Úvod > Študent >

Študentská vedecká aktivita 2018

12.4.2018, Ekonomická fakulta UMB
 

Milí študenti,

pozývame Vás na 24. ročník medzinárodnej študentskej konferencie Študentská vedecká aktivita (ŠVA) 2018, ktorá sa uskutoční

12. apríla 2018 na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici.

 

Na konferencii môžete aktívne prezentovať výsledky Vašej samostatnej i kolektívnej vedeckej práce zameranej na ekonomické vedy

a jej prínosy pre prax. Cieľom ŠVA je zapojiť talentovaných študentov Ekonomickej fakulty UMB, ako aj iných vysokých škôl do výskumnej

činnosti, podnietiť diskusiu v prospech rozvoja ekonomických vied a aplikovať výsledky prác ŠVA v praxi.

 

Prihlásiť sa môžete na tému vypísanú na Vašej katedre alebo si môžete navrhnúť tému sami, vlastná iniciatíva je vítaná!

 

Termíny:

15.2.2018 - prihláška študenta na vypísanú alebo vlastnú tému /príloha/

29.3.2018 - doručenie prác na príslušnú sekciu - tajomníkovi sekcie /spolu s posudkom vedúceho práce/

 

ŠVA 2018 bude rozdelená do 8 sekcií:

1. sekcia - Cestovný ruch

2. sekcia - Ekonomika a manažment podniku

3. sekcia - Financie, bankovníctvo a investovanie

4. sekcia - Kvantitatívne metódy a informatiky

5. sekcia - Verejná ekonomika a regionálny rozvoj

6. sekcia - Spoločenské vedy

7. sekcia - Manažérske systémy /Poprad/

SŠ sekcia - Sekcia pre študentov stredných škôl

 

Konferencia je určená pre študentov bakalárskeho a inžinierskeho stupňa štúdia. Nová sekcia bola vytvorená pre študentov stredných škôl.

Účasť na konferencii je bezplatná. Bližšie informácie a pokyny nájdete v priložených súboroch.

Tešíme sa na Vašu účasť!

 


  

 

 

Pozvánky_Pokyny (14. 11. 2017 9:45:30)
Prihláška_Abstrakt_Vzor titulnej strany (14. 11. 2017 9:43:36)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 14. 11. 2017 | Aktualizoval: Dobrotová Alena