Výročné hodnotenie doktorandov

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia na školiacom mieste/katedre. Výročné hodnotenie doktorandov sa uskutočňuje na konci akademického roka v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. Doktorand predkladá na školiace miesto/katedru vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom (školiteľ vypĺňa formulár priamo v systéme AIS). Vyplnený formulár vygenerovaný zo systému AIS doktorand aj školiteľ podpíšu a odovzdajú na školiace miesto. Výročného hodnotenia sa zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru.

Spravidla sa ročné hodnotenia doktorandov konajú v auguste b.r. v zmysle schváleného harmonogramu na príslušný akademický rok.í

OPATRENIA k výročným hodnoteniam súvisiace s COVID 19:

- školiteľ vypracuje v AISe hodnotenie v spolupráci s doktorandom, vypracovaný formulár + prílohy (informácia o pedagogickej činnosti, publikačný výstup z knižnice UMB) zašle elektronicky garantovi študijného programu /vedúcemu školiaceho miesta do 30. 6. 2020,

- garant študijného programu/vedúci školiaceho miesta stanoví závery a úlohy na ďalší akademický rok a na referát DrŠ do 31. 8. 2020 v elektronickej podobe doručí podklady k VH každého doktoranda (vyplnený formulár s prílohami) a závery školiaceho miesta.

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 25. 5. 2020 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela