Ekonomická fakulta

Doktorandi

V akademickom roku 2017/2018 študuje na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici celkom 56 doktorandov, z toho 28 v dennej forme štúdia v študijných programoch nasledovne:

cestovný ruch

denná forma       5          externá forma         5

ekonomika a manažment podniku

denná forma       8          externá forma         11

financie

denná forma       6          externá forma         1

verejná ekonomika a služby/verejná ekonomika a politika

denná forma       9          externá forma         11

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 11. 10. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela