Úvod > Uchádzač > Bakalárske štúdium >

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje vysokoškolské vzdelanie v študijnom odbore ekonómia a manažment podľa akreditovaných bakalárskych študijných programov:
cestovný ruch,
ekonomika a manažment podniku,
ekonomika a manažment podniku v anglickom jazyku
,
financie, bankovníctvo a investovanie,
verejná ekonomika a manažment,
teritoriálna manažment,
manažment.

Prijímacie konanie a štúdium na fakulte sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Štandardná dĺžka štúdia pre bakalársky študijný program je na fakulte:
a) v dennej forme štúdia tri akademické roky,
b) v externej forme štúdia štyri akademické roky.
Absolventom bakalárskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "bakalár" (v skratke "Bc.")
Bakalárske študijné programy sa v dennej aj v externej forme štúdia uskutočňujú v Banskej Bystrici, študijný program manažment sa uskutočňuje v dennej a v externej forme na pracovisku v Poprade.

Študijné programy v dennej a externej forme sa uskutočňujú kombinovanou metódou.

Občan má právo študovať na fakulte zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona a ďalšie podmienky určené fakultou podľa § 57 ods. 1 zákona. 

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium fakulte. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou - lehota na podanie prihlášok na prvý stupeň štúdia je do 31. marca 2020.

Uchádzač o štúdium si môže podať najviac jednu prihlášku. Na prihláške na štúdium sa môže uchádzač prihlásiť na jeden študijný program bakalár­skeho štúdia na fakulte. Kompletne vyplnenú prihlášku (podľa § 58 ods. 3 zákona o vysokých školách) s uvedením formy štúdia zvoleného študijného progra­mu uchádzač zašle alebo doručí do stanoveného termínu na študijné oddelenie fakulty spolu so stručným životopisom a kópiou potvrdenia o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom odbore.

Fakulta uchádzačovi písomne potvrdí prijatie prihlášky na bakalárske štúdium do 30 dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášok na príslušný stupeň štúdia. Zároveň mu zašle informácie o obsahu a priebehu prijímacej skúšky, o možnostiach prípravy na prijímaciu skúšku a v prípade potreby určí uchádzačovi lehotu na doplnenie chýbajúcich dokladov nevyhnutne potrebných k uskutočneniu prijímacieho konania a overeniu splnenia podmienok prijatia na štúdium.

Ak uchádzač v určenej lehote neposkytne fakulte všetky doklady nevyhnutne potrebné k uskutočneniu prijímacieho konania a overeniu splnenia podmienok prijatia na štúdium alebo neuhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, fakulta ho vyradí z evi­den­cie uchádzačov o štúdium.

Prijímacia skúška umožňuje výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti na štúdium. Prijímacie skúšky na všetky študijné programy sa konajú v Banskej Bystrici.

Písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku na bakalárske alebo inžinierske štúdium s presným určením termínu a miesta jej vy­ko­na­nia fakulta zašle uchádzačovi spravidla 30 dní pred tým­to termínom.

Prijímacie skúšky na bakalárske štúdium sú písomné. Testy obsahujú otázky s výberom odpovede zo štyroch možností. Odpovede uchádzačov na jednotlivé otázky sú vy­hod­nocované elektro­nicky. Za každú správ­­nu odpoveď získa uchádzač stanovený počet bo­dov. Vy­hod­notenie uchá­dzačov v jednotlivých testoch sa zverejní na úradnej výveske fakul­ty v deň kona­nia pri­jímacej skúšky a prostredníctvom internetu najneskôr v nasledujúci pracov­ný deň.

Uchádzač má možnosť na požiadanie nahliadnuť do svojich vyhodnotených písomných testov v určenom čase po skončení prijímacej skúšky.

O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje dekan. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručí uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať dekanovi žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Dekan sám môže žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnú­torným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s ďalšími podmienkami prijatia na štú­dium určenými fakultou. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s ďalšími pod­mienkami prijatia na štúdium určenými fakultou. Inak žiadosť zamietne a pôvodné roz­hod­nutie potvrdí.

Fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štú­dium. Uchádzač je povinný takú informáciu fakulte poskytnúť do začiatku príslušného akade­mického roku. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 11. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia