Odborná prax

V priloženom súbore nájdete pokyny k absolvovaniu odbornej praxe.

ODBORNA PRAX AR 20142015.doc (12. 3. 2015 11:26:09)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KVEaRR | Aktualizoval: Svidroňová Murray Mária