Ekonomická fakulta

Aktuálne oznamy

Na Ekonomickej fakulte UMB v Banskej Bystrici sa habilitačné a vymenúvacie konania uskutočňujú v zmysle vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 6/2005, ako aj smernice UMB č. 1/2013 o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov docent a profesor na UMB v Banskej Bystrici.

Oznámenia o verejných habilitačných prednáškach a obhajobách habilitačných prác, resp. o verejných inauguračných prednáškach sú zverejňované najneskôr 14 dní pred ich konaním.

 

 

 

 

 


Za obsah zodpovedá: Prodekan pre vedeckovýskumnú činnosť | Dátum aktualizácie: 8. 12. 2017 | Aktualizoval: Gavalcová Daniela

Ďakujeme za podporu:

Železiarne Podbrezová SAP Davital Mesto Poprad Eduard Maták Regionálne európske informačné centrum Banská Bystrica