Školitelia

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel o schvaľovaní školiteľov.

Menný zoznam školiteľov jednotlivých študijných programov študijného odboru Ekonómia a manažment sa nachádza v priloženom súbore.

Školitelia EF UMB .pdf (2. 10. 2019 6:31:01)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 10. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela