Výročné hodnotenie doktorandov

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia na školiacom mieste/katedre. Výročné hodnotenie doktorandov sa uskutočňuje na konci akademického roka v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. Doktorand predkladá na školiace miesto/katedru vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom (školiteľ vypĺňa formulár priamo v systéme AIS). Vyplnený formulár vygenerovaný zo systému AIS doktorand aj školiteľ podpíšu a odovzdajú na školiace miesto. Výročného hodnotenia sa zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru.

V zmysle schváleného harmongoramu doktorandského štúdia sa v akademickom roku 2017/2018 uskutočnia výročné hodnotenia doktorandov podľa jednotlivých študijných programov v období od 13. 8. 2018 do 24. 8. 2018.

Konkrétne termíny výročných hodnotení na jednotlivých školiacich miestach budú včas zverejnené.

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 9. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela