Doktorandi

V akademickom roku 2018/2019 je stav doktorandov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici podľa študijných programov nasledovný:

CESTOVNÝ RUCH

denná forma       6          externá forma         2

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

denná forma       5          externá forma         5

FINANCIE

denná forma       8          externá forma         1

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

denná forma       8          externá forma         1

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA v anglickom jazyku

denná forma       0          externá forma         1

VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY

denná forma       0          externá forma         6

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 27. 3. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela