Študijné predpisy a harmonogram akademického roka

 

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2017-2018 - univerzitná časť

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2017-2018 - študijné programy akreditované od 01. 01. 2013

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2017-2018 - študijné programy akreditované do 31. 12. 2012


Sprievodca štúdiom na akademický rok 2016-2017 - študijné programy akreditované od 01. 01. 2013

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2016-2017 - študijné programy akreditované do 31. 12. 2012HARMONOGRAMY akademického roka

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Harmonogram akademického roka 2017/2018

Harmonogram akademického roka 2016/2017

 

Študijný poriadok EF UMB

PLATNÝ od 01-09-2017

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013
Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - úplné znenie (v znení dodatku č. 1)

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných do 31.12.2013 - úplné znenie (v znení dodatkov 1 - 4)


PLATNÝ do 31-08-2017
Študijný poriadok EF UMB pre študijné programy akreditované po 01. 01. 2013
Študijný poriadok EF UMB pre študijné programy akreditované do 31. 12. 2012

 

Ďalšie predpisy

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 2. 3. 2018 | Aktualizoval: Horvátová Lucia