ŠVA

Milí študenti,

aj v akademickom roku 2019/2020 máte možnosť aktívne sa zapojiť do riešenia študentských vedeckých  prác v rámci Študentskej vedeckej aktivity, ktorá má už niekoľko rokov podobu medzinárodnej vedeckej konferencie a získať atraktívne ceny.

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax. Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB, ako aj iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

Zoznam prác (dole v prílohe) je možné doplniť o Vašu tému po konzultácii a odsúhlasení vedúcim práce. Následne je potrebné vybranú  prácu a meno spracovateľa nahlásiť doc. Ing. Márii Murray Svidroňovej, PhD. (mailom maria.murraysvidronova@umb.sk).

Termín konania ŠVA: 16. apríl 2020

Termín podania prihlášky študenta na vypísanú tému: 14. február 2020

Termín doručenia prác na príslušnú sekciu /spolu s posudkom vedúceho práce/: 31. marec 2020 - práce odovzdávajte u doc. Ing. Kataríny Vitálišovej, PhD.

Držíme Vám palce a prajeme veľa  kreatívnych nápadov pri tvorbe Vašej práce.

 

Viac informácií

Tešíme sa na vašu účasť!                                                                                               

doc. Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Tajomníčka KVE a RR

 

Účastníci ŠVA 2018 v sekcii Verejná ekonomika a regionálny rozvoj:

Témy ŠVA 2020.pdf (20. 1. 2020 16:58:59)
SVA_pozvanka_2020.docx (8. 1. 2020 20:09:23)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária