Ekonomická fakulta
Úvod > Študent >

Informácie o školnom

Školné fakulta vyberá v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v súlade so Smernicou č. 06/2015 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2016/2017.

Zároveň je už zverejnená Smernica č. 15/2016 o školnom na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici v akademickom roku 2017/2018.

SMERNICE o ŠKOLNOM (zverejnené podľa jednotlivých akademických rokov)

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 12. 2016 | Aktualizoval: Horvátová Lucia