Motivačné štipendiá za prospech v AR 2016/2017

Vážené študentky, vážení študenti,

motivačné štipendium za prospech v akademickom roku 2016/2017 bolo priznané študentom denného štúdia Ekonomickej fakulty UMB podľa nasledujúcich pravidiel:

Motivačné štipendium za prospech v akademickom roku pripadá študentom DENNÉHO štúdia, ktorí v akademickom roku 2016/2017 boli študentami prvého alebo druhého roku denného bakalárskeho štúdia alebo študentom prvého roku denného inžinierskeho štúdia, v štúdiu riadne pokračujú v akademickom roku 2017/2018, všetky zapísané študijné povinnosti v akademickom roku 2016/2017 úspešne vykonali.

Výška štipendia je závislá od získaného váženého študijného priemeru za AR 2016/2017, viď tabuľka (suma v EUR):

Výška prideleného motivačného štipendia za prospech v EUR podľa váženého priemeru
dosiahnutého v akademickom roku 2016/2017

                                                                    DENNÉ ŠTÚDIUM
BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM   INŽINIERSKE ŠTÚDIUM
 Vážený priemer Suma   Vážený priemer Suma
1,00 - 1,15 1000 €    1,00 - 1,10  1000 €
1,16 - 1,25  800 €    1,11 - 1,20  900 €
1,26 - 1,39  600 €    1,21 - 1,25  800 €
1,40 - 1,49  500 €    1,26 - 1,30  600 €
1,50 - 1,60  400 €    1,31 - 1,35  500 €
1,61 - 1,70  300 €    1,36 - 1,40  400 €
1,71 - 1,80  200 €    1,41 - 1,45  300 €
1,81 - 1,90  150 €    1,46 - 1,50  200 €
       1,51 - 1,60  100 €

Vážený študijný priemer ako aj kritériá výpočtu má každý študent zverejnené v AIS:
Zápis, zápisné listy - zápisný list AR 2017/2018 - zobraziť Hodnotenia, priemery - prekliknúť sa na záložku "Priemery" - názov výpočtu "Priemery za 2016/2017 (MSzP).

Taktiež si študent vie skontrolovať priznané štipendium v AIS v časti "Štipendiá".

Žiadame študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium, aby obratom najneskôr však do 6. novembra 2017 doručili na študijné oddelenie fakulty vypísaný priložený formulár, ktorý bude slúžiť ako podklad pre vyplatenie motivačného štipendia.  
TLAČIVO (podklad na vyplatenie motivačného štipendia)

Motivačné štipendiá budú vyplatené do konca novembra 2017 (v prípade predloženia vyplneného tlačiva na študijné oddelenie fakulty).

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte študijnú referentku Ing. Luciu Horvátovú (lucia.horvatova@umb.sk, +421 48 446 6127).


doc. Ing. Hussam Musa, PhD., prodekan pre pedagogickú činnosť EF UMB


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 10. 2017 | Aktualizoval: Horvátová Lucia