Úvod > Uchádzač > Inžinierske štúdium >

Všeobecné informácie o prijímacom konaní

Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici poskytuje vysokoškolské vzdelanie podľa akreditovaných inžinierskych študijných programov v týchto študijných odboroch:
- cestovný ruch - študijný program ekonomika a riadenie cestovného ruchu,
- ekonomika a manažment podniku - študijné programy ekonomika a manažment malých a stredných podnikov, marketingový manažment podniku, marketingový manažment podniku v anglickom jazyku, podnikové manažérske systémy s miestom štúdia v Poprade,
- financie, bankovníctvo a investovanie - študijné programy financie, bankovníctvo a investovanie, financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku,
- verejná ekonomika a služby - študijný program ekonomika verejného sektora,
- verejná správa a regionálny rozvoj - študijný program teritoriálne štúdiá.

Prijímacie konanie a štúdium na fakulte sa riadi zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon").

Štandardná dĺžka pre študijný program druhého stupňa je na fakulte:
a) v dennej forme štúdia dva akademické roky,
b) v externej forme štúdia tri akademické roky.

Absolventi inžinierskeho študijného programu získavajú vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa. Absolventom inžinierskeho štúdia sa udeľuje akademický titul "inžinier" (v skratke „Ing.“).

Inžinierske študijné programy sa v dennej aj v externej forme uskutočňujú v Banskej Bystrici, študijný program podnikové manažérske systémy sa uskutočňuje v dennej a externej forme štúdia na pracovisku v Poprade.

Študijné programy v dennej a externej forme sa uskutočňujú kombinovanou prezenčnou a dištančnou metódou.

Občan má právo študovať na fakulte zvolený študijný program, ak splní základné podmienky prijatia na štúdium podľa § 56 zákona a ďalšie podmienky určené fakultou podľa § 57 ods. 1 zákona.

Prijímacie konanie je proces umožňujúci uchádzačovi, ktorý preukáže splnenie určených podmienok prijatia na štúdium, stať sa študentom zvoleného študijného programu na fakulte. Prijímacie konanie sa pre uchádzača o štúdium začína doručením jeho písomnej prihlášky na štúdium fakulte. Prihláška musí byť doručená v termíne určenom fakultou - lehota na podanie prihlášok na druhý stupeň štúdia do 31. marca 2019.

Uchádzač o štúdium si môže podať najviac jednu prihlášku. Na prihláške na štúdium sa môže uchádzač prihlásiť na jeden študijný program inžinierskeho štúdia na fakulte. Kompletne vyplnenú prihlášku (podľa § 58 ods. 3 zákona o vysokých školách) s uvedením formy štúdia zvoleného študijného progra­mu uchádzač zašle alebo doručí do stanoveného termínu na študijné oddelenie fakulty spolu so stručným životopisom, kópiou potvrdenia o uhradení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, overených fotokópií dokumentov o ukončení bakalárskeho štúdia (dodatku, vysvedčenia o štátnej skúške, dodatku k diplomu) príp. výpisu výsledkov bakalárskeho štúdia (pri uchádzačoch, ktorí v AR 2018/2019 končia bakalárske štúdium na inej vysokej škole). Fakulta nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom odbore.

Fakulta uchádzačovi písomne potvrdí prijatie prihlášky na inžinierske štúdium do 30 dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášok na príslušný stupeň štúdia. Zároveň mu zašle informácie o obsahu a priebehu prijímacej skúšky, o možnostiach prípravy na prijímaciu skúšku a v prípade potreby určí uchádzačovi lehotu na doplnenie chýbajúcich dokladov nevyhnutne potrebných k uskutočneniu prijímacieho konania a overeniu splnenia podmienok prijatia na štúdium. Uchádzač o inžinierske štúdium musí ukončiť bakalárske štúdium najneskôr v termíne do 31. 08. aktuálneho akademického roka.

Ak uchádzač v určenej lehote neposkytne fakulte všetky doklady nevyhnutne potrebné k uskutočneniu prijímacieho konania a overeniu splnenia podmienok prijatia na štúdium alebo neuhradí poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania, fakulta ho vyradí z evi­den­cie uchádzačov o štúdium.

