Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Behaviorálne intervencie v miestnej samospráve: zvyšovanie účinnosti miestnych verejných politík

Kód projektu: APVV-18-0435
Grantová schéma: APVV
Typ projektu: domáci výskumný
Stav projektu: schválený
Začiatok riešenia: 1. 9. 2019
Koniec riešenia: 30. 9. 2022
Zodpovedný riešiteľ: Murray Svidroňová Mária, doc. Ing., PhD.
Zástupca zodpovedného riešiteľa:
Riešitelia: Jakuš Muthová Nikoleta, Ing., PhD.
Aktuálne informácie o projekteEF UMB je spoluriešiteľskou organizáciou.

Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 12. 12. 2012 | Aktualizoval: Administrátor