ERASMUS + stáže

Termín podania prihlášok na stáž v rámci ERASMUS+ na AR  2020/2021 bude do ......

- po tomto termíne môžte stále podávať prihlášky popčas celého akademického roka a  budete evidovaní ako náhradníci.

- na mobility stáže  ERASMUS +,  sa môžu prihlasovať aj absolventi aktuálneho AR

 

Stáž je veľkým plusom do vášho pracovného životopisu pre budúcnosť!

Nepremeškajte preto túto možnosť získať praktické skúsenosti ešte počas štúdia, dokonca s finačnou podporou!

 

Prihlasujete sa formou prihlášky a jej príloh

prílohy k prihláške:

1. CV v cudzom jazyku (AJ)

2. Motivačný list v cudzom jazyku (AJ)

3. potvrdenie o znalosti potrebného  jazyka

 

- prihlášky noste osobne na referát mobilít študentov EF, 1. poschodie kancelária č.100

alebo zašlite mailom na:  jana.prasovska@umb.sk

Nekompletné prihlášky bez príloh a požadovaných informácií neakceptujeme!

 

Výber študentov na stáže:

- na stáže odporučíme každého, kto má skutočne záujem

- kto ovláda dostatočne požadovaný jazyk 

- kto  je ochotný vybaviť si požadovanú administratívu

- študenti môžu počas svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v každom stupni štúdia mobilitu stáž alebo štúdium resp. kombináciu oboch, max však 12 mesiacov mobility spolu z akaždý stupeň štúdia.  (znamená to 12 mesiacov mobility v Bc., Ing. a PhD. stupni VŠ štúdia, pričom stáže a štúdium sa v každom stupni zratávajú na mesiace spolu) 

- po ukončení VŠ štúdia máte môžnosť využiť stáž ABSOLVENTA ( absolventi musia ukončiť stáž do 12 mesiacov ukončenia štúdia na VŠ)


1. Aké povinnosti má absolvent VŠ počas stáže Erasmus+ voči slovenským úradom?

- Absolvent VŠ sa musí prihlásiť na Úrade práce ako dobrovoľne nezamestnaný a pred začiatkom mobility zdokladovať potvrdenie z univerzity, že sa stáže zúčastní a po jej ukončení, že stáž absolvoval.
- Absolventom VŠ pre účely Erasmus+ sa rozumie študent, ktorý má úspešne ukončené štúdium na UMB a nie je znovu študentom v inom stupni na UMB, ani novým študentom na inej VŠ.
- pri študentoch, ktorí sú občanmi SR, existuje v rámci zákonov SR po úspešnom ukončení štúdia možnosť zaevidovať sa ako dobrovoľne nezamestnaný na úrade práce. Pre vytvorenie podmienok na vycestovanie za účelom absolventskej erazmovskej mobility sa táto možnosť študentom – absolventom vysoko odporúča. Študenti získajú od fakultných koordinátorov/kontaktných osôb pre Erasmus+ potvrdenie pre účely ÚP, aby sa počas stáže nemuseli hlásiť ako ostatní nezamestnaní.

- Grant Erasmus+ následne nepodlieha zdaňovaniu. Prípadný iný príjem zo zahraničia počas stáže je potrebné uviesť v daňovom priznaní.

- Študent, ktorý nie je občanom Slovenskej republiky, je povinný riadiť sa legislatívnymi predpismi platnými v SR, vzťahujúcimi sa na pobyt cudzincov v rámci EÚ a v ďalších krajinách programu Erasmus+. Pri splnení podmienok programu Erasmus+ UMB za plnenie povinností vyplývajúcich z týchto legislatívnych predpisov nezodpovedá!

 

AKO POSTUPOVAŤ PRI HĽADANÍ STÁŽE

1. Výber podniku na stáž

- miesto na stáž si hľadáte osobne vy z našej ponuky na stránke alebo oslovíte vami vybraný podnik alebo organizáciu v rámci krajín EU

- hľadáte ideláne ponuku súviasicu s vašim študijným zameraním

- dohadujete si individuálne trvanie stáže aj ďalšie podmienky

- stáž trvá minimálne 60 dní

- po dohode vypĺňate požadovanú administratívu pred odchodom na stáž a odovzdávate na referáte mobilít študentov

 

Grant na stáž je možné prideliť len študentovi, ktorý:

- je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spločenstva, alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe alebo
- má trvalý pobyt v Slovenskej republike, alebo je mu priznané, že je bez štátnej príslušnosti, alebo má štatút utečenca v Slovenskej republike alebo
- je študentom vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, riadne zapísaný do daného ročníka, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus alebo je jej absolventov a splňa aj ďalšie podmienky pre stáž absolventa
- Grant je  len finančým príspevkom, neslúži v žiadnom prápade na pokrytie 100% nákladov na realizáciu stáže.

