Školné

Školné uhrádza študent UMB v zmysle zákona o vysokých školách vo výške určenej smernicou UMB o školnom v príslušnom akademickom roku. Na akademický rok 2017/2018 platí smernica č. 15/2016 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Informácie o školnom nájdete na www https://www.umb.sk/studium/dokumenty/informacie-o-skolnom.html

Doktorandi externej formy štúdia vyšších rokov štúdia uhradia do termínu zápisu školné vo výške stanovenej pri prijatí na štúdium a na zápise dňa 4. 9. 2017 predložia doklad o úhrade školného referentke pre doktorandské štúdium.

Idenfitikačné údaje na úhradu školného za externé štúdium v štandardnej dĺžke štúdia (len bezhotovostným prevodom):

ÚHRADA POPLATKU Z KRAJÍN EU
Názov účtu: Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15
Číslo účtu / IBAN: SK75 8180 0000 0070 0009 5590
SWIFT / BIC: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0308
Variabilný symbol - 1203
Špecifický symbol: ID študenta (osoby) v AIS
Poznámka: meno a priezvisko študenta

Doktorandi externej formy štúdia prijatí do 1. roka štúdia v akademickom roku 2017/2018 po zápise na štúdium dňa 4. 9. 2017 obdržia písomné oznámenie o určení školného, ktoré uhradia do 29. 9. 2017.

Doktorandi, ktorí pokračujú v akademickom roku 2017/2018 v štúdiu v nadštandardnej dĺžke štúdia (v dennej aj externej forme štúdia) uhradia fakulte školné vo výške € 800,-, na základe písomného oznámenia o určení školného za štúdium v nadštandardnej dĺžke, ktoré obdržia na zápise. Termín splatnosti úhrady školného je najneskôr do 15. 12. 2017.


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 7. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela