) textu:

   -  obsahovo synonymicky výraz alebo vetu

   -  slová a slovné spojenia s opačným významom,

   - preniesť dej do  správneho slovesného času,

   - vyjadriť  sa  pomocou  rozkazovacieho,  podmieňovacieho, alebo spojovacieho spôsobu.

   - správne použiť predložky a slovesné predložkové väzby,

   - porovnávať kvalitu a vlastnosti osôb, vecí a dejov,

   - adekvátne použiť trpný rod

    - sformulovať myšlienky do hlavných a všetkých typov vedľajších

    viet.

Gramatické  a lexikálne javy  sa  overujú doplňovaním  a výberom

z viacerých možností. Na ukážku opäť uvádzame konkrétne úlohy:

3. El siguiente texto está  incompleto. Deberá  rellenar cada uno

   de los huecos con una  de las cuatro  posibilidades, eligiendo

   la correcta:

   En Eslovaquia  no se detuvo  el tiempo.De la  vida ..1.. pasado

   dan  testimonio  los  museos,  los  palacios  muy  ..2.. . Pero

   también  existe  la  arquitectura  popular  como  las  casas de

   pastores y ..3..  todas de ..4.. como en Čičmany.

    1. a) del                   b) con el           c) al                            d) antes

    2. a) modernos        b) bonitos         c) humildes                  d) sinceros

    3. a) agricultores     b) científicos    c) profesores                 d) artistas

    4. a) de oro             b) de agua         c) de madera              d) paja

   Posibilidades correctas: 1.a), 2.b), 3.a), 4.c).

4. Conteste  a la siguiente  pregunta eligiendo de  las cuatro

   posibilidades la palabra correcta:

   ¿ Qué tal están tus primos?

   Bien........no nos vemos mucho, pero hablamos por teléfono.

   a) últimamente

   b) finalmente

   c) solamente

   d) naturalmente

   Posibilidad correcta: a).

5. La  siguiente pregunta y  su respuesta va  seguida de cuatro

   parejas  de palabras  (a, b,  c, d),  con una  de las cuales se

   puede construir  un significado correcto. Señale  cuál de ellas

   es:

   ¿ Hay....... carta para mí? No, hoy no ha llegado......

   a) alguna - alguna

   b) ninguna - alguna

   c) alguna - ninguna

   d) algún - alguna.

   Significado correcto: c)

6. La siguiente frase va seguida de cuatro expresiones (a, b, c, d),

   con una  de las  cuales  se  puede  construir  un  significado

   equivalente a la palabra subrayada. Señale cuál de ellas es:

   Es probable que todos los delfines del Mediterráneo actualmente

   estén contaminados.

   a) en los actos

   b) hoy en día

   c) en los días

   d) en futuro

   Expresión correcta: b)

7. En las siguientes frases, hay  un hueco que debe rellenar con

   una de las cuatro expresiones, eligiendo la que sea correcta:

      1.  En este restaurante ...... mesas para no fumadores.

            a) estaban           b) hay            c) son d) estan

5.      Mis hijos quieren que nosotros ……….. a España

a)vamos               b) fuéramos   c) vayamos     d) íbamos

   Expresión correcta: 1. b); 2. c)

Upozornenie:

Uvedený prehľad zručností  a schopností  slúži len  na základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o metódach  testu. Nevyčerpáva  ale  celý  rozsah  úloh,  ktoré  sa  v  testoch môžu vyskytnúť. Ten je daný rozsahom stredoškolského učiva.

Odporúčaná literatúra:

1. Dvorský, E., Fernandez,  C., Kubeková, J. Požiadavky na prijímacie skúšky. ŠPANIELČINA.  Banská Bystrica: Ekonomická fakulta UMB. 2004.

2. Učebnice používané na stredných školách, predovšetkým:

3. Lenghartová, J. Španielčina 1, 2, SPN Bratislava

4. Castro, Marín, Morales: VEN 1, 2, EDELSA Madrid 1997/ 2003

RUSKÝ JAZYK   

Písomný test zisťuje vedomosti na úrovni stredne pokročilých, ktorá sa vyžaduje ako základ pre efektívne zvládnutie ekonomicky zameranej ruštiny počas štúdia na Ekonomickej fakulte UMB.

Test má 3 časti:

       1.    krátky text s vynechanými miestami na doplnenie s cieľom zistiť gramaticko-  

 lexikálne vedomosti,

2.    dlhší text s úlohami na porozumenie obsahu,

        3.    súbor samostatných viet s rovnakou úlohou a cieľom ako v prvej časti.

V prvej časti študent preukáže porozumenie obsahu krátkeho textu, ale najmä pochopenie súvislostí medzi jednotlivými myšlienkami a zároveň ovládanie slovnej zásoby a gramatickej stavby ruského jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu v texte vyberie tú, ktorá logicky, ale aj gramaticky zapadá do daného kontextu. 

Príklad:

Иcxoдя  из  oбщeгo  cмыcлa  тeкcтa,  дoпoлнитe  прoпущeннoe cлoвo (cлoвocoчeтaниe). Букву выбрaннoгo вaми рeшeния oбвeдитe кружкoм:

...14... Лeнa мeчтaлa вcю жизнь,  и тeпeрь oнa бaлeринa. Лeнa eщe coвceм мoлoдaя  - ...15... тoлькo 18 лeт,  нo oнa ужe тaнцуeт вo  мнoгиx бaлeтax.  A  вeдь  ... 16... бaлeринoй  дoвoльнo труднo - этo знaют вce.

