Výročné hodnotenie doktorandov

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia na školiacom mieste/katedre. Výročné hodnotenie doktorandov sa uskutočňuje na konci akademického roka v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. Doktorand predkladá na školiace miesto/katedru vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom (školiteľ vypĺňa formulár priamo v systéme AIS). Vyplnený formulár vygenerovaný zo systému AIS doktorand aj školiteľ podpíšu a odovzdajú na školiace miesto. Výročného hodnotenia sa zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru.

Spravidla sa ročné hodnotenia doktorandov konajú v auguste b.r. v zmysle schváleného harmonogramu na príslušný akademický rok.

Za akademický rok 2018/2019 sa uskutočnia nasledovne:

 

Katedra ekonomiky a manažmentu podniku

Termín:                                   15. augusta 2019

Čas a miesto konania:            od 9.00 hod.  (miest. č. 318)

                       

Katedra verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja

Termín:                                   22. augusta 2019

Čas a miesto konania:            od 12.30 hod.  (CRZP, miest. č. 325)

 

Katedra financií a účtovníctva

Termín:                                   23. augusta 2019

Čas a miesto konania:            od 9.00 hod.  (knižnica KFÚ)

 

Katedra cestovného ruchu

Termín:                                   26. augusta 2019

Čas a miesto konania:            od 10.00 hod.  (miest. č. 119)

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 6. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela