Úvod > Veda a výskum > Vedecká činnosť >

Habilitačné a vymenúvacie konanie

     Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici má  p r i z n a n é   p r á v a   uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov:

- v študijnom odbore  VEREJNÁ EKONOMIKA A SLUŽBY  rozhodnutím ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR č.2015-18820/47352:9-15A0

- v študijnom odbore CESTOVNÝ RUCH rozhodnutím ministra školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2017-7372/20270:17-15A0

- v študijnom odbore EKONOMIKA A MANAŽMENT PODNIKU rozhodnutím ministrerky školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2018/6569:17-15A0

 

       Minimálne kritériá pre habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov na Ekonomickej fakulte UMB sú v priloženom súbore "Kritériá HK a VK".

Uchádzač plnenie kritérií vykazuje na formulári, ktorý sa nachádza v časti "Informácie pre uchádzačov", kde sú zverejnené aj požiadavky a postup k predkladaniu žiadosti.

 

Bližšie informácie k habilitačnému konaniu a vymenúvaciemu konaniu na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici poskytnú:

prof. Ing. Emília Zimková, PhD., prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť
tel.: 048/446 2140, e-mail: emilia.zimkova@umb.sk

Daniela Gavalcová, referentka pre vedeckovýskumnú činnosť a doktorandské štúdium
tel.: 048/446 2141, e-mail: daniela.gavalcova@umb.sk

 

Kriitériá HVK.pdf (18. 2. 2019 6:51:14)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 18. 2. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela