Riešené projekty


Domáce výskumné projekty

Projekt aplikovaného výskumu a vývoja „Virtuálna, d.s.s., a.s.“, grantová schéma: MPSVAR, dátum ukončenia: 28. 2. 2017
Dynamická regulácia systému starobného dôchodkového sporenia, grantová schéma: APVV-0465-12, dátum ukončenia: 30. 6. 2017
Súkromné penzijné schémy - reformy, ciele a riziká, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 1. 2016
Profilová špecializácia Penzijná ekonómia a financie, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Kreatívne odvetvia ako zdroj kľúčových nehmotných aktív verejného sektora v kontexte inovácií a inteligentného rastu, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2016
Marketing v regionálnom a miestnom rozvoji – tvorba vysokoškolských učebných materiálov v slovenskom, anglickom jazyku v tlačenej a elektronickej forme, grantová schéma: KEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Programové rozpočtovanie ako nástroj New public managementu., grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Daňové príjmy a daňová kapacita územných samospráv, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Interdisciplinárny prístup k elektronickému monitoringu obvinených a odsúdených osôb v slovenskom prostredí, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 30. 6. 2020
Koncipovanie inovatívneho synergického modelu spoločensky zodpovedného podnikania ako perspektíva uplatňovania zodpovedného podnikania v malých a stredných podnikoch, grantová schéma: VEGA, dátum ukončenia: 31. 12. 2019

Zahraničné výskumné projekty

Learning from Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: 7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
Learning form Innovation in Public Sector Environments (LIPSE), grantová schéma: APVV DO7RP, dátum ukončenia: 30. 7. 2016
SOLIDARITY IN EUROPEAN SOCIETIES: EMPOWERMENT, SOCIAL JUSTICE AND CITIZENSHIP, grantová schéma: HORIZON 2020, dátum ukončenia: 31. 5. 2018
Fungovanie lokálnych produkčných systémov v podmienkach ekonomickej krízy v Bulharsku a na Slovensku, grantová schéma: APVV, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
From Sharing to Caring: Examining Socio-Technical Aspects of the Collaborative Economy:, grantová schéma: COST, dátum ukončenia: 23. 3. 2021

Domáce ostatné projekty

Inteligentní ľudia v inteligentných mestách., grantová schéma: MZVP - SK PRES /2016, dátum ukončenia: 31. 10. 2016

Zahraničné ostatné projekty

25 let reforem veřejné správy v zemích V4 a výhled do budoucna., grantová schéma: , dátum ukončenia: 31. 1. 2016
INNOVATIVE STRATEGIES OF TERRITORIAL DEVELOPMENT OF VISEGRAD COUNTRIES: EXPERIENCE FOR UKRAINE, grantová schéma: IVF, dátum ukončenia: 31. 12. 2017
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku., grantová schéma: EHP Slovensko, dátum ukončenia: 31. 8. 2016
The acceleration method of development of transversal competences in the students practical training process., grantová schéma: Erasmus+ Programme, dátum ukončenia: 31. 8. 2018
Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na Slovensku., grantová schéma: EEA Grants, dátum ukončenia: 30. 8. 2016
RSAI Engines of Scientific Career, grantová schéma: RSAI, dátum ukončenia: 31. 12. 2017

Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária