Motivačné štipendiá za prospech v AR 2018/2019

Vážené študentky, vážení študenti,

motivačné štipendium za prospech v akademickom roku 2018/2019 sa priznáva študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB podľa nasledujúcich pravidiel:

Motivačné štipendium za prospech v akademickom roku pripadá študentom DENNÉHO štúdia, ktorí:
1. v akademickom roku 2018/2019 boli študentmi prvého alebo druhého roku denného bakalárskeho štúdia alebo študentmi prvého roku denného inžinierskeho štúdia,
2. v štúdiu riadne pokračujú v akademickom roku 2019/2020,
3. všetky zapísané študijné povinnosti v akademickom roku 2018/2019 úspešne vykonali,
4. v akademickom roku 2018/2019 mali zapísané študijné povinnosti v hodnote minimálne 60 kreditov.

Výška štipendia je závislá od získaného váženého študijného priemeru za AR 2018/2019, viď tabuľka (suma v EUR):

Výška prideleného motivačného štipendia za prospech v EUR podľa váženého priemeru
dosiahnutého v akademickom roku 2018/2019

                                                                    DENNÉ ŠTÚDIUM
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM   INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
 Vážený priemer Suma   Vážený priemer Suma
1,00 1200 €   1,00  1200 €
1,01 - 1,15 1000 €    1,01 - 1,15  1000 €
1,16 - 1,20  800 €    1,16 - 1,20  800 €
1,21 - 1,25  700 €    1,21 - 1,25  700 €
1,26 - 1,30  600 €    1,26 - 1,30  600 €
1,31 - 1,40  500 €    1,31 - 1,40  500 €
1,41 - 1,50  400 €    1,41 - 1,50  400 €
1,51 - 1,60  300 €    1,51 - 1,60  300 €
1,61 - 1,65  200 €    X  X
1,66 - 1,70  150 €    X  X

Vážený študijný priemer ako aj kritériá výpočtu má každý študent zverejnené v AiS2:
Zápisný list AR 2019/2020 - zobraziť Hodnotenia, priemery - prekliknúť sa na záložku "Priemery" - názov výpočtu "Priemery za 2018/2019 (MSzP).

Študent si môže skontrolovať priznané štipendium v AiS2 v časti "Štipendiá".

Študent, ktorému bolo priznané motivačné štipendium, najneskôr do 8. novembra 2019 doručí na študijné oddelenie fakulty vypísaný priložený formulár, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyplatenie motivačného štipendia.  
TLAČIVO (podklad na vyplatenie motivačného štipendia)

Motivačné štipendiá budú vyplatené do konca novembra 2019 (v prípade predloženia vyplneného tlačiva na študijné oddelenie fakulty).

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne motivačného štipendia kontaktujte študijnú referentku Ing. Luciu Horvátovú (lucia.horvatova@umb.sk, +421 48 446 6127).


Ing. Mária Kanderová, PhD., prodekanka pre pedagogickú činnosť EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 10. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia