Študijné predpisy a harmonogram akademického roka

 

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2018-2019 - študijné programy akreditované od 01. 01. 2013

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2018-2019 - študijné programy akreditované do 31. 12. 2012

 

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2017-2018 - univerzitná časť

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2017-2018 - študijné programy akreditované od 01. 01. 2013

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2017-2018 - študijné programy akreditované do 31. 12. 2012


Sprievodca štúdiom na akademický rok 2016-2017 - študijné programy akreditované od 01. 01. 2013

Sprievodca štúdiom na akademický rok 2016-2017 - študijné programy akreditované do 31. 12. 2012HARMONOGRAMY akademického roka

Harmonogram akademického roka 2018/2019

Harmonogram akademického roka 2017/2018

 

Študijný poriadok EF UMB

Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013
Dodatok č. 1 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013
Dodatok č. 2 k Študijnému poriadku EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013
Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných od 01.01.2013 - úplné znenie (v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2)


Študijný poriadok EF UMB pre študentov študijných programov akreditovaných do 31.12.2013 - úplné znenie (v znení dodatkov 1 - 4)

 

Ďalšie predpisy

Sprievodca štúdiom pre študentov so špecifickými potrebami na UMB
- koordinátorka pre študentov a študentky so špecifickými potrebami: prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. (č.dv. 222), +421 48 446 2168, gabriela.korimova@umb.sk

Zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 614/2002 Z. z. o kreditovom systéme štúdia


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre pedagogickú činnosť | Dátum aktualizácie: 26. 2. 2019 | Aktualizoval: Horvátová Lucia