Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonómia a manažment podľa akreditovaných bakalárskych študijných programov:
cestovný ruch,
ekonomika a manažment podniku,
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku
,
financie, bankovníctvo a investovanie,
verejná ekonomika a manažment,
teritoriálna manažment,
manažment.

Prijímacie konanie a štúdium na fakulte sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je na fakulte:
a) v dennej forme štúdia tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia štyri akademické roky.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.")
Bakalárske študijné programy sa v dennej aj v externej forme štúdia uskutočňujú v Banskej Bystrici, študijný program manažment sa uskutočňuje v dennej a v externej forme na pracovisku v Poprade.

Študijné programy v dennej a externej forme sa uskutočňujú kombinovanou metódou.

Občan má právo študovať na fakulte zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona a ďalšie podmienky určené fakultou podľa § 57 ods. 1 zákona. 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho prihlášky na štúdium fakulte. Lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je PREDĹŽENÁ do 30. apríla 2020.

Uchádzač o štúdium si môže podať najviac jednu prihlášku. Na prihláške na štúdium sa môže uchádzač prihlásiť na jeden študijný program bakalár­skeho štúdia na fakulte.

Ak uchádzač v určenej lehote neposkytne fakulte všetky doklady nevyhnutne potrebné k uskutočneniu prijímacieho konania a overeniu splnenia podmienok prijatia na štúdium alebo neuhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, fakulta ho vyradí z evi­den­cie uchádzačov o štúdium.

Fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štú­dium. Uchádzač je povinný takú informáciu fakulte poskytnúť do začiatku príslušného akade­mického roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 31. 3. 2020 | Aktualizoval: Horvátová Lucia