Doktorandi

V akademickom roku 2017/2018 je aktuálny stav doktorandov na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici podľa študijných programov nasledovný:

CESTOVNÝ RUCH

denná forma       5          externá forma         3

EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU

denná forma       8          externá forma         10

FINANCIE

denná forma       6          externá forma         1

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA

denná forma       9          externá forma         1

VEREJNÁ EKONOMIKA A POLITIKA v anglickom jazyku

denná forma       0          externá forma         1

VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY

denná forma       0          externá forma         9

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 2. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela