Ekonomická fakulta
Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Pre uchádzačov so špecifickými potrebami

Uchádzač o štúdium so špecifickými potrebami (so zdravotným postihnutím) v dostatočnom časovom predstihu získa relevantné informácie o náročnosti a podmienkach prijatia na štúdium vybraného študijného programu. S koordinátorom pre študentov so špecifickými potrebami fakulty a študijným oddelením prekonzultuje vhodnosť výberu vo vzťahu k svoju zdravotnému znevýhodneniu alebo k poruche učenia a ich vplyvu na schopnosť študovať. Záujemca so špecifickými potrebami pri výbere študijného programu musí zvážiť predpoklady pre štúdium z hľadiska vedomostnej úrovne, technickej a osobnej pripravenosti a motivácie, nárokov na obsah, rozsah a formu štúdia, podmienok, ktoré fakulta ponúka, limitov vyplývajúcich zo zdravotného postihnutia.

Konečné rozhodnutie študovať zvolený študijný program robí uchádzač. Rozhodnutím na seba preberá zodpovednosť za prípadné riziká, že v štúdiu nebude môcť pokračovať.

Uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na základe jeho žiadosti určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho zdravotné znevýhodnenie. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky s prihliadnutím na jeho špecifické potreby s príslušnou odbornou dokumentáciou dokladujúcou špecifické potreby zasiela spolu s prihláškou na študijné oddelenie fakulty.


Koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami:
prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. (č.dv. 222)
tel.: +421 48 / 446 2168, e-mail:gabriela.korimova@umb.sk


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 20. 9. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia