Učiteľské mobility - Erasmus+

ERASMUS+ - učiteľské mobility v akad. roku 2017/2018 - potrebné dokumenty nájdete V PRÍLOHE

-------------------

Zabezpečenie leteniek

Zamestnanci postupujú v zmysle Smernice č. 10/2016 o mobilitách Erasmus+ na UMB platnej od 1.6.2016 (článok 8). Zamestnanec si zabezpečuje letenku sám a k vyúčtovaniu predkladá palubné lístky, faktúru za letenku a doklad o jej úhrade.

-------------------

PODMIENKY mobility:

Mobilita učiteľa sa môže uskutočniť v období od 1.9.2017 do 30.9.2018 v trvaní 2-4 pracovných dní + 1 deň pred a/alebo 1 deň po mobilite rezervovaný na cestu. Vzhľadom na objem pridelených prostriedkov a počet mobilít je možné mobilitu plánovať max. na 6 dní vrátane cesty, t.j. 2-4 dni aktivity a 1-2 dni na cestu. V prípade cesty jedným autom viacerými účastníkmi spoločne je možné preplatiť cestu len jednému - vodičovi a to na základe dohody o použití súkromného motorového vozidla.

Učiteľ musí odučiť minimálne 8 hodín. Účelom mobility môže byť len prednáškový pobyt, nie účasť na konferenciách!

Z grantu je možné uhrádzať nasledovné náklady:

Pobytové náklady: náklady na ubytovanie, stravné, prepravu v mieste pobytu (metro, autobus, vlak a pod.), poistenie. Sadzobník grantov nájdete v prílohe.

Cestovné náklady: z miesta odchodu do cieľovej destinácie a späť v deň vycestovania a v deň návratu. Cestovný grant si vypočítate na základe kalkulačky vzdialeností tu a sadzobníka grantov v prílohe.

Príklad výpočtu: Česká republika, grant na 5 dní 495 €: 3 dni aktivityt x 105 € + cestovný grant 180 € (podľa vzdialenosti)                                                        

DOKUMENTY potrebné k realizácii mobility:

 1.  Program výučby v SJ (do ČR) alebo v AJ potvrdený pred mobilitou prijímajúcou univerzitou
 2.  Príkaz na ZPC s preddavkom vo výške grantu 
 3.  Zmluva o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnanca (v 3 vyhotoveniach)  
 4.  Poistenie liečebných nákladov v zahraničí - kópia poistnej zmluvy (predložiť pred mobilitou)
 5.  Certifikát o potvrdení dĺžky pobytu
 6.  Správa učiteľa/Správa Erasmus - vyplní zamestnanec elektronicky na základe doručeného e-mailu
 7.  Správa zo ZPC

------------------------------------------------------------------------------------------------------

POSTUP PRI REALIZÁCII MOBILITY - ČASOVÝ MANAŽMENT

Pred realizáciou pobytu je potrebné:

 • poslať program výučby na prijímajúcu (partnerskú) univerzitu, ktorá ho odsúhlasí, potvrdený predložiť na referát pre MV

 • odovzdať na referát pre MV príkaz na ZPC spolu so Zmluvou o poskytnutí finančnej podpory na mobilitu zamestnanca (v 3 vyhotoveniach) a kópiu poistnej zmluvy týkajúcej sa poistenia liečebných nákladov v zahraničí

 • následne referát pre MV odošle všetky podklady k mobilite na R-UMB, odkiaľ bude vyplatený učiteľovi grant. 

Počas pobytu:

 • realizácia dohodnutého programu mobility, 

 • získať potvrdenie od partnerskej univerzity, že mobilita bola realizovaná - certifikát nájdete v prílohe (dátum z obdobia trvania mobility, resp. po nej, pečiatka, podpis, realizácia učiteľskej mobility v rámci programu Erasmus+),

 • odložiť si originál doklady za ubytovanie, cestovné lístky (vrátane palubných lístkov) a ostatné dokumenty, na základe ktorých sa spracuje vyúčtovanie pracovnej cesty v systéme Sofia do výšky prideleného grantu.

Po pobyte:

 • na fakultný referát MV EF UMB odovzdať podpísanú správu zo ZPC, potvrdenie z partnerskej univerzity a finančné vyúčtovanie mobility v zmysle pravidiel programu ERASMUS+ spolu s originálmi účtovných dokladov. Otázky dofinancovania mobility rieši pedagóg výlučne vo vlastnej réžii.

Všetky materiály o mobilite budú po ich skompletizovaní a kompletnom vyúčtovaní odovzdané z EF inštitucionálnemu koordinátorovi na rektorát UMB.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Program Erasmus+ (2014-2020)

Európsky parlament schválil Erasmus+, nový program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou bude mať rozpočet vo výške 14,7 miliardy EUR - o 40% vyšší než súčasné programy. Erasmus+ poskytne financovanie študentom, pedagógom, pracovníkom s mládežou a na partnerstvá medzi univerzitami, vyššími strednými školami, strednými školami, podnikmi a neziskovými organizáciami.

Erasmus+ má tri hlavné ciele: dve tretiny rozpočtu sú určené na štúdium v cudzine, a to v rámci EÚ i za jej hranicami, zvyšok je pridelený na podporu partnerstiev vzdelávacích zariadení, mládežníckych organizácií, podnikov, miestnych a regionálnych orgánov a mimovládnych organizácií, ako aj na reformy zamerané na modernizáciu vzdelávania a odbornej prípravy a podporu inovácií, podnikateľských schopností a zamestnateľnosti.

Nový program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig), programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).

Finančná zmluva platná od 25.5.2018 (10. 7. 2018 8:47:10)
Prehľad bilaterálnych dohôd (16. 1. 2018 14:00:52)
Certifikát potvrdzujúci dĺžku mobility_2017_2018 (5. 10. 2017 12:44:15)
Program mobility_SJ_2017_2018 (5. 10. 2017 12:43:27)
Program mobility_AJ_2017_2018 (5. 10. 2017 12:42:52)
Sadzobník grantov - pobytový a cestovný grant (7. 3. 2017 10:45:28)
Erasmus prezentácia (12. 1. 2016 14:20:48)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 10. 7. 2018 | Aktualizoval: Dobrotová Alena