Úvod > Pracoviská > Katedra cestovného ruchu > Oznamy >

Záverečné práce

Zverejnenie tém záverečných prác pre akademický rok 2019 - 2020

Témy záverečných prác (bakalárskych a diplomových) zverejnila KCRaSS v systéme AIS dňa 26. 03. 2019. Pre študentov odboru Cestovný ruch navrhli témy bakalárskych prác a diplomových prác aj iné katedry (KE, KKMIS, KOJK) a zverejnia ich v systéme AIS.

Prihlásenie na témy záverečných prác

Od 26. 03. 2019 do 05. 04. 2019 si môžu študenti dohodnúť konzultácie s vedúcimi záverečných prác k zverejneným témam záverečných prác o ich potenciálnom riešení. Vedúci záverečných prác môžu po vzájomnej dohode prihlásiť študentov na vybranú tému záverečnej práce v systéme AIS do 05. 04. 2019 vrátane.

Od 05. 04. 2019 (20:00 hod.) do 30. 06. 2019 (23:59 hod.) sa študenti, ktorí nekonzultovali možnosť riešenia témy záverečnej práce, sami prihlásia na voľné – neobsadené témy záverečných prác cez systém AIS. Na jednu tému záverečnej práce sa môže prihlásiť len jeden študent.

Písomné zadanie záverečnej práce dostanú študenti na predmete Seminár k bakalárskej práci (bakalárske práce), resp. na predmete Diplomový seminár (diplomové práce) začiatkom zimného semestra 2019 – 2020.

Odovzdanie záverečných prác

Podmienky odovzdania bakalárskych prác: 1. termín, 2. termín.

Podmienky odovzdania diplomových prác: 1. termín, 2. termín.

Protokol o kontrole originality záverečnej práce

Študenti si po spracovaní záverečnej práce vytlačia zo systému AIS protokol o kontrole originality záverečnej práce a prinesú ho so sebou na obhajobu záverečnej práce. Pred obhajobou ho odovzdajú tajomníkovi štátnicovej komisie. Komisia na základe predloženého protokolu posúdi, či ide o originál alebo plagiát záverečnej práce. Ak Protokol o kontrole originality preukáže zhodu 40 % a viac, autor práce požiada vedúceho práce o vypracovanie písomného stanoviska vedúceho záverečnej práce k protokolu o kontrole originality, ktoré musí byť pred obhajobou k dispozícii štátnicovej komisii a stáva sa spolu s protokolom o kontrole originality záverečnej práce súčasťou protokolu o štátnej skúške.

Obhájené záverečné práce

Bližšie informácie o obhájených záverečných prácach absolventov Katedry cestovného ruchu a spoločného stravovania nájdete v On-line-katalógu Univerzitnej knižnice UMB alebo v Centrálnom registri záverečných prác.

Dissertation and Habilitation Thesis 1990-2013.pdf (5. 9. 2013 14:47:07)
Dizertacne a habilitacne práce 1990-2013.pdf (5. 9. 2013 14:47:02)


Za obsah zodpovedá: Vedúca KCR | Aktualizoval: Marčeková Radka