ERASMUS+ Outgoing (SJ)

Základné podmienky a požiadavky pre účasť študentov EF na programe ERASMUS +

 

1. Na mobilitu štúdium nevysielame študentov v semestri pred ukončením štúdia

2. Prihlásiť sa môže každý riadne zapísaný študent denného aj externého štúdia na  EF UMB

3. študijný pobyt ERASMUS+ je plne uznaný domácou VŠ ako súčasť študijného programu a  realizuje sa na základe individuálneho študijného plánu

4. ECTS - Európsky systém prideľovania  a uznávania kreditov. Umožňuje inštitúciám uznať študijné výsledky získané na študijných mobilitách.O uznávaní štúdia v zahraničí rozhoduje na EF UMB výlučne prodekan pre pedagogickú činnosť

5. Minimálny počet získaných kreditov ktoré sa študent zaväzuje získať , je 20 ECTS za semester v prvom aj v  druhom stupni štúdia a  10 kreditov za semester v treťom stupni  Za každý kredit, ktorý študentovi  bude chýbať je možné odobrať primeranú časť grantu vyplateného na základe Zmluvy o finančnej podpore uzatvorenej so študentom.

Za stáž je možné požiadať o uznanie 3 (v Bc. stupni) alebo 4 ECTS (v Ing. stupni)

6. Granty na študijné pobyty určuje Národná agentúra SR pre program Erasmus + (SAAIC) jednotlivým univerzitám, ktoré ich následne rozdelia prostredníctvom fakúlt svojim študentom. Konečná výška mesačnej sadzby sa stanovuje podľa krajín. Sú tri skupiny krajín s odlišnou výškou mesačného grantu, podľa zhodnotenia životných nákladov v daných krajinách. Granty sa ponovom udeľujú študentom rovnako, každému ale maximálne na 4,5 mesiaca (resp.  na max 135 dní mobility). Zvyšné dni na mobilite navyše, teda nad 135 dní, si hradíte z vlastných zdrojov.

Na stáže poskytujeme grant na celú dobu stáže, pokiaľ nám to rozpočet povoľuje.

7. Zoznam partnerských univerzít nájdete v priloženom Excell súbore v časti Prihlásenie sa na mobilitu.

8. Opakovanie mobility cez program ERASMUS +: Študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium resp. kombináciu oboch, max však spolu v trvaní 12 mesiacov  a ta spolu za každý stupeň štúdia. Potom ešte môžu využiť stáž ako ABSOLVENTI. Podmienky sú viac menej rovnaké, ako pri stážach študentov. líšia sa však niektoré dokumenty. Absolventi musia ukončiť stáž absolventa max do 12 mesiacov ukončenia štúdia na VŠ.

 

V prípade potreby kontaktujte:

Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

1. posch. č. 100

Prehľad bilaterálnych dohôd Erasmus Plus.xlsx (14. 3. 2019 10:15:41)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 14. 3. 2019 | Aktualizoval: Prašovská Jana