Ekonomická fakulta

ERASMUS+ informácie

 

Základné podmienky a požiadavky pre účasť študentov EF na programe ERASMUS +

 

1. Na mobilitu štúdium nevysielame 

študentov 3. ročníka Bc. štúdia /tj v letnom semestri pred štátnicami/ a študentov 2. ročníka Ing. štúdia /v LS pred Ing. štátnymi skúškami/ taktiež neodporúčame študentov v medziročníku!!! Prosím nežiadajte nás o výnimky!

 

2. Prihlásiť sa môže

každý riadne zapísaný študent denného aj externého štúdia na  EF. Prihlasujete sa formou prihlášky (nájdete v priložených dokumentoch na konci strany) a dokladáte aj jej prílohy. Podrobnosti nájdete na stránke venovnej prihlasovaniu sa.

 

3. Študijný pobyt je plne uznaný

domácou vysokou školou ako súčasť študijného programu, realizuje sa na základe individuálneho študijného plánu (študent neprerušuje štúdium), preto má aj naďalej všetky práva a povinnosti študenta v dennej forme štúdia.

Počas mobility je nutné mať schváalený a vybevený Individuálny študijný plán!

 

 

4. ECTS - systém prideľovania  a uznávania kreditov

Európsky systém transferu kreditov bol vytvorený pre zlepšenie akademického uznávania štúdia v zahraničí. Je nástrojom na vytváranie transparentnosti, na prepojenie inštitúcii a na rozšírenie študijných možností študentov. Umožňuje inštitúciám uznať študijné výsledky získané na študijných mobilitách.
O uznávaní štúdia v zahraničí rozhoduje prodekan pre pedagogickú činnosť, Doc. Ing. Hussam Musa, PhD. v spolupráci s Dekanom fakulty!

Predmety, ktoré si navolíte pre štúdium v zahraničí pred odchodom povinne konzultujete s pánom prodekanom Musom. Následne, po návrate rovnako pána prodekana Musu žiadate okamžite o ich uznanie, navštívite ho osobne s výpisom predmetov a známok, ktoré ste na mobilite získali. Rozhodnutie pána prodekana zanesiete obratom študijnej referentke.

 

5. Minimálny počet získaných kreditov

Ktoré sa študent zaväzuje získať = pre získanie finančnej podpory -grantu, je 20 ECTS za semester a to  v prvom aj v  druhom stupni štúdia10 kreditov za semester v treťom stupni (PhD.). Za každý kredit, ktorý študentovi  bude chýbať je možné odobrať primeranú časť grantu vyplateného na základe Zmluvy o finančnej podpore uzatvorenej so študentom.

Za stáž je možné požiadať o uznanie 3 (v Bc. stupni) alebo 4 ECTS ( v Ing. stupni)

 

6. Granty

na študijné pobyty definuje  Národná agentúra pre program Erasmus + (SAAIC) jednotlivým univerzitám, ktoré ich následne rozdelia prostredníctvom fakúlt svojim študentom. Konečná výška mesačnej sadzby sa stanovuje podľa krajín. Sú tri skupiny krajín s odlišnou výškou mesačného grantu, podľa zhodnotenia životných nákladov v daných krajinách. Granty sa ponovom udeľujú študentom rovnako, každému ale maximálne na 4,5 mesiaca (resp.  na max 135 dní mobility). Zvyšné dni na mobilite navyše, teda nad 135 dní, si hradíte z vlastných zdrojov.

Na stáže poskytujeme grant bez rozdielu všetkým  na 2 mesiace, tj, presne 60 dní. Dlhší pobyt na stáži si môžte hradiť z vlastných zdrojov.

 

7. Výber partnerskej univerzity

Zoznam partnerských univerzít nájdete v priloženom dokumente na konci strany.  Nevyberajte si univerzitu na základe atraktívnosti danej krajiny!  Taktiež  dajte pozor na úroveň jazyka a samotný jazyk, v ktorom partner poskytuje výučbu. Talianske, francúzske a španielske univerzity, často ponúkajú výučbu len  v miestnych jazykoch!!

 

8. Opakovanie progranu ERASMUS +

Študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium resp. kombináciu oboch, max však v trvaní 12 mesiacov  spolu z akaždý stupeň štúdia. Potom ešte môžu využiť stáž ako ABSOLVENTI. Podmienky sú viac menej rovnaké, ako pri stážach študentov. líšia sa však niektoré dokumenty. Absolventi musia ukončiť stáž absolventa max do 12 mesiacov ukončenia štúdia na VŠ.

 

V prípade nejasností a otázok kontaktujte:

 Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk

 pondelok - štvrtok od 8:30 do 12:00

 1. posch. č. 100

       Steyr Campus foto 

Vysledky vyberu ERASMUS na AR 2017-2018.xlsx (26. 1. 2017 13:28:57)
Prihlaska Erasmus plus staz.doc (23. 11. 2016 13:08:44)
Prihlaska Erasmus plus studium.doc (23. 11. 2016 13:08:19)
Prezentacia pre Erasmus zaujemcov.ppt (23. 11. 2016 13:07:36)
Presentacion UIB Malorca Spain.ppt (23. 5. 2016 14:26:15)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 11. 4. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana