Ekonomická fakulta
Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Habilitačné a vymenúvacie konanie

     Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici boli  p r i z n a n é   p r á v a   uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:

- v študijnom odbore  VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY  rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 30. 10. 2015
- v študijnom odbore EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 12. 8. 2016

- v študijnom odbore CESTOVNÝ RUCH rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu SR zo dňa 10. 5. 2017.

       Uchádzači o habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov môžu predkladať žiadosti v zmysle platných kritérií, ktoré sa nachádzajú v priloženom súbore "Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenovanie profesorov".

      Pri predkladaní žiadosti musia uchádzači postupovať v zmysle požiadaviek fakulty, ktoré sú sprístupnené na podstránke "Informácie pre uchádzačov".

Bližšie informácie k podávaniu žiadosti poskytnú:

doc. Ing. Vladimír Úradníček, Ph.D., prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť
tel.: 048/446 2140, e-mail: vladimir.uradnicek@umb.sk

Daniela Gavalcová, referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel.: 048/446 2141, e-mail: daniela.gavalcova@umb.sk

 

Kritériá HK a VK - schv.24.4.2014.docx (28. 4. 2014 14:31:57)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 24. 5. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela