Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Perspektívy rozvoja dobrovoľníckeho cestovného ruchu na Slovensku

Kód projektu: VEGA 1/0509/16
Grantová schéma: VEGA
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: riešený
Začiatok riešenia: 1. 1. 2016
Koniec riešenia: 31. 12. 2018
Zodpovedný riešiteľ: Pompurová Kristína, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Al Khouri Barbara, Ing.,
Gajdošík Tomáš, Ing., PhD.
Gajdošíková Zuzana, Ing., PhD.
Malachovský Andrej, doc. Ing., PhD.
Maráková Vanda, prof. Ing., PhD.
Marčeková Radka, Ing., PhD.
Mazúchová Ľudmila, Ing.,
Šebová Ľubica, Ing., PhD.
Šmardová Ľudmila, Ing., PhD.
Vránová Marta, PaedDr., PhD.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor