Formulár oponentského posudku

       Oponentov habilitačnej práce, ktorým bola doručená habilitačná práca s požiadavkou o vypracovanie posudku, prosíme vypracovať oponentský posudok na predpísanom formulári, ktorý sa nachádza v priloženom súbore. Vypracovaný posudok je potrebné zaslať na referát VVČ a DrŠ EF UMB v elektronickej aj tlačenej podobe.

 

Posudok oponenta habilitacnej prace formular.doc (8. 1. 2013 9:38:16)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 1. 2013 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela