Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

ŠVA - Študentská vedecká aktivita

 Milí študenti,

pozývame Vás na medzinárodnú študentskú konferenciu Študentská vedecká aktivita (ŠVA). Konferencia sa uskutoční dňa 16. apríla 2020 na Ekonomickej fakulte UMB. Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy a jej prínosy pre prax.

Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB a iných vysokých škôl do výskumnej činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi. Veríme, že ŠVA bude pre Vás príležitosťou preto, aby ste rozvíjali svoj potenciál, prejavovali svoje analytické schopnosti, samostatne a kreatívne mysleli, komunikovali a obhajovali vlastný názor.

Ako študenti študijného odboru Cestovný ruch môžete obhajovať prácu v sekcii Cestovný ruch. Tému práce si môžete vybrať zo zoznamu tém navrhnutých členmi Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania, prípadne môžete spracovať vlastnú tému po konzultácii a schválení niektorým z členov katedry.

Termín podania prihlášky na ŠVA je do 14. februára 2020. Prácu spolu s posudkom vedúceho práce je potrebné doručiť doc. Ing. Ľubici Šebovej, PhD. do 01. apríla 2020.

Tešíme sa na Vašu účasť!

Katedra cestovného ruchu a spoločného stravovania

Návrh tém na ŠVA_KCR_2020 (15. 1. 2020 12:56:36)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka