ERASMUS + stáže

Termín podania prihlášok na študentskú stáž v rámci ERASMUS+ na akademický rok 2019/2020 bude do predbežne 20. 12. 2018. Prihlášky však môžte neosiť aj po tomto termíne, počas celého roka, financie na stáže sa nájdu občas aj po termíne.

Po tomto termíne môžte poodávať prihlášky, budete evidovaní ako náhradníci.

Na mobility stáže v rámci programu ERASMUS +,  sa môžu prihlasovať aj absolventi EF UMB. Stáž musí byť pritom zrealizovaná a aj ukončená do max 12 mesiacov od ukončenia VŠ štúdia

 

ODOVZDANIE PRIHLÁŠKY na STÁŽ na Referáte medzinárodných vzťahov EF UMB a

prílohy k prihláške:

1. CV v SJ a v jazyku, v ktorom budete študovať, v prípade štúdia v českom jazyku stačí CV v slovenčine, zhraniční študenti iba v jazyku, v SJ nemusia

2. Motivačný list, detto ako vyššie

3. neoverené kópie dokladov, potvrdzujúce vaše požadované jazykové znalosti, napr. maturita, štátna skúška, certifikáty. Ak nemáte, tak certifikát nahradíte odporúčaním od lektora, resp. vyučujúceho jazyka o vašej úrovni a spôsobilosti v danom jazyku študovať. Potvrdenie je napísané v danom jazyku.

4. obyčajné = neoverené potvrdenia o vašich ďalších aktivitách (účasť na ŠVA, v ESN, ŠR, AIESEC,...prax, skúsenosti..)

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme!

 

 

Pri výbere študentov sa boduje, respektíve hodnotí sa najmä:

- na stáže odporučíme každého, kto má skutočne záujem, ovláda dostatočne požadovaný jazyk a je ochotný vybaviť si požadovanú administratívu.

vaša jazyková vybavenosť - je základným kritériom úspechu

vaša motivácia

Stáž je veľkým plusom do vášho pracovného životopisu pre budúcnosť! Nepremeškajte preto túto možnosť získať praktické skúsenosti ešte počas štúdia!!

 

Kompletné prihlášky s prílohami môžte nosiť osobne alebo  poslať e mailom na jana.prasovska@umb.sk, reps. poštou na: Jana Prašovská, Referát MV, Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica


1. Výber podniku na stáž - vyberá a vybavuje si študent alebo absolvent individuálne, na zákalde svojich kritérií a možností.

a/ Študenti si môžu na stáže vybrať z uvedených inštitúcií na stránke v sekcii stáže, prípadne si nájdu prijímajúcu inštitúciu sami. Na stáže si môžete vyberať hlavne komerčné podniky, prípadne univerzity. Stáž nie je možné relizovať v Európskej inštitúcii financovanej  zo zdrojov EÚ.

pre kontorlu navštívte nasledujúci odkaz:

Link na neoprávnené inštitúcie - spomenuté inštitúcie na nasledovnej stránke, nie je možné zvoliť pre realizáciu stáže!

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm

 

b/ Študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium resp. kombináciu oboch, max však 12 mesiacov mobility spolu z akaždý stupeň štúdia. Znamená to 12 mesiacov mobility v Bc., Ing. a PhD. stupni VŠ štúdia, pričom stáže a štúdium sa v každom stupni zratávajú na mesiace spolu. 

c/ Potom ešte môžu využiť stáž ako ABSOLVENTI. Podmienky sú viac menej rovnaké, ako pri stážach študentov. líšia sa však niektoré dokumenty. Absolventi musia ukončiť stáž absolventa max do 12 mesiacov ukončenia štúdia na VŠ.

 

 

Stáže absolventov v rámci KA1 Erasmus+ :           najčastejšie otázky

1. Aké povinnosti má absolvent VŠ počas stáže Erasmus+ voči slovenským úradom?


• Absolvent VŠ sa musí prihlásiť na Úrade práce ako dobrovoľne nezamestnaný a pred začiatkom mobility zdokladovať potvrdenie z univerzity, že sa stáže zúčastní a po jej ukončení, že stáž absolvoval.
Absolventom VŠ pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.

Pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní. Grant Erasmus+ následne nepodlieha zdaňovaniu. Prípadný iný príjem zo zahraničia počas stáže je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

Študent, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, je povinný riadiť sa legislatívnymi predpismi platnými v SR, vzťahujúcimi sa na pobyt cudzincov v rámci EÚ a v ďalších krajinách programu Erasmus+. Pri splnení podmienok programu Erasmus+ UMB za splnenie povinností vyplývajúcich z týchto legislatívnych predpisov nezodpovedá.