14/   a/ Зa бaлeтoм    b/ Бaлeтoм    c/ В бaлeтe   d/ O бaлeтe

15/   a/ у нee         b/ eй         c/ ee         d/ oнa

16/   a/ cocтoятьcя    b/ выйти      c/ cтaть      d/ вcтaть

Správne riešenie: 14d, 15b, 16c

V druhej časti študent preukáže najmä pochopenie obsahu prečítaného textu, schopnosť vyhľadať detailnú alebo špecifickú informáciu, prípadne schopnosť interpretovať hlavnú myšlienku či jednotlivé myšlienky textu.

Zo štyroch ponúknutých možností na zodpovedanie konkrétnej otázky či úlohy týkajúcej sa prečítaného textu vyberie tú, ktorá najlepšie zodpovedá alebo vystihuje realitu textu. 

Príklad:

Выберите ответ, соответствующий содержанию прочитанного текста. Букву выбранного вами ответа обведите кружком:

Втoрoe, дoвoльнo  рacпрocтрaнeннoe мнeниe зaключaeтcя  в тoм, чтo  бoльшинcтвo людeй  явнo прeдпoчитaeт  нe читaть,  a cлушaть, a eщe  лучшe -  cлушaть и  cмoтрeть. Нe  ceкрeт, чтo ceйчac люди c гoрaздo бoльшим интeрecoм  и  энтузиaзмoм  oбcуждaют

мнoгoceрийный тeлeвизиoнный фильм,  чeм тoлькo чтo oпубликoвaнную книгу.  Ecли  прeдлoжить  coврeмeннoму  чeлoвeку пocмoтрeть фильм или прoчитaть  книгу нa ту жe тeму, тo oн cкoрee выбeрeт фильм  -  и  интeрecнeй, и трeбуeт мeньшe  врeмeни, кoтoрoгo  тaк мaлo у coврeмeннoгo чeлoвeкa.

    Кaкoe мнeниe выcкaзaнo в дaннoм aбзaцe?

    a/ Coврeмeнный чeлoвeк нe умeeт экoнoмить врeмя.

    b/ Люди ужe нe рaзгoвaривaют c друзьями o прoчитaнныx книгax.

    c/ У ocнoвнoй чacти нaceлeния нa пeрвoм мecтe тeлeвизoр,  книги тoлькo пoтoм.

    d/ Нeкoтoрым людям кинo кaжeтcя мaлo интeрecным видoм прoвeдeния cвoбoднoгo                   

        врeмeни.

Správne riešenie: c/

V tretej časti študent na súbore samostatných viet  preukáže ovládanie gramatického systému a slovnej zásoby ruského jazyka.

Zo štyroch ponúknutých možností na doplnenie chýbajúceho výrazu vo vete vyberie tú, ktorá gramaticky, lexikálne, ale aj logicky správne dopĺňa informáciu v danej vete.

Príklad:

Выбeритe   прaвильнoe  рeшeниe   лeкcикo-грaммaтичecкиx  зaдaний. Букву выбрaннoгo вaми рeшeния oбвeдитe кружкoм:

1.   Я cпрocил шoфeрa тaкcи, .... в этoм гoрoдe музeй.

 

       a/ ecли          b/ ecть ли             c/ ли              d/ нaxoдитcя

                        

2.     Кaкaя oтвeтнaя рeaкция прaвильнa?

 

        - Извинитe зa бecпoкoйcтвo.

        - .........................

 

        a/ Жeлaю, чтoбы вce былo в пoрядкe.

        b/ Жeлaю, чтoбы вce oбoшлocь блaгoпoлучнo.

        c/ Ничeгo, пoжaлуйcтa.

        d/ Ничeгo пoдoбнoгo.

Správne riešenie: 1b,  2c

Na úspešné zvládnutie testu si musí uchádzač v prvom rade osvojiť tieto časti gramatického učiva a jazykové (rečové) zručnosti:

- skloňovanie neproduktívnych druhov podstatných mien,

- tvary životných podstatných mien,

- striedanie spoluhlások pri časovaní slovies (иcкaть/ищу, мoчь/мoгу ),

- tvorenie minulého času a rozkazovacieho spôsobu,

- slovesné a predložkové väzby,

      - vyjadrovanie rôznej miery vlastnosti pri porovnávaní osôb  a vecí (stupňovanie   

   prídavných mien a   prísloviek),

- používanie krátkych a dlhých tvarov prídavných mien,

- tvorenie slov s protikladným významom,

- predložkové a bezpredložkové tvary osobných zámen (ee, бeз нee),

- používanie záporných zámen s časticami  ни- a нe-,

- používanie neurčitých zámen s časticami   -тo, -нибудь,

- spájanie čísloviek s podstatnými a prídavnými menami,

- vyjadrovanie približnosti,

- tvorenie a používanie prísloviek spôsobu, miesta, času,

- vyjadrovanie nutnosti, nevyhnutnosti, možnosti, povinnosti,  zákazu,

- používanie podraďovacích spojok    ли, ecли,  пoтoму чтo, xoтя, рaди  a i.

Upozornenie:

Prehľad uvedených  zručností, schopností a vedomostí  slúži len na  základnú orientáciu uchádzača  a na získanie  predstavy o testovacích metódach, nevyčerpáva  však  celý  rozsah  úloh,  ktoré  sa  v testoch môžu vyskytnúť.

Odporúčaná literatúra:

 1.   Malinovská, M., Slobodník, M. Požiadavky na prijímacie skúšk. RUŠTINA. Banská Bystrica:  Ekonomická fakulta UMB. 2004.

2. Kratochvíla, J. a kol. Krátka gramatika ruského jazyka  s cvičeniami.  Bratislava: Vydavateľstvo   EKONÓM. 1996.

3. učebnice používané na stredných školách,

4. ďalšia bežne dostupná literatúra a časopisy na čítanie pre študentov stredných škôl. 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 16. 2. 2017 | Aktualizoval: Administrátor