Zahraničné pracovné cesty

Legislatíva:

- Smernica č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

- Dodatok č. 1 k Smernici č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici

-  Zákon č. 283/2002 Z. z. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov

- Opatrenie Ministerstva financií SR č. 401/2012, ktorým sa ustanovujú základné sadzby stravného v eurách alebo v cudzej mene pri zahraničných pracovných cestách

- Rámcová dohoda č. 10/2019/OPS-61 - Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v B. Bystrici

 

Tlačivá potrebné k spracovaniu príkazu na ZPC a vyúčtovania ZPC /v prílohe/:

- príkaz na zahraničnú pracovnú cestu - žiadosť na zadanie príkazu na ZPC do systému SAP Sofia

- správa zo zahraničnej pracovnej cesty

 

Použitie súkromného motorového vozidla na zahraničnú pracovnú cestu:

- Dohoda o použití cestného motorového vozidla vypracovaná na základe príkazu na ZPC s vyznačením plnej náhrady, resp. náhrady v cene cestovného lístka

- k dohode zamestnanec predkladá:

             - fotokópiu platnej zmluvy o havarijnom poistení a dokladu o zaplatení poistenia

             - fotokópiu technického preukazu

 

Preddavok na zahraničnú pracovnú cestu (ZPC)
V zmysle bodu 1 čl. VII. Smernice č. 1/2014 o cestovných náhradách poskytovaných na UMB je zamestnávateľ povinný poskytnúť zamestnancovi preddavok na zahraničnú pracovnú cestu do sumy predpokladaných náhrad spojených s touto cestou. V zmysle uvedeného je potrebné v dostatočnom časovom predstihu schváliť zamestnancovi príkaz na zahraničnú pracovnú cestu s vyčíslením predpokladaných nákladov spojených s touto cestou a predložiť ich na spracovanie referentke pre medzinárodné vzťahy.

 

Letenky - usmernenie k postupu nákupu a úhrady leteniek - Aktuálne od 20.6.2019: 

Od 20.6.2019 je v zmysle novely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov účinná Rámcová dohoda č. 10/2019/OPS-61 - Zabezpečenie leteniek pre potreby Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Z uvedenej dohody vyplýva, že letenky je možné obstarávať len u vybraných poskytovateľov - TUCAN, s. r. o. Bratislava a Airline Travel, s. r. o. Banská Bystrica a to prostredníctvom referentky pre medzinárodné vzťahy alebo jednej z kontaktných osôb (sekretárky katedry) uvedenej v prílohe tejto dohody.

Nákup letenky je možné začať realizovať až po schválení ZPC a zadaní príkazu na ZPC do systému SAP Sofia.

 

Usmernenie k úhrade leteniek:

1. Úhrada leteniek 
Zamestnanec predloží na Oddelenie ekonomických analýz a kontrolingu vyplnené tlačivo Požiadavky na vystavenie objednávky na vybranú letenku. Na základe tohto tlačiva bude objednávka vystavená a odoslaná vybranému poskytovateľovi, ktorý následne vystaví faktúru za letenky. Organizácia následne uhradí faktúru za objednanú letenku priamo zo svojho bankového účtu na základe tejto faktúry. Výdavok na letenku nie je v takomto prípade súčasťou cestovných výdavkov zamestnanca pri zahraničnej pracovnej ceste.

2. Vyúčtovanie leteniek
K vyúčtovaniu ZPC predkladá zamestnanec doklady preukazujúce realizovanú cestu (letenka, boarding pass).

 

Správa zo ZPC - nové tlačivo od 1.2.2016 (18. 2. 2016 12:08:14)
Smernica o cestovných náhradách (8. 1. 2013 15:57:28)
Opatrenie MF SR č. 401/2012 - základné sadzby stravného na r. 2013 (8. 1. 2013 15:56:20)
Prikaz na ZPC - nové.docx (8. 1. 2013 15:35:56)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 19. 7. 2019 | Aktualizoval: Dobrotová Alena