2. stupeň - Inžinierske štúdium

Nahlasovanie tém diplomových prác
Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.
2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u pani Márie Martinkovičovej (3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. Najneskorší termín nahlásenia diplomovej práce je do 30. júna 2019.
3. Po priradení študenta k téme skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.
4. Usilovná práca pri naplnení témy diplomovej práce, priebežné konzultácie s vedúcim diplomovej práce.
5. Obhajoba práce.

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

Oponent záverečnej práce
O oponentovi záverečnej práce rozhoduje jej vedúci.
Je potrebné vyplniť formulár – Oponent ZP
(všetky požadované údaje vrátane aktuálneho telefónneho čísla), ktorý sa nachádza medzi priloženými súbormi nižšie, a musí byť podpísaný vedúcim záverečnej práce.
Tento formulár následne študent predloží na sekretariáte KVEaRR pri odovzdávaní záverečnej práce.


 

Štátnice - 22. máj 2018:

Gratulujeme úspešným absolventom

 

 

 

ING 05 TŠ SS 8 2019.pdf (1. 8. 2019 9:08:09)
Výkaz konzultácií_vzor.doc (11. 4. 2019 14:34:51)
Pokyny_k_odovzdavaniu_ZP_na_KVEaRR - 2019.pdf (11. 4. 2019 14:33:22)
Zavazna prihlaska na temu ZP.doc (5. 4. 2017 14:11:37)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:52:03)
Oponent_ZP.doc (23. 4. 2015 9:54:05)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav