Ekonomická fakulta

2. stupeň - Inžinierske štúdium

Štátnice - 22. august 2016:

Gratulujeme úspešným absolventom :)

Nahlasovanie tém prác pre AR 2016/2017 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.
2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u Bc. Janoškovej (sekretariát KVEaRR), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. Termín nahlásenia diplomovej práce je 30. jún 2016.
3. Po priradení študentka k téme skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.
4. Usilovná práca pri naplnení témy diplomovej práce, priebežné konzultácie s vedúcim diplomovej práce.
5. Obhajoba práce.

Ing. Mária Murray Svidroňová, PhD.

Oponent záverečnej práce

O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.

            

Pokyny k nahlasovaniu na témy_VSaRR.pdf (20. 3. 2017 16:03:19)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:52:03)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:54:05)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (3. 4. 2014 9:16:02)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária