Ekonomická fakulta
Úvod > Absolvent >

Obhájené dizertačné práce 1999-2017

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa od roku 1999 až do súčasnosti uskutočnili obhajoby dizertačných prác

vo vedných odboroch:

odvetvové a prierezové ekonomiky
riadenie a ekonomika podnikov

v študijných odboroch:

cestovný ruch
ekonomika a manažment podniku
verejná ekonomika a služby

Mená autorov a témy obhájených dizertačných prác uvádza priložený súbor.

Obhájené dizertačné práce (marec 2017).doc (28. 3. 2017 10:28:51)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 28. 3. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela