Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projektová podpora

Ponúkame Vám tipy na webové stránky, ktoré súvisia s vyhľadávaním aktuálnych výziev alebo užitočných informácií k projektom.

VEGA - Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=416

KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
http://www.minedu.sk/index.php?rootId=499

ASFEU - Agentúra MŠVVaŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ
http://www.asfeu.sk/agentura/

MŠVVaŠ SR - výzvy na podávanie projektov financovaných ministerstvom
http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=3777

APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
http://www.apvv.sk/

ESF - Európsky sociálny fond
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
http://www.saaic.sk/

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra
http://www.saia.sk/

Slovenská rektorská konferencia
http://www.srk.sk/

SAV - Slovenská akadémia vied
http://www.sav.sk/

CORDIS - European Commission
http://cordis.europa.eu/home_en.html

7. rámcový program EK
http://oms.apvv.sk/section167.html

FULBRIGHT - vzdelávacie výmeny medzi USA a SR
http://www.fulbright.sk/

International Visegrad Fund
http://visegradfund.org/

ESF - European Science Foundation
http://www.esf.org/

COST - European Cooperation in Science and Technology
http://www.cost.esf.org/

Riadiaci orgán pre Operačný program informatizácia spoločnosti
http://www.opis.gov.sk/

Vyšší územný celok Banskej Bystrice
http://www.vucbb.sk/

Nadácia otvorenej spoločnosti
http://www.osf.sk/

Nadácia Slovenskej sporieľne
http://www.nadaciaslsp.sk/

Nadácia Tatra banky
http://www.nadaciatatrabanky.sk/

Nadácia VÚB
http://www.nadaciavub.sk/

Nadácia SPP
http://www.nadaciaspp.sk/

IUVENTA - portál zabezpečuje aktivity súvisiace s napĺňaním Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

ERACAREERS - mobilitný portál pre vedecko – výskumných pracovníkov (Portugalsko)
http://www.eracareers.pt/

EURACTIV - portál pre novinky z EÚ či akutálne výzvy
http://www.euractiv.sk/aktualne-vyzvy

BIC - Business and Innovation Centre - Podnikateľské a inovačné centrum - BIC Bratislava, nezisková organizácia venujúca sa aktivitám aj okolo výskumu a vývoja v SR
http://www.bic.sk/

Európska únia - všetko o Európskej úni, vrátane akutálnych výziev
http://www.europskaunia.sk/

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 4. 3. 2019 | Aktualizoval: Voskárová Denisa