 

Grant na stáž je možné prideliť len študentovi, ktorý:

- je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe alebo
- má trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo je mu priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v Slovenskej republike alebo
- je študentom vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, riadne zapísaný do daného ročníka, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus alebo je jej absolventov a splňa aj ďalšie podmienky pre stáž absolventa

- Grant na stáž študenta aj absolventa sa upravil a poskytuje sa na max 2 mesiace, t.j., na 60 dní pobytu!
- Fakulta môže podľa svojich finančných možností prispievať na úhradu nákladov spojených s praxou z prostriedkov programu Erasmus plus určených na stáže študentov. Grant je však len finančým príspevkom, neslúži v žiadnom prápade na pokrytie 100% nákladov na realizáciu stáže.

Ponuky stáží z viacerých oblastí nájdete aj na stránke www.europe-internship.com

 

 Presný postup vybavovania pobytu na stáži v zahraničí

Nie je povolené vycestovať na stáž v prípade, že ste neodovzdali požadované dokumenty, ak tak urobíte, porušujete pravidlá programu!

Študenti, ktorí boli vybratí na realizovanie Erasmus mobilitu - stáž, skompletujú dokumenty, ktoré je potrebné odovzdať na referáte mobilít


1. Na inštitúciu zašlete čiastočne vyplnený (vyplnená je časť, ktorú vylňa študent a ak zamestnávateľ vyžaduje tak aj časť, ktorú podpisjue Doc. Musa)  LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP, do ktorého zodpovedný pracovník doplní údaje za prijímajúcu stranu. Erasmus + akceptuje aj scanované dokumenty.

- dokument pozostáva z viacerých častí, ktoré sa vypĺňajú v rôznych štádiách vašej mobility:

SEKCIA I. =  pred odchodom na stáž

SEKCIA II. = počas stáže

SEKCIA III. = po ukončení stáže

- vypĺňajte podľa inštrukcíí v samotnom dokumente

2. V prípade potreby podpísania prihlášky inštitucionálnym alebo fakultným Erasmus+ koordinátorom pred odoslaním podniku, prineste ju včas na referát  mobilít študentov a podpis zabezpečíme.

Uznanie kreditov za ERASMUS+ stáž

Uznanie kreditov za stáž je potrebné odovzdať vašej študijnej referentke max do 14 pracovných dní od oficiálneho ukončenia vašej stáže!!
Na základe písomnej žiadosti uzná študentovi ECTS koordinátor, u nás pán prodekan pre štúdium Doc. Ing. Hussam Musa, PhD., za absolvovanie stáže v rámci programu Erasmus+ 3 alebo 4 kredity.  O uznanie kreditov za stáž si žiadate priamo prodekana pre pedagogickú činnosť - Doc. Musu, na základe vami napísanej žiadosti, kde žiadate o uznanie 3 /Bc. stupe)/ alebo 4 /master stupeň/  kreditov na zákalde "Hodnotenia stáže" a "Certifikátu o absolvovaní stáže", ktoré sú súčasťou dokumentyu LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP = časť 3. v dokumente.

 

 

A. Pred odchodom na mobilitu je nutné doručiť na referát mobilít študentov nasledovné dokumenty a potvrdenia:

1. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP - vyplnený podľa popisu vyššie

2. Poistnie do zahraničia, vybavte si v niektorej Vami zvolenej poiťovni. Kópiu poistnej zmluvy prinesiete na referát medzinárodných vzťahov. Poistenie je nevyhnutnou súšasťou Zmluvy so študentom - Zmluva o finančnom príspevku. Prečítajte si v zmluve, čo presne sa vyžaduje pri poistení do zahraničia. Tento obsah poistenia je nevyhnutné dodržať!

3. Zmluva  =  Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku alebo Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku - absolvent,  Nájdete v priložených súboroch. Je potrebné vyplniť ju na PC, 3x vytlačiť a vlastnoručne podpísať, 3x originál s vašim podpisom následne prinesiete k nám na referát. Údaje, ktoré neviete vyplniť vám poskytneme.  Venujte pozornosť tejto zmluve a dobre si prečítajte podmienky a povinnosti, ktoré vám z tejto zmluvy vyplývajú. Nájdete tu všetko, čo ako výmenný študent máte počas mobility robiť, dodržať, zabezpečiť, zdokladovať.. a aké máte na to stanovené lehoty! Nevpisujte nič rukou a nič nebielte!!! Také zmluvy neakceptujeme.