Prijímacia skúška umožňuje výber uchádzačov, ktorí prejavia najvyššiu mieru schopnosti na štúdium. Prijímacie skúšky na všetky študijné programy sa konajú v Banskej Bystrici.

Písomnú pozvánku na prijímaciu skúšku na inžinierske štúdium s presným určením termínu a miesta jej vy­ko­na­nia fakulta zašle uchádzačovi spravidla 30 dní pred tým­to termínom.

Prijímacie skúšky na inžinierske štúdium sú písomné. Testy obsahujú otázky s výberom odpovede zo štyroch možností. Odpovede uchádzačov na jednotlivé otázky sú vy­hod­nocované elektro­nicky. Za každú správ­­nu odpoveď získa uchádzač stanovený počet bo­dov. Vy­hod­notenie uchá­dzačov v jednotlivých testoch sa zverejní na úradnej výveske fakul­ty v deň kona­nia pri­jímacej skúšky a prostredníctvom internetu najneskôr v nasledujúci pracov­ný deň.

Pri študijných programoch marketingový manažment podniku v anglickom jazyku a financie, bankovníctvo a investovanie v anglickom jazyku uchádzač absolvuje písomný test z profilujúcich predmetov bakalárskeho štúdia v anglickom jazyku.

Uchádzač má možnosť na požiadanie nahliadnuť do svojich vyhodnotených písomných testov v určenom čase po skončení prijímacej skúšky.

Bez vykonania prijímacej skúšky budú na štúdium prijatí uchádzači, ktorí absolvovali bakalárske štúdium a uchádzajú sa o druhý stupeň štúdia v rovnakom študijnom odbore, ktorý ukončili v bakalárskom stupni štúdia. Ak sa uchádzač o štúdium inžinierskeho študijného programu uchádza o druhý stupeň štúdia v inom študijnom odbore, ako ukončil v bakalárskom stupni štúdia, o povinnosti vykonať prijímaciu skúšku, resp. o prijatí bez prijímacej skúšky rozhoduje dekan.

O prijatí na štúdium študijného programu uskutočňovaného na fakulte rozhoduje dekan. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania sa vyhotoví písomne do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia. Rozhodnutie sa doručí uchádzačovi do vlastných rúk. Uchádzačovi, ktorého miesto pobytu nie je známe, sa doručuje vyvesením rozhodnutia na úradnej výveske fakulty počas 15 dní. Posledný deň tejto lehoty sa považuje za deň doručenia.

Uchádzača, ktorý splnil podmienky prijatia na štúdium ale na zvolený študijný program nie je prijatý z kapacitných dôvodov, môže dekan prijať na inú formu alebo iné miesto štú­dia zvoleného študijného programu alebo na iný študijný program.

Uchádzač, ktorý dostal rozhodnutie o neprijatí na štúdium, môže podať dekanovi žiadosť o preskúmanie tohto rozhodnutia v lehote do ôsmich dní odo dňa jeho doručenia. Dekan sám môže žiadosti vyhovieť, ak zistí, že rozhodnutie bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnú­torným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s ďalšími podmienkami prijatia na štú­dium určenými fakultou. Inak postúpi žiadosť rektorovi. Rektor zmení rozhodnutie, ak bolo vydané v rozpore so zákonom, s vnútorným predpisom univerzity alebo fakulty alebo s ďalšími pod­mienkami prijatia na štúdium určenými fakultou. Inak žiadosť zamietne a pôvodné roz­hod­nutie potvrdí.

Fakulta má právo požadovať od prijatých uchádzačov informáciu, či sa zapíšu na štú­dium. Uchádzač je povinný takú informáciu fakulte poskytnúť do začiatku príslušného akade­mického roku, t. j. do 1. septembra bežného roka. Ak uchádzač neprejaví o štúdium záujem alebo informáciu v určenom čase neposkytne, zaniká mu právo zapísať sa na štúdium daného študijného programu a fakulta môže ponúknuť miesto ďalšiemu uchádzačovi v poradí podľa výsledkov prijímacieho konania.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 10. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia