Úvod > Veda a výskum > Výskumná činnosť / Projekty >

Projektová podpora

Ponúkame Vám tipy na webové stránky, ktoré súvisia s vyhľadávaním aktuálnych výziev alebo užitočných informácií k projektom.

Grantové agentúry v SR - výzvy na podanie projektov a aktuálne informácie pre riešiteľov:

VEGA - Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a SAV
https://www.minedu.sk/vedecka-grantova-agentura-msvvas-sr-a-sav-vega

KEGA - Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR
https://www.minedu.sk/kulturna-a-edukacna-grantova-agentura-msvvas-sr-kega

APVV - Agentúra na podporu výskumu a vývoja
http://www.apvv.sk

 

Medzinárodné programy spolupráce, možnosti pre podanie projektov a možnosti získania individuálnych grantov:

HORIZONT 2020

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

http://eraportal.sk/horizont-2020 

COST - European Cooperation in Science and Technology
https://www.cost.eu

EC Programmes Funding Portal

https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home

SAAIC - Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
http://www.saaic.sk

 

SAIA - Slovenská akademická informačná agentúra
http://www.saia.sk

Databáza štipendií a grantov SAIA: https://granty.saia.sk

CEEPUS: https://ceepus.saia.sk 

Akcia Rakúsko-Slovensko: https://www.aktion.saia.sk 

Národný štipendijný program: https://www.stipendia.sk 

EURAXESS: https://www.euraxess.sk/sk/main/jobs-funding/pracovne-prostredie/stipendia-a-granty

DAAD

https://www.daad.de/de 

FULBRIGHT - vzdelávacie výmeny medzi USA a SR
http://www.fulbright.sk

Marie Skłodowska-Curie Actions

https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/msca-actions_en

International Visegrad Fund
http://visegradfund.org

 

Zaujímavé linky:

Centrálny informačný portál pre výskum, vývoj a inovácie - o portáli  - novinky - zahraničné zdroje

https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/oportali.aspx

https://www.vedatechnika.sk/SK/Stranky/default2.aspx

https://www.vedatechnika.sk/SK/Financovanie/Stranky/Zahranicne-zdroje.aspx

Národné centrum pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti

https://ncpvat.cvtisr.sk 

Slovenská rektorská konferencia
http://www.srk.sk 

SAV - Slovenská akadémia vied
http://www.sav.sk

Európska únia - výskum a inovácia
https://www.europskaunia.sk/vyskum-a-inovacia

Úrad vlády SR - projekty podporené z fondov EÚ

https://www.vlada.gov.sk//projekty-podporene-z-fondov-eu 

BIC Bratislava - Business and Innovation Centre
http://www.bic.sk

MPSVaR SR - Sekcia fondov EÚ
http://www.esf.gov.sk/new/index.php?SMC=1

Banskobystrický samosprávny kraj - projekty BBSK - aktuálne výzvy - oddelenie riadenia projektov
https://www.bbsk.sk/Úrad/OrganizačnéjednotkyÚraduBBSK/Oddelenieinvestičnejprípravy,výstavbyaprevádzky/ProjektyBBSK.aspx

https://www.bbsk.sk/Úrad/OrganizačnéjednotkyÚraduBBSK/Oddelenieregionálnehorozvoja/Aktu%C3%A1lnev%C3%BDzvy.aspx

https://www.bbsk.sk/%C3%9Arad/Organiza%C4%8Dn%C3%A9jednotky%C3%9AraduBBSK/Oddelenieriadeniaprojektov.aspx

IUVENTA - portál zabezpečuje aktivity súvisiace s napĺňaním Koncepcie štátnej politiky vo vzťahu k deťom a mládeži
http://www.iuventa.sk/sk/IUVENTA-home.alej

ESF - European Science Foundation
http://www.esf.org

CORDIS - European Commission
https://cordis.europa.eu/en

 

Programy nadácií:

Nadácia Slovenskej sporieľne
http://www.nadaciaslsp.sk

Nadácia Tatra banky - grantové programy 

http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy 

Nadácia VÚB
http://www.nadaciavub.sk 

Nadácia otvorenej spoločnosti
http://www.osf.sk 

Nadácia SPP - grantové programy
https://www.nadaciaspp.sk/sk/grantove-programy

 


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 19. 11. 2019 | Aktualizoval: Voskárová Denisa