Ekonomická fakulta

Dizertačná skúška

Jednou z podmienok riadneho skončenia doktorandského štúdia je vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky. Doktorand dennej formy štúdia sa prihlasuje na štátnu (dizertačnú) skúšku najneskôr do 18 mesiacov od začiatku štúdia, doktorand externej formy štúdia najneskôr do 36 mesiacov (3 roky) od začiatku štúdia, v prípade, že má splnené všetky predmety študijnej časti a z predmetov vedeckej časti absolvoval Metodológiu a etiku vedeckej práce 1 a 2. Na dizertačnú skúšku sa prihlasuje po vypracovaní Písomnej práce na dizertačnú skúšku podaním prihlášky.

Písomnú prácu na dizertačnú skúšku spracúva doktorand samostatne pod vedením školiteľa. Jej spracovaním preukazuje zručnosť v práci s literatúrou, osvojenie si výskumných metód a prezentuje čiastkové výsledky riešenej problematiky. Formuluje teoretické východiská, ciele, metodiku a metódy riešenia. Postup spracovania písomnej práce uvádza smernica EF UMB S-02-16 o úprave písomných vysokoškolských, záverečných a habilitačných prác.

DS - podrobné pokyny.docx (9. 1. 2017 12:59:33)
Štruktúra písomnej práce na dizertačnú skúšku (7. 1. 2017 21:11:30)
Prihláška na dizertačnú skúšku (7. 1. 2017 21:11:00)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 9. 1. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela