Obhajoba dizertačnej práce

Obhajobou dizertačnej práce sa končí doktorandské štúdium. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.
Doktorand môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce po splnení všetkých povinností študijnej a vedeckej časti študijného plánu a po úspešnej malej obhajobe dizertačnej práce.

U P O Z O R N E N I E   !

Doktorand v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu do konca akademického roka, t.j. do 31. augusta b.r. Ak dizertačnú prácu neobháji v štandardnej dĺžke štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dlžke štúdia za úhradu školného za prekročenie štandardnej dĺžky.

Doktorand musí vložiť dizertačnú prácu do CRZP v 1. alebo 2. termíne v zmysle schváleného harmonogramu doktorandského štúdia na príslušný akademický rok a následne môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce spolu s požadovanými prílohami.

V prípade, že doktorand vloží dizertačnú prácu do CRZP v 2. termíne, fakulta nemôže zaručiť realizáciu obhajoby dizertačnej práce v mesiaci august b.r.

 

Bližšie informácie k predkladaniu žiadosti o obhajobu dizertačnej práce sú v priložených súboroch.

Obhajoba dizertačnej práce - podrobné pokyny.pdf (6. 6. 2019 14:24:20)
Návrh oponentov dizertačnej práce (7. 1. 2017 21:54:31)
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (7. 1. 2017 21:54:13)
Posudok oponenta dizertacnej prace formular.doc (7. 12. 2012 7:53:38)
Posudok školiteľa doktoranda formular.doc (7. 12. 2012 7:53:24)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 6. 6. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela