Ekonomická fakulta

Výročné hodnotenie doktorandov

Kontrola priebehu štúdia študentov tretieho stupňa sa vykonáva v rámci výročného hodnotenia na školiacom mieste/katedre. Výročné hodnotenie doktorandov sa uskutočňuje na konci akademického roka v termíne podľa schváleného harmonogramu štúdia na príslušný akademický rok. Doktorand predkladá na školiace miesto/katedru vyplnený formulár "Ročné hodnotenie doktoranda", ktorý vypracuje v spolupráci so školiteľom. Doktorand aj školiteľ sa výročného hodnotenia zúčastňujú osobne. V prípade, že sa z vážnych dôvodov nemôžu zúčastniť výročného hodnotenia, je potrebné o tom informovať školiace miesto/katedru. V prípade neúčasti na výročnom hodnotení je potrebné zaslať vyplnený a podpísaný formulár ročného hodnotenia s vyjadrením školiteľa.

V priloženom súbore sa nachádza formulár daný smernicou UMB č. 7/2016 o doktorandskom štúdiu na UMB "Ročné hodnotenie doktoranda".

V zmysle schváleného harmongoramu doktorandského štúdia sa v akademickom roku 2016/2017 uskutočnia výročné hodnotenia doktorandov podľa jednotlivých študijných odborov v období od 14. 8. 2017 do 25. 8. 2017 nasledovne:

- na Katedre cestovného ruchu a spoločného stravovania              23. 8. 2017   o 15,00 hod.

- na Katedre ekonomiky a manažmentu podniku                            25. 8. 2017   o 9,00 hod.

- na Katedre financií a účtovníctva                                            18. 8. 2017   o 9,00 hod.

- na Katedre verejnej ekonomiky a regionálneho rozvoja                 22. 8. 2017   o 8,30 hod.

 

 

Príloha 1a_Ročné hodnotenie doktoranda.docx (2. 6. 2016 10:24:36)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 21. 6. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela