Úvod > Veda a výskum >

Vedecká rada

Vedecká rada Ekonomickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici na obdobie rokov 2015-2018

Predseda

Krištofík Peter, doc., Ing., Ph.D.

Interní členovia

Čapková Soňa, doc., Ing., PhD.

Ďaďo Jaroslav, prof., Ing., PhD.

Gúčik Marian, prof., Ing., PhD.

Hiadlovský Vladimír, doc., Ing., PhD.

Kučerová Jana, prof., Ing., PhD.

Kuvíková Helena, prof., Ing., PhD.

Lesáková Ľubica, prof., Ing., PhD.

Malachovský Andrej, doc., Ing., PhD.

Maráková, Vanda, doc., Ing., PhD.

Marková Viera, prof., Ing., PhD.

Mikušová Meričková Beáta, prof., Ing., PhD.

Musa Hussam, doc., Ing., PhD.

Olejárová Miriam, doc., PhDr., PhD.

Orviská Marta, prof., Ing., PhD.

Pisár Peter, doc., Ing., PhD.

Šebo Ján, doc., JUDr., Ing., PhD.

Šuranová Zuzana, doc., Ing., PhD.

Táborecká Janka, doc., Ing., PhD.

Uramová Mária, prof., Ing., PhD.

Úradníček Vladiímír, doc., Ing., Ph.D.

Vaňová Anna, doc., Ing., PhD.

Vetráková Milota, prof., Ing., PhD.

Závadský Ján, prof., Ing., PhD.

Zimková Emília, prof., Ing., PhD.

Externí členovia

Dluhošová Dana, prof., Dr., Ing.
Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostrave; Ekonomická fakulta

Gavurová Beáta, doc., Ing., PhD., MBA
Technická univerzita v Košiciach; Ekonomická fakulta

Hajdúchová Iveta, prof., Ing., PhD.
Technická univerzita vo Zvolene; Lesnícka fakulta

Kahanec Martin, doc., Mgr., PhD., MA
Central European University v Budapešti; Department of Public Policy

Križanová Anna, prof., Ing., CSc.
Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Luptáčik Mikuláš, Univ. prof. i. R. Dipl. Ing. Dr.
Ekonomická univerzita v Bratislave; Národohospodárska fakulta

Maták Eduard, Ing.
Penta Investments, s. r. o. v Bratislave

Sipko Juraj, prof., Ing., PhD., MBA
Ekonomický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave

Šoltés Michal, doc., Ing., PhD.
Technická univerzita v Košiciach; Ekonomická fakulta

Žák Štefan, doc., Ing., PhD.
Ekonomická univerzita v Bratislave; Obchodná fakulta


Schválil Akademický senát EF UMB dňa  30. 3. 2015 a 10. 1. 2017.


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 10. 7. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela