Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projektový katalóg

Domáce výskumné projekty

Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Analýza príčin bankrotu malých a stredných podnikov na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Behaviorálne aspekty kvality a ich vplyv na budovanie kultúry kvality , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2022
CASS Pension Program, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2017
Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Determinanty inovačnej výkonnosti podnikov na báze koncepcie Quadruple helix modelu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Ekologické inovácie ako súčasť inovačných aktivít v malých a stredných podnikoch SR: trendy, motívy a manažérske výzvy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Ekonomické,legislatívne a inštitucionálne predpoklady a perspektívy rozvoja sociálnej a solidárnej ekonomiky v krajinách V4 vo väzbe na podporu sociálnej inklúzie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Hodnotenie výkonnosti regionálneho školstva metódou hodnoty za peniaze na príklade gymnázií, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívne prístupy k systému hodnotenia výkonnosti podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2013
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Kauzalita výberu miestnych daní a výdavkov na výkon samosprávnych funkcií v ekonomicky rozvinutých a zaostávajúcich územiach v kontexte Industry 4.0, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Konštrukcia a analýza dynamických nelineárnych modelov makroekonomických procesov , grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Konvergencia a divergencia v medzinárodnom riadení ľudských zdrojov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Koučovací prístup ako nová forma rozvoja kritického myslenia študentov vo vysokoškolskom vzdelávaní, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Matematický model motivácie, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Metodologické aspekty aplikácie DEA na hodnotenie efektívnosti produkčných jednotiek, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Model spravovania cieľového miesta cestovného ruchu Vysoké Tatry, grantová schéma: projekt pre prax, zmluva o dielo medzi Regiónom Vysoké Tatry a Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici , dátum ukončenia: 30. 11. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Multidimenzionálna analýza signifikantných determinantov efektívnosti verejného obstarávania s dôrazom na aplikáciu Health Technology Assessment v procese prípravy obstarávania , grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2021
Národný projekt Kvalitnejšie verejné politiky prostredníctvom lepšieho poznania občianskej spoločnosti, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 7. 2021
Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Nexus financií a rastu v štátoch Vyšehradskej skupiny, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2021
Oceňovanie ekosystémových služieb prírodného kapitálu ako nástroja hodnotenia sociálno-ekonomického potenciálu území, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2023
Opustené Slovensko: Efektívne riešenie kreatívneho využitia opustených budov v prostredí mimo väčších miest, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Predpoklady a priority rozvoja cestovného ruchu na Slovensku v kontexte európskej konkurencieschopnosti - projekt pre prax; projekt riešený pre Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR , grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 11. 2014
Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Projekcie individuálnej miery náhrady, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Projekt pre prax - Simulačný model, ktorý bude počítať orientačnú výšku úspor a dôchodku sporiteľa II. piliera do budúcnosti, grantová schéma: zmluva o dielo , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Projekt pre prax - spolupráca so Združením miest a obcí Gemera a Malohontu: Centrá integrovaných verejných služieb v spádových obciach - 4 spoločné úradovne , grantová schéma: zmluva o dielo, dátum ukončenia: 25. 3. 2018
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
SMART model - podporný nástroj rozhodovania pri riadení podniku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Spotrebiteľské správanie pri nákupe tovarov dennej spotreby s dôrazom na rozdielne zloženie tovarov ponúkaných na trhoch vybraných krajín EÚ, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Výskum možností aplikácie princípov corporate governance v podnikoch na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Zavádzanie a podpora manažérstva kvality v organizáciách verejnej správy , grantová schéma: , dátum ukončenia: 21. 3. 2020
Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2016
Zladenie verejných financií a starobného dôchodkového zabezpečenia (Návrh udržateľného a rast podporujúceho dôchodkového systému pre starnúcu slovenskú ekonomiku), grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Zodpovednosť vybraných trhových subjektov ako významný determinant aplikácie princípov kruhovej ekonomiky na Slovensku , grantová schéma: VEGA , dátum ukončenia: 31. 12. 2021

Zahraničné výskumné projekty

Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe (Platenso), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Empowering the next generation of social enterprise scholars , grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 30. 11. 2021
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021
Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, grantová schéma: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Police Stops, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 18. 9. 2022
Silver Via Alpina - SilViAlp, grantová schéma: EU - COSME, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Domáce ostatné projekty

Implementácia systému manažérstva proti korupcii podľa normy STN EN ISO 37001:2019 na Úrade vlády Slovenskej republiky, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVaEZ SR - SK PRES/2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Manažér Úverov, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 9. 2018
Oranžová obálka - implementácia zamestnávateľského rozhrania pre CASS Zvolen, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVaEZ SR- SK PRES/2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Zahraničné ostatné projekty

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna., grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 14. 10. 2019
AWO - Academic writing online., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
Civil Monitoring in Central and Eastern Europe , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
FundResearch project (Study on the correlation between cost and performances in EU equity retail funds), grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 3. 2019
INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grantová schéma: IVF, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
Pension savings: the real return 2014, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2014
Pension savings: the real return 2015, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2015
Pension savings: the real return 2016, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Pension savings: the real return 2017 , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2017
Pension savings: the real return 2018, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2018
Pension savings: the real return 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
Public Administration Education Quality Enhancement, grantová schéma: Erasmus+ K2, dátum ukončenia: 31. 8. 2021
RSAI Engines of Scientific Career, grantová schéma: RSAI, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Student Trading Lab, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2015
Study on options for development of online tools and services supporting retail investors in investment decisions , grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 10. 2019
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
The Civil Society Report 2019, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 1. 2020
Transfer Pricing Legal Regulations in V4 Countries, grantová schéma: International Visegrad Fund , dátum ukončenia: 30. 4. 2020
UTHRad Integrated Programme - Investment in education, professional training for skill development and lifelong learning; Pathways of Co-operation - support for entities implementing international co-operation, grantová schéma: Európsky sociálny fond, dátum ukončenia: 31. 10. 2020
V4 Tech-universities meet-ups for innovation in mobility, grantová schéma: Visegrad Fund, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku., grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016
Vypracovanie štúdie o možnosti outsourcingu čistiacich prác v domácnostiach na Slovensku a modelu Bussines plánu pre konkrétnu firmu EpicCleaning LLC, grantová schéma: , dátum ukončenia: 1. 4. 2019

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor