2. stupeň - Inžinierske štúdium

Nahlasovanie tém diplomových prác

V AISe (viď príloha "Manuál prihlásenia na DP prácu") nájdete vypísané témy diplomových prác pre študentov denného a externého štúdia, študijného programu Ekonomika verejných služieb. Pre rýchly prehľad nájdete tieto témy aj v priloženom Excel súbore. Zároveň si však skontrolujte, či nie je vypísaná téma obsadená iným študentom. 

Postup prihlasovania na tému:

1. Výber témy diplomovej práce a jej prekonzultovanie s príslušným vyučujúcim.

2. Po odsúhlasení témy vyučujúcim, záväzné prihlásenie sa na tému záverečnej práce u u pani Márii Martinkovičovej (3. poschodie sekretariát KVEaRR č.d. 317), výlučne prostredníctvom kompletne vyplneného a podpísaného formulára, ktorý je v elektronickej forme nižšie. (Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe). Najneskorší termín nahlásenia diplomovej práce iešenej v akademickom roku 2019/2020 je do 30. júna 2019.

3. Skontrolovanie správnosti zadania záverečnej práce v AISe.

V prípade otázok a nejasností kontaktujte: beata.mikusovamerickova@umb.sk

Odovzdávanie záverečných prác

Pokyny k odovzdávaniu záverečných prác nájdete v prílohe.

 

Témy DP 2020-2021.xls (10. 12. 2019 11:00:14)
Výkaz konzultácií_vzor.doc (11. 4. 2019 14:35:42)
Manuál_prihlásenia na DP prácu.docx (28. 3. 2019 15:33:14)
Súhlas s priradením študenta k záverečnej práci v AISe.doc (5. 4. 2017 14:24:00)
S-02-16_o uprave ZP.doc (18. 2. 2016 6:52:48)
Oponent ZP.doc (22. 4. 2015 9:39:38)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Kološta Stanislav