Ekonomická fakulta

Záverečné práce

Zverejnenie tém záverečných prác pre akademický rok 2017 - 2018

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) zverejnila KCRaSS v systéme AIS dňa 28. 03. 2017.
Pre študentov odboru Cestovný ruch navrhli témy bakalárskych prác a diplomových prác
aj iné katedry (KE, KKMIS, KOJK) a zverejnia ich v systéme AIS.

Prihlásenie na témy záverečných prác

Od 29. 03. 2017 do 21. 04. 2017 si môžu študenti dohodnúť konzultácie s vedúcimi záverečných prác
k zverejneným témam záverečných prác o ich potenciálnom riešení. Vedúci záverečných prác môžu po vzájomnej dohode
prihlásiť študentov na vybranú tému záverečnej práce v systéme AIS do 21. 04. 2017 vrátane.

Od 21. 04. 2017 (20:00 hod.) do 30. 06. 2017 (23:59 hod.) sa študenti, ktorí nekonzultovali možnosť riešenia témy záverečnej práce,
sami prihlásia na voľné – neobsadené témy záverečných prác cez systém AIS.
Na jednu tému záverečnej práce sa môže prihlásiť len jeden študent.

Písomné zadanie záverečnej práce dostanú študenti na predmete Seminár k bakalárskej práci (bakalárske práce),
resp. na predmete Diplomový seminár (diplomové práce) začiatkom zimného semestra 2017 – 2018.

Odovzdanie záverečných prác

Podmienky odovzdania bakalárskych prác a diplomových prác

Protokol o kontrole originality záverečnej práce

Študenti si po spracovaní záverečnej práce vytlačia zo systému AIS protokol o kontrole originality záverečnej práce
a prinesú ho so sebou na obhajobu záverečnej práce. Pred obhajobou ho odovzdajú tajomníkovi štátnicovej komisie.
Komisia na základe predloženého protokolu posúdi, či ide o originál alebo plagiát záverečnej práce.
Ak Protokol o kontrole originality preukáže zhod
u 40 % a viac, autor práce požiada vedúceho práce o vypracovanie
písomného stanoviska vedúceho záverečnej práce k protokolu o kontrole originality, ktoré musí byť pred obhajobou
k dispozícii štátnicovej komisii a stáva sa spolu s protokolom o kontrole originality záverečnej práce súčasťou protokolu o štátnej skúške.

Obhájené záverečné práce

Bližšie informácie o obhájených záverečných prácach absolventov Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania
nájdete v On-line-katalógu Univerzitnej knižnice UMB alebo v Centrálnom registri záverečných prác.

Podmienky odovzdania bakalárskych prác 23_jún_2017 (2. 6. 2017 11:54:50)
Podmienky odovzdania diplomových prác 23_jún_2017 (17. 5. 2017 10:37:36)
Dissertation and Habilitation Thesis 1990-2013.pdf (5. 9. 2013 14:47:07)
Dizertacne a habilitacne práce 1990-2013.pdf (5. 9. 2013 14:47:02)


Za obsah zodpovedá: Vedúci KCRaSS | Aktualizoval: Makovník Tomáš