Školitelia

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel o schvaľovaní školiteľov.

Vedecká rada EF UMB schválila školiteľov doktorandov v novoakreditovaných študijných programoch.

Ich menný zoznam sa nachádza v priloženom súbore.

Školitelia - zoznam (dec.2017).pdf (12. 12. 2017 11:23:39)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela