Obhajoba dizertačnej práce

Obhajobou dizertačnej práce sa končí doktorandské štúdium. Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja.
Doktorand môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce po splnení všetkých povinností študijnej a vedeckej časti študijného plánu a po úspešnej malej obhajobe dizertačnej práce.

U P O Z O R N E N I E   !

Doktorand v poslednom roku štandardnej dĺžky štúdia musí obhájiť dizertačnú prácu do konca akademického roka, t.j. do 31. augusta b.r. Ak dizertačnú prácu neobháji v štandardnej dĺžke štúdia môže pokračovať v štúdiu v nadštandardnej dlžke štúdia za úhradu školného za prekročenie štandardnej dĺžky.

Doktorand musí vložiť dizertačnú prácu do CRZP v 1. alebo 2. termíne v zmysle schváleného harmonogramu doktorandského štúdia na príslušný akademický rok a následne môže predložiť žiadosť o obhajobu dizertačnej práce spolu s požadovanými prílohami.

V prípade, že doktorand vloží dizertačnú prácu do CRZP v 2. termíne, fakulta nemôže zaručiť realizáciu obhajoby dizertačnej práce v mesiaci august b.r.

 

Bližšie informácie k predkladaniu žiadosti o obhajobu dizertačnej práce sú v priložených súboroch.

DP - Posudok oponenta_formulár.doc (5. 12. 2019 10:30:21)
DP - Posudok školiteľa_formular.doc (5. 12. 2019 10:25:09)
Obhajoba dizertačnej práce - pokyny.pdf (5. 12. 2019 10:24:21)
Návrh oponentov dizertačnej práce (7. 1. 2017 21:54:31)
Žiadosť o povolenie obhajoby dizertačnej práce (7. 1. 2017 21:54:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 5. 12. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela