Úvod > Veda a výskum > Vedecká rada >

Rokovací poriadok

Vedecká rada Ekonomickej fakulty UMB v Banskej Bystrici na zasadnutí dňa 26. 4. 2019 schválila rokovací poriadok na funkčné obdobie 2019 - 2023. Jeho úplné znenie sa nachádza v priloženom súbore.

Rokovací poriadok VR EF UMB (apríl 2019).pdf (2. 5. 2019 9:12:47)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 5. 2019 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela