Ekonomická fakulta

Školné

Školné uhrádza študent UMB v zmysle zákona o vysokých školách vo výške určenej smernicou UMB o školnom v príslušnom akademickom roku. Na akademický rok 2016/2017 platí smernica č. 6/2015 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Informácie o školnom nájdete na www https://www.umb.sk/studium/dokumenty/informacie-o-skolnom.html

Doktorandi externej formy štúdia vyšších rokov štúdia uhradia do termínu zápisu školné vo výške stanovenej pri prijatí na štúdium a na zápise dňa 2. 9. 2016 predložia doklad o úhrade školného referentke pre doktorandské štúdium.

Idenfitikačné údaje na úhradu školného za externé štúdium v štandardnej dĺžke štúdia:

ÚHRADA POPLATKU Z KRAJÍN EU
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol - 1203
Špecifický symbol: ID študenta (osoby) v AIS
Poznámka: meno a priezvisko študenta

Doktorandi externej formy štúdia prijatí do 1. roka štúdia v akademickom roku 2016/2017 po zápise na štúdium dňa 2. 9. 2016 obdržia písomné oznámenie o určení školného, ktoré uhradia do 30. 9. 2016.

Doktorandi, ktorí pokračujú v akademickom roku 2016/2017 v štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia (v dennej aj externej forme štúdia) uhradia fakulte školné vo výške € 800,-. Po zápise dňa 2. 9. 2016 obdržia písomné oznámenie o určení školného za štúdium v nadštandardnej dĺžke. Termín splatnosti úhrady školného je najneskôr do 16. 12. 2016.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 10. 2016 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela