Ekonomická fakulta

Motivačné štipendiá za prospech v AR 2015/2016

Vážení študenti,

motivačné štipendiá za prospech v akademickom roku 2015/2016 boli priznané študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB podľa nasledujúcich pravidiel:

Motivačné štipendium za prospech v akademickom roku pripadá študentom DENNÉHO štúdia, ktorí v akademickom roku 2015/2016 boli študentami prvého alebo druhého roku bakalárskeho štúdia alebo študentom prvého roku inžinierskeho štúdia, v štúdiu riadne pokračujú v akademickom roku 2016/2017, všetky zapísané študijné povinnosti úspešne absolvovali a nemali zo žiadnej študijnej povinnosti hodnotenie FX.

Výška štipendia je závislá od získaného váženého študijného priemeru za AR 2015/2016, viď tabuľka (suma v EUR):

Výška prideleného motivačného štipendia za prospech v EUR podľa váženého priemeru
dosiahnutého v akademickom roku 2015/2016

     DENNÉ ŠTÚDIUM
  BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM
    INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
 Vážený priemer
Suma
  Vážený priemer
Suma
1,00 - 1,17  900 €    1,00 - 1,10  1000 €
1,18 - 1,29  800 €    1,11 - 1,20  800 €
1,30 - 1,37  600 €    1,21 - 1,25  700 €
1,38 - 1,49  500 €    1,26 - 1,30  600 €
1,50 - 1,60  400 €    1,31 - 1,35  500 €
1,61 - 1,70  300 €    1,36 - 1,40  400 €
1,71 - 1,80  250 €    1,41 - 1,45  300 €
1,81 - 1,90  200 €    1,46 - 1,50  250 €
  Poznámka: Vážený študijný priemer ako aj kritériá výpočtu má každý študent zverejnené v AIS v aplikácii 017 v záložke "Priemery" (názov výpočtu "Priemery za 2015/2016).

Zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za prospech je v priloženom súbore. 

Žiadame študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium, aby obratom nahlásili Ing. Lucii Horvátovej mailom na adresu lucia.horvatova@umb.sk svoje údaje - meno, adresu, číslo účtu (aj s kódom banky) v termíne najneskôr do 10. novembra 2016.  

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijnú referentku Ing. Luciu Horvátovú.

doc. Ing. Hussam Musa, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť EF UMB

Motivacne_stipendia_za_prospech_v_AR_2015_2016.pdf (26. 10. 2016 9:54:51)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 10. 2016 | Aktualizoval: Horvátová Lucia