Ekonomická fakulta

Doktorandi

V akademickom roku 2016/2017 študujú doktorandi na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici v študijných programoch:

cestovný ruch

ekonomika a manažment podniku

financie

verejná ekonomika a služby/verejná ekonomika a politika

V priloženom súbore sa nachádza aktuálny zoznam doktorandov podľa študijných programov, rok štúdia, téma dizertačnej práce a meno školiteľa.

Zoznam doktorandov a ZP (júl 2017).xlsx (10. 7. 2017 7:05:59)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 7. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela