Ekonomická fakulta

1. stupeň - Bakalárske štúdium

Nahlasovanie tém prác pre AR 2016/2017

V priloženom súbore nájdete vypísané témy bakalárskych prác pre študentov denného a externého štúdia, študijného programu Regionálny rozvoj a verejná správa.

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy bakalárskej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u Bc. Janoškovej (sekretariát KVEaRR), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Zavazna prihlaska na temu ZP)

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

4. Usilovná práca pri naplnení témy bakalárskej práce, priebežné konzultácie s vedúcim bakalárskej práce.

5. Obhajoba práce.

 

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: maria.murraysvidronova@umb.sk

Ďalej tu nájdete tézy BŠS a všetky informácie týkajúce sa BŠS.

Oponent záverečnej práce

O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.

  

Pokyny k nahlasovaniu na témy_VSaRR.pdf (20. 3. 2017 16:02:28)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:51:16)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:53:52)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (3. 12. 2012 15:03:30)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária