Ekonomická fakulta

Školitelia

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel o schvaľovaní školiteľov.

Vedecká rada EF UMB dňa 26. 11. 2015 schválila školiteľov doktorandov v novoakreditovaných študijných programoch.

Ich menný zoznam sa nachádza v priloženom súbore.

Školitelia - zoznam .pdf (4. 11. 2016 11:04:26)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2016 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela