Program Joszef

 

Program JOSZEF na Ekonomickej univerzite vo Viedni (program pre "master level" študenttov v odbore Business Administration and Management in CEE)

UPOZORNENIE:

v prípade záujmu o program JOSZEF kontaktujte najskôr pani Vierku Krešákovú na viera.kresakova@umb.sk

- ďalšie bližšie informácie o programe nájdete v priloženej prezentácii

 

Termín podania prihlášky na JOSZEF na WU Wien: rovnako ako na celý ERASMUS+ progran

= ak žiadate o grant ERASMUS+ na  štúdium JOSZEF (nakoľko grantová podpora pokrýva ťasť vašich nákadov na štúdium vo Viedni) - postup je rovnaký ako pre celý program  ERASMUS  so všetkými požadovanými dokumentmi!!!

Postup prihlasovania sa nájdete na stránke ŠTÚDIUM, v podsekcii postupu prihalsovania sa na mobilitu

ak nežiadate o grant - termín na podanie prihlášky je u nás na referáte do 1.3. každoročne

- výberové konanie / pohovor na program JOSZEF býva koncom marca, začiatkom apríla každého roka. Robí sa extra s účasťou rakúskeho managera, ktorý taktiež zhodnotí vaše, hlavne jazykové predpoklady. Následne po odporučení študenta vás prihlásime ako uchádzača o tento program vo Wiedni, na WU. WU má na prihlasovanie taktiež stanovené každoročne presné termíny.

 Miesto podania prihlášky: Referát  mobilít študentov, Mgr. Jana Prašovská, jana.prasovska@umb.sk , tel. 048 / 446 2197

 

 

Prihlášku nájdete v priloženom súbore. Vypíšte prosím na PC, kompletne a presne!
Prílohy k prihláške

 

1. životopis a motivačný list - oba v nemeckom jazyku, poprosím aj zaslať do mailu.

2. kópiu dokumentu potvrdzujúceho úroveň znalostí nemeckého a anglického jazyka (štátna, resp. záverečná skúška, certifikát, hodnotenie od lektora)stačia obyčajné kópie

4. doklady dokumentujúce mimoštudijné aktivity (ŠVA, AIESEC, Študentská rada, pomoc katedrám pri organizovaní rôznych podujatí, zapojenie sa do projektov, reprezentácia EF UMB na národnej alebo medzinárodnej úrovni a pod.)
- doklady dokumentujúce pracovné skúsenosti a stáže, v nemeckom, resp. v anglickom jazyku

Kritériá výberu študentov sú rovnaké ako pre ostatných uchádzačov o ERASMUS+ študijnú mobilitu, Ppsudzuje sa však znalosť hlavne  anglického jazyka a z časti aj nemeckého jazyka, aspoň B1 úroveň

 

Kontaktná osoba v otázkoah programu JOSZEF

Vierka Krešáková, Mgr., PhD.                             

Katedra odbornej jazykovej komunikácie                                               

viera.kresakova@umb.sk                          
048 / 446 2515  

 

V prípade záujmu o tento program sa informujte na nižšie uvedených stránkach

http://www.wu.ac.at/io/en/incomings/joszef

http://www.wu.ac.at/io/en/incomings/joszef/joszef_incoming_program.pdf

 

 

 

Joszef info pre kandidatov.pdf (27. 2. 2015 10:18:33)
Joszef brozura Aj.pdf (27. 2. 2015 10:17:27)
Prezentacia programu Joszef v AJ (9. 1. 2013 12:45:18)
Informacie o programe Joszef (9. 1. 2013 12:44:10)


Za obsah zodpovedá: Prodekanka pre medzinárodné vzťahy | Dátum aktualizácie: 8. 11. 2017 | Aktualizoval: Prašovská Jana