Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projektový katalóg

Domáce výskumné projekty

Alternatívy výberu replikačného portfólia v podmienkach frekventovaného rebalansovania, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Deglaciácia a postglaciálny klimatický vývoj Vysokých Tatier zaznamenaný v jazerných sedimentoch, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV-0465-12, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Dynamika nelineárnych ekonomických procesov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Eliminovanie negatívnych dôsledkov nedostatočne efektívnej komunikácie v zahraničnoobchodnej činnosti malých a stredných podnikov vo vybraných krajinách Európy, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Formovanie organizačnej kultúry a systému riadenia podnikov s medzinárodným zastúpením v interkultúrnom prostredí, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Identifikácia rizikových faktorov a ich vplyv na produkty poistných a sporivých systémov, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Inovačný potenciál regiónov Slovenska, jeho meranie a inovačná politika na regionálnej úrovni, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Inovatívna výučba predmetov ekonomickej teórie v slovenskom, anglickom a francúzskom jazyku., grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Konkurencieschopnosť, ekonomický rast a prežitie firiem., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Kooperatívne aktivity miestnych samospráv a meranie ich účinnosti a efektívnosti., grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2019
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Kultúrna inteligencia ako dôležitý predpoklad konkurencieschonosti Slovenska v globálnom prostredí., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Marketingová orientácia podnikov ako nástroj konkurencieschopnosti a zvyšovania výkonnosti podnikov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Možnosti implementácie progresívnych trendov riadenia ľudských zdrojov v prostredí bývalých plánovaných ekonomík., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Neplatená práca ako potenciálny zdroj sociálno-ekonomického rozvoja spoločnosti a determinant individuálneho blahobytu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Predpoklady uplatnenia koncepcie spoločensky zodpovedného správania v cestovnom ruchu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Procesné manažérstvo kvality a meranie výkonnosti procesov., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Reinžiniering organizácií destinačného manažmentu a ich spravovanie v súlade s princípmi udržateľného rozvoja cestovného ruchu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Rozhodovanie slovenských domácností o alokácii času na vykonávanie platenej a neplatenej práce a vplyv stratégií domácností na vybrané oblasti hospodárskej praxe, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2020
Rozšírenie teoretickej konštrukcie SCP paradigmy a hypotézy efektívnej štruktúry v bankovníctve a poisťovníctve o aspekt rizika a ich empirická validácia v podmienkach Slovenskej republiky, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Tvorba a inovácia spoločných a cudzojazyčných študijných programov na UMB, Aktivita III.1 , grantová schéma: MŠVVaŠ SR, dátum ukončenia: 30. 9. 2019
Univerzity a ekonomický rozvoj regiónov, grantová schéma: APVV VV2014, dátum ukončenia: 28. 9. 2018
Variantné metódy predikcie finančného zdravia podnikov v podmienkach dynamického ekonomického prostredia, grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Vplyv inovatívnych marketingových koncepcií na správanie vybraných trhových subjektov na Slovensku., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2018
Výskum faktorov úspešnosti inovatívnych malých a stredných podnikov v Slovenskej republike, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Výučba ekonómie v cudzích jazykoch ako predpoklad kvalitného vysokoškolského štúdia a rozvoja vedeckovýskumnej činnosti v európskom regióne, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2015
Zdroje údajov o MaSP vhodné na simulácie ekonomických procesov a ich analýza, grantová schéma: , dátum ukončenia: 30. 6. 2016

Zahraničné výskumné projekty

Building a platform for enhanced societal research related to nuclear energy in Central and Eastern Europe (Platenso), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021
Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Hidden Champions in Dynamically Changing Societies and their Management and Leadership Development Needs, grantová schéma: spolupráca s Bled School of Management a sieťou CEEMAN, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Kreatívny potenciál miest a jeho využiteľnosť v lokálnom udržateľnom rozvoji, grantová schéma: APVV Slovensko-Francúzsko, dátum ukončenia: 31. 12. 2019
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Modernizácia Harmonizovaného európskeho zisťovania o využívaní voľného času (TUS), téma č. 7, grantová schéma: Grant EUROSTAT-u, spolupráca so Štatistickým úradom SR , dátum ukončenia: 30. 6. 2018
Silver Via Alpina - SilViAlp, grantová schéma: EU - COSME, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018

Domáce ostatné projekty

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVP - SK PRES /2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016
Status „európske“ v propagácii cieľových miest cestovného ruchu Slovenska, grantová schéma: MZVP - SK PRES /2016, dátum ukončenia: 15. 12. 2016

Zahraničné ostatné projekty

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna., grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Assessing and Improving Research Performance at South East Asian Universities (REPESEA), grantová schéma: ERASMUS +, dátum ukončenia: 14. 10. 2019
AWO - Academic writing online., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grantová schéma: IVF, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Network of competence centres for the development of cruise tourism in the Black Sea (CruiseT)., grantová schéma: Erasmus +, dátum ukončenia: 30. 11. 2016
RSAI Engines of Scientific Career, grantová schéma: RSAI, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku., grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016

Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Aktualizoval: Administrátor