4. on-line jazykové testovanie - výzva na vyplnenie Vám príde z automatického e mailu, často do SPAMU,po tom ako odovzdtae komplet dokuemty. Prípadne dostante aj následne on-line samotný jazykový náučný test - tento automaticky dostane do mailu každý, kto v testovaní dosiahne úroveň nižšiu ako C1, často chodí do SPAMU - nutné oba vyplniť do stanoveného deadlinu, ktorý je uvedený v automatickej výzve - toto sa vzťahuje iba na testy z Anglického jazyka iné jazyky zatiaľ nie.

5. v prípade stáže počas výuky, žiadate o individuálny študijný plán u vašej študijnej referentky

 

B. Počas trvania mobility

Ste povinný informovať nás o akýchkoľvek zmenách, ktoré nastanú počas mobility v súvislosti s vašou stážou.

Zmeny vo vašich povinostiach alebo ohľadne zodpovedných osôb sa zaznamenávajú v strednej šasti LEARNING AGREEMENTu FOR TRAINEESHIP.

 

C. Po návrate z mobility

- skontaktujete referát a skompletujeme vašu agendu. Majte na mysli, že agenda má byť kompletná do 30 dní od návratu z mobility! Alebo do 8 dní, ak stáž končíte až v septembri. Vyplýva to z vašej zmluvy, ktorú ste podpísali.

Dokumenty, ktoré je potrebné doručť na referát medzinárodných vzťahov po návrate z mobility:

1. Kópia výpisu z účtu študenta - dokladujúci, že študent prijal grant, stačí z e bankingu vytlačiť alebo poslať do mailu.

2. posledná, t.j.  3. časť dokumentu LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP - komplet Vám ju vyplní  a potvrdí podnik, akceptuje sa opäť aj scanovaný dokument. Na základe tejto časti dokumentu si žiadate na EF o uznanie stáže za 3 ECTS. Absolventi o uznanie kreditov samozrejme nežiadajú.

3. Žiadosť o uznanie 3 kreditov - ak žiadate, žiadate  u prodekana pre štúdium. Je k tomu potrebné napísať jednoduchú písomnú žiadosť na A4  a k nej priložiť kópiu 3. časti LA, na základe ktorej pán prodekan uznáva kredity za stáž. Ak máte dostatok kreditov, nemusíte si nechávať uznávať. Dokumety s uznaním následne doručite na študijné oddelenie EF.

4. Potvrdenie dátumov na stáži, pokilaľ nieje potvrdené v 3.časti Learning Agreementu

5. Správa študenta - on line vyplnená a odoslaná + uložiť si a poslať na jana.prasovska@umb.sk  

6. On-Line jazykový test po ukončení mobility - vyplníte a odošlete on line, na základe automatickej výzvy do stanoveného termínu, hľadajte aj v SPAMe.

 

 V prípade nejasností a otázok kontaktujte

 

Kontaktná osoba pre Erasmus mobility študentov na EF UMB

Mgr. Jana Prašovská
Referát mobilít študentov
pondelok - štvrtok 8:30 do 12:00

Ekonomická fakulta UMB
Tajovského 10
975 90 Banská Bystrica
jana.prasovska@umb.sk

tel:+421 48 446 2197
fax. +421 48 446 2001

 

NEODPOUČANÉ PODNIKY a FIRMY:

 AGIFODENT (www.agifodent.es), Španielsko.

 

 

 

Ponuka stáží – on-line databázy:

 

·         JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/

·         Eurasmus: http://eurasmus.com/en/

 

Databáza ponúkaných štipendií v Európe:

 

·         Scholarhipportal:  http://www.scholarshipportal.eu/

 

 

LA staz AJ pre absolvent aj student 2017 - 2018 final.docx (23. 11. 2017 11:20:54)
FZ staz absolvent 2017-2018.doc (23. 11. 2017 11:16:21)
FZ staz študent 2017-2018.doc (23. 11. 2017 11:16:08)
Prihlaska Erasmus plus staz.doc (10. 4. 2017 11:28:25)
Cnfirmation of study at host institution.doc (10. 4. 2017 11:27:13)
CHARTA studenta SJ 2016-2017.pdf (28. 7. 2016 15:02:53)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 11. 9. 2018 | Aktualizoval: Prašovská Jana