Aktuálne oznamy

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa habilitačné a vymenúvacie konania uskutočňujú v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 6/2005, ako aj smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UMB v Banskej Bystrici.

Oznámenia o verejných habilitačných prednáškach a obhajobách habilitačných prác, resp. o verejných inauguračných prednáškach sú zverejňované najneskôr 14 dní pred ich konaním.

Najbližšia verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce sa uskutoční dňa 1. 3. 2018 o 11,00 hod. Bližšie informácie nájdete v priloženom oznámení.

 

 

 

 

Oznámenie.pdf (15. 2. 2018 7:07:45)


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 15. 2. 2018 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela