Školitelia

Za odborné vedenie doktoranda zodpovedá školiteľ. Funkciu školiteľa môžu vykonávať učitelia a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade fakulty v zmysle pravidiel o schvaľovaní školiteľov.

Menný zoznam školiteľov, ktorých schválila vedecká rada fakulty v jednotlivých študijných programoch sa nachádza v priloženom súbore.

Školitelia - zoznam (jún 2019).pdf (12. 6. 2019 8:50:00)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 6. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela