Zahraničné pracovné cesty

Legislatíva:

- Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

-  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

- Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

- Rámcová dohoda č. 10/2019/OPS-61 - Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici

 

Tlačivá potrebné k spracovaniu príkazu na ZPC a vyúčtovania ZPC /v prílohe/:

- príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - žiadosť na zadanie príkazu na ZPC do systému SAP Sofia

- správa zo zahraničnej pracovnej cesty

 

Použitie súkromného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu:

- Dohoda o použití cestného motorového vozidla vypracovaná na základe príkazu na ZPC s vyznačením plnej náhrady, resp. náhrady v cene cestovného lístka

- k dohode zamestnanec predkladá:

             - fotokópiu platnej zmluvy o havarijnom poistení a dokladu o zaplatení poistenia

             - fotokópiu technického preukazu

 

Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu (ZPC)
V zmysle bodu 1 čl. VII. Smernice č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na UMB, ako aj Zákona č. 283/2002 Z. Z. o cestovných náhradách je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na zahraničnú pracovnú cestu do sumy predpokladaných náhrad spojených s touto cestou. V zmysle uvedeného je potrebné v dostatočnom časovom predstihu (minimálne 10 pracovných dní) schváliť zamestnancovi príkaz na zahraničnú pracovnú cestu s vyčíslením predpokladaných nákladov spojených s touto cestou a predložiť ich na spracovanie referentke pre medzinárodné vzťahy.

 

Letenky - usmernenie k postupu nákupu a úhrady leteniek - Aktuálne od 1.1.2020: 

K 31.12.2019 skončila účinnosť Rámcovej dohody č. 10/2019/OPS-61 - Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Nová dohoda zatiaľ uzatvorená nebola, takže v tomto prechodnom období si zamestnanec obstaráva letenku sám priamo u prepravcu - leteckej spoločnosti, nie u sprostredkovateľov (cestovné kancelárie, cestovné agentúry - Pelikán, e-sky a pod.). Letenky zakúpené u sprostredkovateľov nebude možné preplatiť.

Nákup letenky je možné začať realizovať až po schválení ZPC a zadaní príkazu na ZPC do systému SAP Sofia.

 

Usmernenie k úhrade leteniek:

1. Nákup a úhrada leteniek 
Zamestnanec si objedná letenku u vybranej leteckej spoločnosti, ktorá mu následne vystaví faktúru za letenku. Zamestnanec uhradí faktúru za objednanú letenku priamo zo svojho bankového účtu. Výdavok na letenku je súčasťou cestovných výdavkov zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste a bude zamestnancovi preplatený spolu s ostatnými výdavkami pri vyúčtovaní ZPC, resp. prostredníctvom preddavku na ZPC.

2. Vyúčtovanie leteniek
K vyúčtovaniu ZPC predkladá zamestnanec doklady preukazujúce realizovanú cestu (letenka, boarding pass, faktúra za letenku, doklad o jej úhrade).

 

Dodatok č. 1 k Smernici o cestovných náhradách na UMB (26. 6. 2020 10:38:52)
Smernica o cestovných náhradách na UMB (26. 6. 2020 10:38:23)
Správa zo ZPC - nové tlačivo od 1.2.2016 (18. 2. 2016 12:08:14)
Opatrenie MF SR č. 401/2012 - základné sadzby stravného na r. 2013 (8. 1. 2013 15:56:20)
Prikaz na ZPC - nové.docx (8. 1. 2013 15:35:56)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 6. 2020 | Aktualizoval: Dobrotová Alena