Ponuky stáží z viacerých oblastí nájdete aj na stránke www.europe-internship.com

 

DOKUMENTÁCIA PRED ODCHODOM NA STÁŽ

požadované dokumenty prinesiete na  Referát mobilít študentov

1. Learning Agreement na stáž - 1. časť zašlete podniku, ktorý vyplní svoju čast a potvrdí dohodnuté

- dokument pozostáva z viacerých častí, ktoré sa vypĺňajú v rôznych štádiách vašej mobility:

SEKCIA I. =  pred odchodom na stáž

SEKCIA II. = počas stáže

SEKCIA III. = po ukončení stáže

- LA na stáž vypĺňajte podľa inštrukcíí v samotnom dokumente

2. Finančná Zmluva  =  Zmluva o poskytnutí finančnného príspevku

- nájdete v priložených súboroch

-  je potrebné vyplniť  na PC, 3x vytlačiť a vlastnoručne podpísať

-  3x originál s vašim podpisom  prinesiete na Referát mobilít študentov

 3. Komrečné poistenie do zahraničia 

- vybavte si v niektorej Vami zvolenej poisťovni podľa požiadaviek z Finančnej zmluvy k stáži

-  kópiu poistnej zmluvy prikladáte k Zmluve

-  poistenie je nevyhnutnou súšasťou

- prikladáte aj kópiu preukazu EU poistenca do zharaničia (= kartička k lekárovi EU strana)

4. on-line jazykové testovanie

- výzva na vyplnenie  testu Vám príde z automatického e mailu, často do SPAMU, tesne pred začiatkom stáže

- test ste povinný vyplniť!

5. v prípade realizácie stáže počas riadnej výuky na EF žiadate o individuálny študijný plán u vašej študijnej referentky

 

POKYNY POČAS TRVANIA STÁŽE

Zmeny vo vašich povinnostiach alebo ohľadne zodpovedných osôb sa zaznamenávajú v strednej šasti LEARNING AGREEMENTu FOR TRAINEESHIP.

Časť so zmenami zasielate na jana.prasovska@umb.sk mailom

 

POKYNY PO NÁVRATE Z MOBILITY

- skontaktujete referát a skompletujeme vašu agendu. Majte na mysli, že agenda má byť kompletná do 30 dní od dňa ukončenia stáže!

Na referát medzinárodných vzťahov po návrate z mobility doručíte nasledovné:

1.  3. časť dokumentu LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIP tzv. Evaluation 

- komplet to vyplní  a potvrdí podnik vráatane dátumov pobytu na stáži

 - akceptujeme aj scan

- na základe tejto časti dokumentu si môžte žiadať na EF o uznanie stáže za kredity u prodekanky pre štúdium

(k uznaniu je potrebné napísať jednoduchú písomnú žiadosť na A4  a k nej priložiť kópiu 3. časti LA. Ak máte dostatok kreditov, nemusíte žiadať o uznanie kreditov za stáž, je to dobrovoľné. Dokumety s uznaním následne doručite na študijné oddelenie EF. Uznanie kreditov za stáž je potrebné odovzdať vašej študijnej referentke max do 14 pracovných dní od oficiálneho ukončenia vašej stáže!)

2. Potvrdenie dlžky pobytu na stáži

- na extra tlačive,  pokilaľ nie je potvrdené už v 3.časti Learning Agreementu

3. Kópia výpisu z účtu študenta

- výpis z vášho účtu, kam vám bol poukázaný grant

- výpis z e bankingu zašlete mailom na jana.prasovska@umb.sk

4. Správa študenta tzv. Survey - on line vyplnená a odoslaná + uložiť si a poslať potvrdenie o odoslaní správy na jana.prasovska@umb.sk  

5. On-Line jazykový test po ukončení mobility - vyplníte a odošlete on line, na základe automatickej výzvy do stanoveného termínu, hľadajte aj v SPAMe.

 

V prípade nejasností a otázok kontaktujte


Mgr. Jana Prašovská
Referát mobilít študentov
osobne pondelok - štvrtok 8:30 do 12:00

Ekonomická fakulta UMB
1. posch, kancelária č.100
mailom na jana.prasovska@umb.sk

tel:+421 48 446 2197
 

 

NEODPORÚČANÉ PODNIKY a FIRMY

AGIFODENT (www.agifodent.es), Španielsko.

 

Ponuka stáží – on-line databázy

JOE+ (Job Officer Exchange – Leo-Net): https://leonet.joeplus.org/en/

Eurasmus: http://eurasmus.com/en/

Scholarhipportal:  http://www.scholarshipportal.eu/

Upozornenie! - Link na neoprávnené inštitúcie - spomenuté inštitúcie na nasledovnej stránke, nie je možné zvoliť pre realizáciu stáže!

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_sk.htm

 

LA staz AJ absolvent - student.docx (27. 6. 2019 12:35:06)
FZ staz student 2019-2020.doc (27. 6. 2019 12:34:33)
Prihlaska Erasmus plus staz.doc (19. 12. 2018 12:25:30)
FZ staz absolvent 2018-2019.doc (18. 12. 2018 12:32:39)
Cnfirmation of study at host institution.doc (10. 4. 2017 11:27:13)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 26. 2. 2020 | Aktualizoval: Prašovská Jana